placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Ajankohta
01.09.2023
Osallistumismaksu
410 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 21.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Perusopintojen (25 op) yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista.

Mikäli jokin perusopintojen yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäiset tuutoroinnit opintojen aloituksen ja opiskelutaitojen tueksi ovat torstaina 14.9. ja 28.9. klo 17.30 alkaen. Tarpeen mukaan voit pyytää tuutorilta ohjausta myös muina aikoina.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Yhteiset opintojaksot 15 op: 

4310521 Terveyden edistämisen perusteet 5 op

TH00CW26 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 5 op 

4310522 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op 

Valinnaiset opintojaksot 10 op: 

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnoista: 

TH00CW27 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 5 op

Kansanterveystieteen opinnoista:

TL00CM84 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista: 

4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op

5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op

Ravitsemustieteen opinnoista: 

TL00CC78 Ravitsemustieteen perusteet 5 op

Hoitotieteen opinnoista:

4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op

4310543 Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op

Ihmisen biologian opinnoista:

4429401 Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op

Terveysliikunnan opinnoista:

4445607 Liikuntafysiologian perusteet 4 op

 

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen jälkeen opiskelija

 • osaa määritellä ja soveltaa terveyden edistämisen peruskäsitteitä
 • ymmärtää ja osaa kuvata terveystiedon sisältöjen ja menetelmien terveysvaikutuksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • osaa kuvata ja selittää keskeisiä terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja terveysongelmiin liittyviä monitieteisiä lähtökohtia
 • osaa kuvata terveysosaamisen kehittymistä terveyspedagogiikkaan perustuen.

Suositeltavaa on aloittaa perusopinnot Terveyden edistämisen perusteet 5 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta. Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi tuutorin ohjausta ja tukea. Kymenlaakson kesäyliopistossa on opintojesi tukena tuutori. Tuutorointiedot ja kokoontumiset (Zoom) täsmentyvät myöhemmin.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on päättynyt.

---------------------

Terveyden edistämisen perusteet 5 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Ari Haaranen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata terveyden edistämisen ja terveystiedon perusteita ja keskeisiä sisältöalueita
 • määritellä ja tunnistaa keskeisiä terveyden edistämisen ja terveystiedon käsitteitä sekä käyttää niitä asianmukaisesti
 • rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintoihin
 • arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.

Sisältö: Terveyden edistämisen ja terveystiedon keskeiset käsitteet, perusteet ja sisältöalueet. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen rakenne ja opetustarjonta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Orientaatiotehtävä, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja verkkotentti. Itsenäinen työskentely 135 h. Verkkotentin suoritusajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

 1. Duodecim. 2017. Koulun terveyskirjasto.
 2. Summanen A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Opetushallitus, Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013 | Opetushallitus (oph.fi)
 3. Paahtama S. 2016. Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2016/1776-hyvinvoinnin-edistamisen-kasite-ja-sisalto-arttu2-tutkimusohjelman
 4. Pietilä A-M. & Terkamo-Moisio A. 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland. General Series, no 26. Sivut: 13-72, 193-199. eRepo - Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen (uef.fi)

Verkkotentti perustuu rajatusti oppimateriaaliin. Tenttiin kuuluvat alueet kuvattu tarkemmin opintojakson verkko-oppimisympäristössä. Jos kirjallisuus ei ole saatavissa kirjaston eAineistona: Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 5 op

Aikataulu: 03.10.2023 - 01.12.2023

Opettaja: Hannele Turunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ajankohtaista terveystietoperustaa terveystieto-oppiaineen, terveystieteellisen tutkimustiedon ja terveyden edistämisen kansallisten strategioiden, linjausten ja suositusten näkökulmista
 • kuvata ja ymmärtää terveyden edistämisen haasteita lasten ja nuorten parissa
 • kuvata, miten terveystieto-oppiainetta käsitellään Suomen oppilaitoksissa perusopetuksen ja lukio- sekä ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa
 • soveltaa terveystietoa oppimistehtävässä.

Sisältö: Terveystiedon keskeiset sisältöalueet ja terveystiedon opetuksen ja terveysoppimisen ajankohtaiset sisällöt:

 • Sosiaaliset taidot ja kiusaamattomuuden edistäminen
 • Liikunta kouluaikana ja harrastuksissa 
 • Medialukutaidon yhteydet terveyteen 
 • Mielenterveyden voimavarat 
 • Riittävä uni ja lepo arkirytmissä 
 • Seksuaaliterveyden edistäminen kasvun ja kehityksen tukena
 • Kansantaudit
 • Suunterveys osana terveystietoa 
 • Tupakoimattomuuden, nuuskattomuuden ja päihteettömän elämän edistäminen 
 • Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy arjen tilanteissa 
 • Terveellinen ravitsemus ja ruokailutottumukset

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-oppimistehtävät ja verkkokeskustelu. Itsenäisen työn osuus 100% (135 h).

Oppimateriaali:

Opetushallitus (n.d.). Opetussuunnitelmien perusteet 2014. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Ammatillisten tutkintojen perusteet. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Ruoka- ja ravitsemuskasvatus oppimisjatkumona. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ruoka-ja-ravitsemuskasvatus-oppimisjatkumona

Opetus- ja kulttuuriministeriö (16.3.2018). Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160694

Opetus- ja kulttuuriministeriö (16.12.2019). Medialukutaito Suomessa; Kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:37. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161951

Opetus- ja kulttuuriministeriö (7.4.2021). Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-17 vuotiaille. Haettu 18.1.2022 osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984

Sosiaali- ja terveysministeriö (11.2.2020). Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4139-7

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (17.9.2021). Kouluterveyskysely. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

Valtioneuvosto (23.2.2021). Kansallinen lapsistrategia: Komiteamietintö. Haettu 18.1.2022 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-777-5

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2017) Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%c2%a6%c3%aada%c2%a6%c3%aaa%c2%a6%c3%aan_ja_opitaan_yhdessa%c2%a6%c3%aa_korjattu_5.2017_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Terveyspedagogiikan perusteet 5 op

Aikataulu: 09.01.2024 - 11.03.2024

Opettaja: Terhi Saaranen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata terveysopetuksen, ohjauksen ja –oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset
 • kuvata terveydenlukutaito -käsitteen terveysosaamisessa
 • arvioida ja soveltaa näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältöä, opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmiä.

Sisältö: Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana. Näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältö ja modernit terveysopetuksen menetelmät. Terveysosaamisen arviointi. Terveystiedon opetussuunnitelmien sisällöt.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot 3h, verkkotentti 2h, verkko-oppimistehtävät ja -keskustelut ryhmissä 40h, kirjallinen työ 50h, itsenäinen opiskelu 40h.

Oppimateriaali:

Opetushallitus (n.d). Opetussuunnitelmien perusteet 2014. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d). Ammatillisten tutkintojen perusteet. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Terveystiedon materiaalit. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/terveystiedon-materiaalit

Saaranen, T., Koivula, M., Ruotsalainen, H., Wärnå-Furu, C. & Salminen, L. (toim.) (2018). Terveysalan opettajan käsikirja. Tietosanoma.

Bildjuschkin, K. (2016). Terveystiedon opettajien ja oppilashuollon käsityksiä seksuaalisuudesta, sen kohtaamisesta ja seksuaaliterveyden opettamisesta peruskoulussa: Kumita – tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 46/2016. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131626/URN_ISBN_978-952-302-804-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisäksi tehtäväkohtainen verkkomateriaali.

Arviointi: Oppimistehtävä 1 arvioidaan hyväksytty-hylätty, muut oppimistehtävät pisteytetään arviointikriteerien mukaisesti, josta muodostuu opintojakson arvosana. Opintojakson arviointi on numeerinen (0-5).

---------------------

Terveyttä edistävä kouluyhteisö 5 op 

Aikataulu: 14.03.2024 - 09.05.2024

Opettaja: Terhi Saaranen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata terveyttä edistävän kouluyhteisön terveyttä, hyvinvointia ja oppimista tukevat periaatteet, keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat 
 • nimetä keskeiset kansalliset ja kansainväliset velvoittavat ja ohjaavat asiakirjat kouluyhteisön terveyteen liittyen 
 • eritellä kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä soveltaa tätä tietoa kouluyhteisön terveyden edistämisessä 
 • soveltaa ajankohtaista tutkimustietoa kouluyhteisön terveyteen liittyviä ilmiöitä tarkastellessaan.

Sisältö: Kouluyhteisön terveyden edistämisen teoreettiset perusteet, ajankohtaiset teemat ja tutkimus. Kouluyhteisön kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen asiakirjat. 

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot (3 h), ryhmätyöskentely (95 h), itsenäinen työskentely (37 h).

Oppimateriaali:

Helakorpi, S., & Kivimäki, H. (2021). Kouluterveyskysely 2021. Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021: Iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden tunne on yleistynyt. THL Tilastoraportti 30/2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091446139

Markkanen, P., Anttila, M., & Välimäki, M. (2019). Knowledge, Skills, and Support Needed by Teaching Personnel for Managing Challenging Situations with Pupils. International journal of environmental research and public health 16(19), 3646. https://doi.org/10.3390/ijerph16193646

Savolainen, Sormunen, M., & Turunen, H. (2021). Public health nurses’ perceptions on promotive and risk factors for children’s mental health: A qualitative interview study. Journal of Advanced Nursing 77(12), 4815–4826. https://doi.org/10.1111/jan.14987

SHE 2019. SHE koulun käsikirja 2.0 Menetelmällinen opas terveyttä edistäväksi kouluksi. https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/health-promoting-school/finnish-she-school-manual-2.0.pdf

Muu ajankohtainen materiaali Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

---------------------

Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op

Aikataulu: Syksy 15.09.2023 - 24.11.2023 TAI kevät 15.02.2024 - 24.04.2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa kuvata kansanterveystieteen kehityksen ja selittää peruskäsitteet ja toimintaympäristön
 • osaa tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja valita näihin sopivia ratkaisumahdollisuuksia.
 • tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet
 • saa käsityksen merkittävimmistä kansanterveysongelmista Suomessa ja maailmalla
 • tuntee tärkeimmät kehitystrendit näissä kysymyksissä
 • oppii käyttämään laajalti erilaisia sähköisiä terveystietokantoja ja tilastoja
 • osaa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja jatkuvaan oppimiseen ja terveystietojen päivittämiseen.

Sisältö: Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus-käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli. Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kansanterveysongelmiin painottaen erityisesti nykyisen globalisoituvan maailman näkökulmaa ja kehitystrendejä. Kurssi on läpileikkaus suomalaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin suuriin terveyshaasteisiin ja yrityksiin vastata niihin. Opintojaksolla hyödynnetään laajasti kotimaisia ja kansainvälisiä sähköisiä terveystietokantoja.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen opiskelu, sis. oppimistehtävät.

Oppimateriaali:

Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede, SanomaPro, 2018.

Videoluennot

WHO:n verkkosivut www.who.int

Muut verkkopohjaiset terveystietokannat ja materiaalit, päivitetyt linkit annetaan kurssin alkaessa

Arviointi: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty, tentti 0-5 Kurssiarvosana muodostuu opintojakson tentin perusteella.

---------------------

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op

Aikataulu: 26.09.2023 - 14.11.2023

Opettaja: Jussi Karppi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen kehityksen ongelmat.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet 8 t ja itsenäistä verkkotyöskentelyä (oppimistehtävät, verkkotentti ja vertaistyöskentely) 127 t.

Oppimateriaali:

 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot:

I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90,

II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132,

IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460-463,

V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502,

VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.

 1. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2020.
 2. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf
 3. Lisäksi muu verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Essee 60% ja verkkotentti 40%, vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty.

---------------------

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op

Aikataulu: 05.04.2024 - 30.07.2024

Opettaja: TtT Minna Rytkönen

Osaamistavoitteet: Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö: Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perusopetus ja varhaiskasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee 135 h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:

Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.

Saastamoinen, K. 2016. Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Käsikirja arjen toimintaan. Helsinki: Edita

Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421

Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

Petrelius P. & Eriksson P. (toim.) 2018. Uudistuva lastensuojelu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 32. Helsinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6

Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471

Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö. http://www.hotus.fi/system/files/Julkaistava%20suositus13112015_2.pdf

Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

Hakulinen T., Laajasalo T. & Mäkelä J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön. THL. Ohjaus 9/2019. https://www.julkari.fi/handle/10024/138389

Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4, OPM ja STM https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161441

Mönkkönen K. Kekoni T. 2020. Monitoimijuus työntekijän voimavarana ja haasteena. Teoksessa: Hujala A, Taskinen H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University press. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Yliruka, L., Eriksson, P., Jokinen, L. & Pasanen, K. 2022. Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. THL. Työpaperi 52. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-984-9

Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodle verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyv/hyl, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

---------------------

Ravitsemustieteen perusteet 5 op

Aikataulu: 01.09.2023 - 27.10.2023

Opettaja: Liisa Tammela

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin
 • selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset
 • laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa.

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, muut ruoan sisältämät aineet. Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät Moodlessa sekä verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali:

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden.)

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa oleva oheismateriaali.

Arviointi: Opintojakson arvosana muodostuu tenttiarvosanasta asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksyminen edellyttää myös oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ilmoitettujen aikataulujen puitteissa.

---------------------

Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op

Aikataulu: 04.09.2023 - 31.07.2024

Opettaja: Ari Haaranen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata digitaalisen osaamisen keskeisen termistön  
 • selittää digitaalisen osaamisen merkityksen ammatillisessa toiminnassaan  
 • jäsentää tutkimustietoa digitaalisen osaamisensa analysoimiseen ja soveltaa tietoa ammatillisessa toiminnassaan  
 • arvioida ja suunnitella digitaalisen teknologian hyödyntämistä ammatillisessa toiminnassaan.

Sisältö: Digitaalisuuden hyödyntäminen vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja ammatillisessa kehittymisessä, Sisällön tuottaminen ja muokkaaminen digitaaliseen oppimisympäristöön, Sisällön jakaminen ja hallinta, Digitaalisen ympäristön haasteet ja edut oppimiselle, opetukselle ja arvioinnille, Opettajan digitaaliset keinot opiskelijoiden osallisuuden tukemiseksi, Informaatio- ja medialukutaito.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: MOOC verkko-opinnot, oppimistehtävät ja omatoiminen työskentely.

Oppimateriaali: Oppimateriaali verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä (Hyväksytty vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintään 70% asetetuista tavoitteista). Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritettuja osatehtäviä.

---------------------

Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op

Aikataulu: 11.03.2024 - 28.04.2024

Opettaja: Ari Haaranen, Outi Savolainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa eri ikäisten keskeisiä kansanterveyden ongelmia ja haasteita 
 • tunnistaa terveyden edistämisen ja terveysongelmien ehkäisyn periaatteet eri ikäisillä 
 • saavuttaa valmiudet arvioida eri ikäisten terveyden edistämisen toimintamalleja ja periaatteita.

Sisältö: Keskeiset kansanterveysongelmat Suomessa ja globaalisti eri ikäisillä, kansainväliset ja kansalliset prevention ja promootion ohjelmat, vaikuttavat eri ikäkausien prevention ja promootion interventiot.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-oppimistehtävät ja loppuraportti (80 tuntia).

Oppimateriaali:

Helakorpi, S. ja Helenius, J. (2021), Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2021: Moni nuori liikkuu liian vähän. THL, Tilastoraportti 46/2021

Koponen, P., Borodulin, K., Lundqvist, A-M., Sääksjärvi, K. & Koskinen, S. (2018), Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 -tutkimus. THL, Raportti 2018/4.

WHO (2018), World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization; 2018.

Arviointi: Verkko-oppimistehtävät Hyväksytty-hylätty, raportti numeerinen arviointi 0-5.

---------------------

Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op

Aikataulu: 04.09.2023 - 09.10.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja pystyy nimeämään keskeisten anatomisten, solubiologisten ja fysiologisten termiensisällön ja merkityksen.
 • pystyy tunnistamaan ja nimeämään tuki- ja liikuntaelimistön anatomiset rakenteet ja hahmottamaan rakenteiden suhteet toisiinsa.
 • ymmärtää liikkumisen fysiologian perustermistön ja toimintaperiaatteet.
 • hallitsee perustiedot tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista sekä yleiskatsauksen soluvaurioista ja kasvainkäsitteestä.

Sisältö: Terveystieteellinen terminologia. Elimistö, kudokset, solut. Lepo- ja aktiopotentiaali. Lihasten, luiden ja nivelten makroskooppinen rakenne, sijainti ja toiminta. Soluvaurio, kasvaimet, luuston sairaudet, reumataudit.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson tekemällä vaaditut suoritteet Moodle-ympäristössä (ml. tentti ja itsearviointi).

Oppimateriaali:

Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro, 2017 tai uudempi painos.

Luento-, verkko- ja Moodlemateriaali, Visible Body –tietokanta.

Lisäksi suositeltava kirja: Vauhkonen, Holmström: Sisätaudit, Sanoma Pro, 4.-5. painos (2012 tai uudempi).

Arviointi: H-5.

---------------------

Liikuntafysiologian perusteet 4 op

Aikataulu: 11.09.2023 - 03.11.2023

Opettaja: Mika Venojärvi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Sisältö: Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön ja lämmönsäätelyn periaatteet.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot, verkkotentti, oppimistehtävä, oppimistehtävän itsearviointi, oppimistehtävän vertaisarviointi, omatoiminen opiskelu.

Oppimateriaali: Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti 2011 (soveltuvin osin)

Mälkiä E, Wasenius N. Fysiologinen näkökulma fyysiseen aktiivisuuteen. Mediapinta oy. 2019 (soveltuvin osin).

Muu oheismateriaali.

Arviointi: Oppimistehtävän vertaisarviointi hyv/hyl, oppimistehtävä 0-5 ja tentti 0-5.

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: