placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sosiaalityö aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen.

Ajankohta
01.09.2023
Osallistumismaksu
675 EUR
Kesto
1.9. 2023–31.12.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 21.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet. Opiskelija osaa toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen sekä liittää ne rakenteelliseen sosiaalityöhön.

Aineopintojen kokonaissuoritusaika on maksimissaan kaksi lukuvuotta yhdellä kesäyliopiston opintomaksulla.

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi tuutorin ohjausta ja tukea. Sosiaalityön opintojen tuutorina toimii sosiaalityön asiantuntija Noomi Saarenpää. Tuutorointitiedot ja kokoontumiset (Zoom) saat tuutorilta opintojen alettua.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot (25 op). Myös sosionomin tutkinnolla on ennen sosiaalityön aineopintoja suoritettava sosiaalityön perusopinnot (25 op). Perusopinnoista saa kahdessa opintojaksossa korvaavuuksia aiemmasta sosionomin tutkinnosta. Ks. tarkemmat tiedot perusopintojen kohdalta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 360 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 315 €

 

Aineopintojen kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

YY00CV20 Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op

5311354 Sosiaalihuolto-oikeus 5 op

YY00CV23 Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op

YY00CV21 Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op

5513314 Sosiaalityön etiikka 5 op

Tutkimusmenetelmäopinnot:

5010102 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

5513002 Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op

5010103 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

YY00CV24 Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op

 

Hyväksiluku: aineopinnoissa ei UEFissa hyväksilukuja.

---------------------

Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op

Aikataulu: 1.9.2023–31.3.2024

Opettaja: professori Aini Pehkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella suunnitelmallisen sosiaalityön eri vaiheet suhteina ja prosesseina ja tunnistaa sosiaalityön tapauskohtaisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa asiakasta kunnioittavia kohtaamisen taitoja asiakasprosessin eri vaiheissa.

Sisältö: Kurssin sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi, dokumentointi mukaan lukien, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen ja motivoiva haastattelu.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot (12 h) verkko-oppimisympäristössä (Moodle) ja kirjallisuustentti. Kirjallisuus ja luennot tentitään Moodle -oppimisympäristössä. Lisätietoa suoritustavoista toteutuksen kuvauksella.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Sosiaalityön käytäntö 1

---------------------

Sosiaalihuolto-oikeus 5 op

Aikataulu: 1.9.2023–31.1.2024

Opettajat: Yliopisto-opettaja OTT Heidi Vanjusov

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa sosiaalioikeudelliselle sääntelylle tyypilliset piirteet sekä sosiaalioikeuden yleisten oppien merkityksen sosiaalihuollon kontekstissa
 • osaa hahmottaa sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen ja ymmärtää sosiaalihuollon merkityksen sosiaalipoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa ja perusoikeuksien turvaamisessa
 • on tutustunut sosiaalioikeuden keskeisiin oikeuslähteisiin ja harjoittelee niihin perustuvaa oikeudellista argumentaatiota
 • tuntee sosiaalihuollon asiakkaan keskeiset aineelliset ja menettelylliset oikeudet sekä muutoksenhakujärjestelmän
 • ymmärtää sosiaalihuollon yleisten ja erityisten palvelujen suhteen sekä on tutustunut sosiaalipalveluiden yleisiin järjestämis- ja myöntämisperusteisiin.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään sosiaalioikeuden perusteisiin, sosiaalihuollon asemaan sosiaalisten perusoikeuksien toteuttajana sekä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin sosiaalihuollossa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu, oikeustieteiden laitoksen tuottama opintojakso. Harjoitusryhmä (läsnäolovelvollisuus) Kouvolassa pe 10.11.2023 klo 17-20, la 11.11.2023 klo 10.00-16.00 ja pe 12.1.2024 pe klo 17.00-20.00, la 13.1.2024 klo 10.00-16.00. Harjoitustunnit ovat pakolliset, niitä ei voi korvata millään etätehtävällä.

Suoritustavat: Luentotallenteet (21h) ja itsenäinen työskentely (114h), joka muodostuu oppimateriaaliin perehtymisestä sekä Moodle-tentistä. 

Luennot ovat verkossa Moodlessa. Harjoitukset tulisi suorittaa ennen tenttiin osallistumista. Tenttipäivät ovat 31.1.23 klo 14-18, 2.3.24 klo 12-16 ja 6.4.23 klo 12-16. Opiskelija voi valita itselleen sopivan tenttipäivän tai tarvittaessa korottaa edellistä suoritusta näiden tenttipäivämäärien puitteissa. Luentotallenteiden lisäksi Moodlessa on luentotallenteisiin ja tenttimateriaaliin kiinnittyviä tehtäviä, jotka auttavat tenttiin valmistautumisessa. 

Oppimateriaali:

Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.

Säädökset:

Perustuslaki (731/1999). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Hallintolaki 434/2003.

Muu suositeltava oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön opiskelijoiden suositellaan suorittavan ennen tätä jaksoa Johdatus sosiaalioikeuteen (5 op).

---------------------

Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op

Ajankohta: 16.10.2023–13.12.2023

Opettaja: Yliopistonlehtori YTT Riitta-Liisa Kinni, mahdolliset vierailevat luennoitsijat

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön käytännön työmenetelmistä, selittää menetelmien teoreettisia lähtökohtia, vertailla menetelmien eroja ja yhteneväisyyksiä sekä analysoida niiden käytettävyyttä sosiaalityössä.

Sisältö: Sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät, menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja sovellukset.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu ja yksilötyönä tehtävä oppimispäiväkirja. Ryhmäessee ja posteri sekä osallistuminen posteriseminaariin. Opiskelija osallistuu seminaariin joko verkko-etä- tai lähiopetuksessa, etätoteutus on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille. Käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali: Thompson, N. & Stepney, P. (toim.) (2018). Social work theory and methods: the essentials. New York, NY: Routledge. E-kirja. Healy, K. (2012). Social work methods and skills: the essential foundations of practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. E-kirja.

Muu suositeltava oppimateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla (eLearning Moodle).

Arviointi: 0–5 (henkilökohtainen oppimispäiväkirja 50 % + ryhmäessee 50 %). Aktiivinen osallistuminen posteriseminaariin (hyv-hyl).

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot, Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina

---------------------

Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)

Aikataulu: 26.2.–28.4.2024

Opettaja: apulaisprofessori YTT Elisa Tiilikainen

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata rakenteellisen ja vaikuttavan sosiaalityön lähtökohtia ja tavoitteita
 • selittää miten rakenteellista sosiaalityötä sekä sosiaalityön vaikuttavuutta ja näyttöön perustuvaa sosiaalityötä on jäsennetty ja käsitteellistetty
 • analysoida rakenteellisen, näyttöön perustuvan ja vaikuttavan sosiaalityön yhtymäkohtia
 • pohtia rakenteellisen sosiaalityön menetelmiä ja sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimiseen liittyviä näkökulmia.

Sisältö: Opintojakson sisältöjä ovat rakenteellinen sosiaalityö, näyttöön perustuva sosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Opintojakso on mahdollista suorittaa kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy kampuksella toteutettavaa seminaarityöskentelyä pienryhmissä tai kokonaan verkossa ilman kontaktiopetusta. Kumpaankin suoritustapaan sisältyy luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen pohjautuvat oppimistehtävät, jotka toteutetaan pienryhmissä, sekä kokoava verkkotenttinä suoritettava yksilötehtävä (yht. 135 h). Suoritustapa tulee valita jo ilmoittautumisvaiheessa, eikä sitä ei ole mahdollista muuttaa kesken opintojakson. Lisätietoa opintojakson suorituksesta ja linkki opintojakson Moodle-alustalle lähetetään opintojakson alkamista edeltävällä viikolla. Opetus toteutetaan 1krt/lukuvuosi.

Oppimateriaali:

Svenlin, A.-R., Turtiainen, K., Alho, S., & Matthies, A.-L. (2021). Aikuissosiaalityö: tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Helsinki: Gaudeamus. Löytyy e-kirjana UEF Primon kautta.

Soydan, H., & Palinkas, L. 2014. Evidence-based practice in social work: development of a new professional culture. Abingdon: Routledge. Löytyy e-kirjana UEF Primon kautta.

Muu opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: 0–5, ryhmätehtävät hyl−hyv/hyv+. Kokoava tentti H−5. Hyvin toteutetuilla ryhmätehtävillä on mahdollista korottaa kokonaisarvosanaa yhdellä numerolla ylöspäin.

---------------------

Sosiaalityön etiikka 5 op

Aikataulu: 4.4.–31.5.2024

Opettaja: Yliopistonlehtori YTT Heli Tiirola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla osaa

 • tunnistaa eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä
 • määritellä sosiaali- ja terveysalaa liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita yhteiskunnan, sosiaalityön käytännön ja tutkimuksen näkökulmasta
 • analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja eettiseltä kannalta.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita sosiaalityössä ja pohditaan niihin liittyviä ratkaisuja.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus: Luennot kontaktiopetuksena (myös etäyhteys, luennot tallennetaan) opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä (e-learn).

Suoritustavat: Opintojakso on mahdollista suorittaa kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy kampuksella toteutettavaa seminaarityöskentelyä tai kokonaan verkossa ilman kontaktiopetusta. Kumpaankin suoritustapaan sisältyy yksilö- ja ryhmätehtäviä. Suoritustapa tulee valita jo ilmoittautumisvaiheessa, eikä sitä ole mahdollista muuttaa kesken opintojakson. Lisätietoa opintojakson suorituksesta ja linkki opintojakson verkko-oppimisympäristöön lähe-tetään opintojakson alkamista edeltävällä viikolla. Opetus toteutetaan 1krt/lukuvuosi.

Oppimateriaali:

Banks, Sarah 2015. Social Work Ethics. James D. Wright (toim.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 782–788. doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.28030-6.

Marson, Stephen M. & McKinney, Robert E. (toim.) 2019. The Routledge Handbook of Social Work Ethics and Values. London: Routledge. (Huom. saatavilla sähkökirjana UEF-kirjastossa)

Mönkkönen, Kaarina 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Hujala, Anneli & Taskinen, Helena (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press. saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9

Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi: 0–5.

 

Tutkimusmenetelmäopinnot:

 

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Aikataulu: 4.9.2023–31.5.2024.

Opettaja: Yliopistonlehtorit Antti-Jussi Kouvo, Timo Tammi

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee tilastollisten menetelmien lähtökohdat ja menetelmien käyttötarkoituksen yhteiskunta- ja kauppatieteiden alojen tutkimuksessa
 • osaa soveltaa perusmenetelmiä ja käyttää SPSS-ohjelmaa yksinkertaisten analyysien tekemiseen.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi mittaamisen, otannan, tilastollisen kuvailun, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteamisen sekä tilastollisen päättelyn perusteet menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Opetuksen pääpaino on peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Kurssilla esitellään tutkimusesimerkkejä SPSS:ää hyväksi käyttäen.

Suoritustavat: Jakson voi suorittaa kirjallisuustenttinä sekä syys- että kevätlukukaudella. Tenttipäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin tai vastaavat tiedot.

---------------------

Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op

Aikataulu: 23.1.–13.3.2024

Opettaja: Yliopistonlehtori Antti-Jussi Kouvo

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Sisältö: Opiskelijat tutustuvat kyselylomakkeen laatimiseen. Tämän jälkeen harjoitellaan havaintomatriisin tekeminen SPSS:llä paperisesta kyselylomakkeesta. Opintojakson vetäjä käyttää opintojaksolla valitsemaansa aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua, kuvailua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Lopuksi opiskelijat toteuttavat kurssilla pienryhmissä tilastollisen harjoitustyön kurssin harjoitusaineistolla.

Toteutustavat: Vapaaehtoiset opettajan opetuskerrat (20h), itsenäistä työskentelyä tarvittaessa vertaisryhmän tuella opettajan antamien harjoitustöiden ja ryhmätyön parissa (34h/hlö).

Suoritustavat: Ryhmätyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää lisäksi aktiivista osallistumista opetukseen eli itsenäistä perehtymistä oppimismateriaaleihin ja opettajan antamien harjoitustehtävien tekemistä. Opiskelija voi itse päättää osallistuuko opettajan vetämiin opetuskertoihin, joissa opettaja vetää demoja SPSS:n toiminnoista vai harjoitteleeko ne itsenäisesti opetusmateriaalin avulla.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: HYV-HYL

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin.

Lisätietoja: Samanaikaisesti suoritetaan tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), jollei sitä ole jo aiemmin suoritettu. Opiskelijan tulee valmistautua tekemään toimia opintojaksoon liittyen jo heti ilmoittautumisajan päätyttyä, sillä jokaisen tulee mm. hakea henkilökohtaisesti käyttöoikeus opintojaksolla käytettävään aineistoon. Tämä tulee tehdä ennen kurssin ensimmäistä opetuskertaa, opettaja laittaa tarkemmat ohjeet sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä. Kurssin voi korvata suorittamalla tilastotieteen johdantokurssin (3622230). Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.

---------------------

Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Aikataulu: 15.1.–19.4.2024

Opettaja: FT Outi Hakola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee laadullisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat sekä sen teoreettisen ja eettisen perustan
 • tuntee keskeiset laadulliset aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
 • hallitsee laadullisen tutkimusprosessin eri vaiheineen ja niihin liittyvine erityispiirteineen
 • ymmärtää laadullisen tutkimustiedon mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Sisältö: Laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessi. Aineistonkeruu ja analysointi. Arviointi ja raportointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä (Moodle) videoluentojen ja muun materiaalin tuella, oppimistehtävät. Kotitentti (perustuu oppimistehtäviin ja muuhun erikseen osoitettuun materiaaliin).

Oppimateriaali:

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus

Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Arviointi: Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla HYL-HYV ja tenttisuoritus asteikolla 0–5.

---------------------

Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op

Aikataulu: 20.3.–14.5.2024

Opettaja: YTT Piia Puurunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sosiaalityön tutkimukselle ominaisen haastattelututkimuksen sekä hallitsee laadullisen aineiston analyysin ja raportoinnin perusteet. Opiskelija osaa arvioida haastattelututkimuksen lähtökohtia, muodostaa rajattuja tutkimuskysymyksiä sekä muuttaa tutkimuskysymykset haastattelumuotoon. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat työskentelemään työryhmissä harjoitustutkimusteemaa työstäen. Opiskelijat oppivat arvioimaan omaa rooliaan osana työryhmätyöskentelyä. Haastattelututkimuksen toteuttaminen antaa akateemisia perusvalmiuksia laadullisen tutkimuksen toteutukseen ja erilaisten tutkimusten kriittiseen arviointiin.

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan työryhmissä laadullisen tutkimuksen suunnittelua, aineistonkeruuta ja -analyysia sekä tutkimuksen teon raportointia.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa ilman aikataulutettua kontaktiopetusta tai kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy max. 16 t harjoituksia pienryhmissä. Kumpaankin vaihtoehtoon sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä että pienryhmissä suunniteltava ja toteutettava pienimuotoinen harjoitustutkimus ja sen kirjallinen raportointi. Suoritustapa valitaan opintojakson ilmoittautumisen päättymisen jälkeen. Lisätietoa suoritustavan valinnasta, opintojakson suorituksesta ja linkki opintojakson Moodle-alustalle lähetetään opintojaksolle ilmoittautumisen päätyttyä.

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: