placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) opintokokonaisuus 30 op (UEF)

09.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Kokonaisuuden suoritettuasi osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Ajankohta
09.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
470 EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 26.08.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Avoimen yliopiston kautta opintoihin osallistuvien ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-oppijoita sekä esimerkiksi asioimistulkit, koulutus- ja opetusalalla työskentelevät sekä muut monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevät.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opetus on integroitu yliopiston perusopetukseen ja aikataulutetut opintojaksot sisältävät vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintokokonaisuuden voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, suoritustapoina on mm verkkokursseja, Moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä kirjallisuustenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai exam-tentteinä. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa verkossa.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka, ellei jakson tiedoissa aikaa ole rajattu toisin. Opintoihin tulee rekisteröityä myös Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi.

S2-opintokokonaisuus 30 op, lv. 2024–2025:

Pakolliset opintojaksot 20 op:

2121516 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op

2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op

2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Valitse kaksi seuraavista 10 op:

2121514 Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op

2121509 Harjoittelu 5 op

2121515 S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5

 Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
 • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
 • tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
 • on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksista löytyy tietoa Suomenopettajat ry-ammattijärjestön sivuilta.

Linkki: https://www.suomenopettajat.fi/

Kokonaisuuden menestyksekäs suorittaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa (EVK:n taitotaso B2-C1, jos äidinkieli ei ole suomi). Opintokokonaisuutta ei ole tarkoitettu suomen kielen kurssiksi. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla. Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:

 • todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla.
 • todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta.
 • todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
 • todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.
 • suomenkieliset lukio-opinnot ja ylioppilastodistus, jossa a) hyväksytty arvosana suomen kielen ja kirjallisuuden kokeesta tai b) suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeesta vähintään arvosana C.

Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.

HUOM! Toimitathan todistuksen ennen ilmoittautumistasi opintoihin koulutussihteerille (yhteystiedot alla).

Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori YTM Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom).

ma 2.9. klo 17.00 alkaen
ma 16.9. klo 17.00 alkaen
ma 30.9 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 170 €+ Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 300 €

---------------------

Pakolliset opintojaksot:

Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op

Aikataulu: 09.09.2024 - 03.03.2025

Opettaja: Maria Kok

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää sanaston merkityksen kielitaidon osa-alueena ja tuntee menetelmiä, joiden avulla opiskelijan sanavaraston kartuttamista tuetaan;
 • hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmät ja tuntee niiden opettamiseksi luotuja pedagogisia sovelluksia;
 • tietää, millaisia kielen käyttörakenteita S2-oppija tarvitsee arjessaan ja osaa tukea opiskelijaa niiden omaksumiseen liittyvissä haasteissa;
 • osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin;
 • ymmärtää oppimateriaalin roolin S2-opetuksessa, kykenee arvioimaan valmista materiaalia sekä valitsemaan opetusryhmänsä tarpeisiin soveltuvaa aineistoa;
 • osaa täydentää valmista oppimateriaalia ja kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi.

Sisältö: Sanaston merkitys ja sanaston kartuttamisen tukeminen; suomen kirjoitus- ja äännejärjestelmä; verbien ja nominien taivutuskategoriat ja niiden käyttö; kielen käyttörakenteiden haltuunotto ja integroiminen viestintätilanteisiin; oppimateriaalin arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; puhekieli ja muu suomen kielen variaatio.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luento- ja harjoituskurssi verkkoympäristössä: luentoja verkossa 24 t; ohjattuja harjoituksia verkossa 18 t ja välikokeet, oppimistehtäviä Moodlessa, oppimisportfolio ja muuta itsenäistä työskentelyä yhteensä 208 t.
Opintojakso on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opintojakso on aikataulutettu.

Oppimateriaali:

Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali ja kirjallisuus.

Opiskelijoiden itse valitsema S2-oppimateriaali.

Arviointi: Luentoihin perustuvat oppimistehtävät hyl-hyv, ohjatut harjoitukset verkossa hyl-hyv, välitestit välikokeet hyl-hyv, oppimistehtävät hyl-hyv, kirjallinen työ oppimisportfolio numeerinen arviointi 0-5. 

---------------------

Kulttuurienvälinen viestintä 5 op

Aikataulu: 01.09.2024 - 31.07.2025

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen koulun erityislaadun
 • osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua
 • tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuuriseen sopeutumiseen
 • osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta
 • pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkailemaan suomalaista kulttuuria kriittisesti.

Sisältö: Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin. Opintojakso sisältyy Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä 30 op -perusopintokokonaisuuteen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Vaihtoehtoiset suoritustavat:

 • Kirjatentti EXAMissa (itsenäistä työskentelyä 135 t). TAI
 • Oppimistehtävät Moodlessa (itsenäistä työskentelyä 135 t)

Oppimateriaali:

KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31.
http://www.oph.fi/download%20/46518_maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf

LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170.

VARIS, MARKKU (toim.) 2011: Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus.
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514294693.pdf

TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111.

Lisäksi artikkelipaketti (Moodle-ympäristössä).

Arviointi: 1) Kirjatentti, numeerinen arviointi 0-5. / 2) Oppimistehtävät, numeerinen arviointi 0-5.

---------------------

Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Aikataulu: 01.09.2024 - 31.07.2025

Opettaja: Maria Kok, Henna Massinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä,
 • tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä,
 • osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet,
 • tuntee oppimistulosten arvioinnin periaatteet,
 • osaa hyödyntää kielitaitotasojen kuvauksia opetuksen suunnittelussa,
 • tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset.

Sisältö: Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset; vieraan kielen opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.
Opintojakso sisältyy Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä 30 op -perusopintokokonaisuuteen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat:

1) Oppimistehtävät: itsenäistä työskentelyä 135 t. Moodlessa.

2) Luento- ja harjoituskurssi lähiopetuksena tai verkossa: luentoja ja harjoituksia 24 t (läsnäolovelvollisuus), itsenäistä työskentelyä 111 t. Tämä suoritusvaihtoehto on tarjolla mahdollisuuksien mukaan.

Oppimateriaali:

Luentomateriaalit.

Oppimistehtävissä mainittu materiaali.

Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5. Arvosana määräytyy 1) oppimistehtävien tai 2) luentokuulustelun perusteella.

---------------------

Valitse kaksi seuraavista opintojaksoista:

Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op

Aikataulu: 01.09.2024 - 31.07.2025

Opettaja: Annekatrin Kaivapalu

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä funktionaalisella kielikäsityksellä ja toiminnallisella pedagogiikalla tarkoitetaan;
 • ymmärtää, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan;
 • ymmärtää kielen, kielitietoisuuden ja laajojen oppimisympäristöjen merkityksen oppimisessa, opiskelussa ja työelämässä;
 • ymmärtää äidinkielen ja monikielisyyden merkityksen osana ihmisen identiteettiä;
 • osaa tunnistaa ja analysoida oman alansa kielellisiä käytänteitä kielitietoisuuden näkökulmasta;
 • ymmärtää oman oppiaineensa merkityksen suomen kielen oppimisympäristönä;
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa pedagogiikkaansa funktionaalisuuden, toiminnallisuuden ja kielitietoisuuden näkökulmista.

Sisältö: Funktionaalinen kielikäsitys ja sen vaikutukset pedagogiikkaan, toiminnalliset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt, oman oppiaineen opetusmenetelmien ja oppimistehtävien kehittäminen, toiminnallinen pedagogiikka ja kielitietoisuus ilmiöinä ja tutkimuskohteina, oman opetuksen reflektointi ja kehittäminen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Oppimistehtävät Moodlessa 135 t.

Oppimateriaali: Moodlessa jaettu ja oppimistehtävissä mainittu materiaali.

Arviointi: Numeerinen arviointi 0–5. Arvosana määräytyy oppimistehtävien perusteella.

---------------------

Harjoittelu (suomi toisena tai vieraana kielenä) 5 op

Aikataulu: 01.09.2024 - 31.07.2025

Opettaja: Henna Massinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä seuraamiaan oppitunteja
 • osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin sekä kuvata ja arvioida omaa opetustyötään.

Sisältö: S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu, pitäminen ja arvioiminen.

Toteutustavat: Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan.

Suoritustavat: S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista harjoittelupaikoissa, jotka opiskelija itse järjestää, ja raportin laatiminen niiden pohjalta. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös itse muista suoritustavoista. Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.

Oppimateriaali: Ohjeet ja suorituslomake Moodle-ympäristössä.

Arviointi: Raportti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

---------------------

S2-oppijan osaamisen arviointi ja oppimisen tukeminen 5 op

Aikataulu: 27.01.2025 - 31.05.2025

Opettaja: Maria Kok

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee S2-opetuksen kielitaitotavoitteet sekä kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa,
 • tuntee keinot, jolla opettaja pystyy tukemaan S2-oppijaa saavuttamaan tavoitteensa.

Sisältö: S2-opetuksen kielitaitotavoitteet eurooppalaisessa viitekehyksessä, kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa (mm. varhais-, esi- ja perusopetus, lukio-opetus, kotoutumiskoulutus, vapaan sivistystyön oppilaitokset).

Toteutustavat: Aikataulutettu verkkokurssi Moodlessa; ohjattua vertaisoppimista ja kirjallinen lopputyö.

Suoritustavat: Tiedonhakutehtävät, keskustelutehtävät pienryhmissä lähdekirjallisuuden pohjalta, suunnittelutehtävät ja arviointiharjoitukset sekä kirjallinen lopputyö. Opintojakso toteutetaan aikataulutettuna verkkokurssina Moodlessa.

Oppimateriaali: Moodle-ympäristön kurssimateriaali, joka sisältää mm. opetussuunnitelmia, arvioinnin oppaita ja apuvälineitä (mm. kielitaidon taitotasojen yleiseurooppalainen viitekehys) kokeita ja testejä sekä tekstinäytteitä arviointiharjoituksiin (mm. oppijakorpukset) sekä tutkimuskirjallisuutta.

Arviointi: Tehtävien ja lopputyön numeerinen arviointi 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 26.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: