placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sosiaalipsykologia perusopinnot 25 op (UEF)

02.09.2024 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia.

Ajankohta
02.09.2024 31.07.2024
Osallistumismaksu
425 EUR
Kesto
n. 1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 19.08.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Sosiaalipsykologian perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään sekä kaikille psykologis-yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yksilön minuuden kehittyminen suhteissa yhteisöön ja kulttuuriin, yksilön hyvinvoinnin sosiaaliset ehdot, ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toiminta, yhteiskunnallisten käsitysten ja poliittisen sosiaalipsykologian teemat sekä visuaaliset menetelmät.

Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan verkossa. Opinnot aloitetaan suorittamalla jakso Sosiaalipsykologian perusteet 5 op. Lukuvuosi alkaa 1.8.2024 ja päättyy 31.7.2025, mutta opintojaksokohtainen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan. Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista nettisivuiltamme.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 225 €

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi ohjausta ja tukea. Opintojesi tukena on yhteiskuntatieteiden tuutoriryhmä ja tuutori YTM Eetu Laitinen. Syksyn tuutoroinnit Zoomissa:

 • ke 4.9.2024 klo 17.00 alkaen
 • ke 18.9.2024 klo 17.00 alkaen
 • ke 2.10.2024 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Tule kuulemaan opinnoista webinaariin!

Tule kuuntelemaan lisää opinnoista webinaariin torstaina 15.8. klo 17.00–18.00. Ilmoittaudu webinaariin tästä 11.8.2024 mennessä. Itä-Suomen avoimen yliopiston suunnittelija Veera Kiiski kertoo lisää erilaisista yhteiskuntatieteellisten aineiden opintopoluista.

 

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op:

YY00CS72 Sosiaalipsykologian perusteet 5 op

YY00CT20 Ryhmät, ryhmien väliset suhteet ja vuorovaikutus 5 op

YY00CS71 Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op

5524108 Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op

YY00DH83 Minuus, mielenterveys ja identiteetti 5 op

---------------------

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 2.9.2024–31.12.2024

Opettaja: vahvistuu myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tunnistaa sosiaalipsykologian tutkimuskohteet
 • osaa määritellä sosiaalipsykologian peruskäsitteet
 • tuntee joitakin sosiaalipsykologian tutkimussuuntauksia
 • osaa selittää sosiaalipsykologian tutkimussuuntauksien eroja.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: eettisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä

Sisältö: Tieteenalan käsitteelliset perusteet ja yleiset lähestymistavat.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson monimuotoisena verkkokurssina.

Oppimateriaali:

Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liebkind, Johanna Ruusuvuori, Jan-Erik Lönnqvist, Nelli Hankonen, Tuuli Anna Mähönen, Inga Jasinskaja-Lahti, Jukka Lipponen: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita, 2020. Saatavilla e-kirjana kirjaston kautta.

Lisäksi muu Moodle-ympäristössä ilmoitettu oheismateriaali.

Arviointi: H–5

---------------------

Ryhmät, ryhmien väliset suhteet ja vuorovaikutus 5 op

Aikataulu: syyslukukausi, periodi 2. Tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin

Opettaja: Katja Lötjönen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ryhmien, vuorovaikutuksen ja ryhmien välisten suhteiden tutkimukseen liittyvän käsitteistön ja teoriaperinteet.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Sisältö: Perehtyminen ryhmäilmiöihin, ryhmiä, ryhmäsuhteita sekä vuorovaikutusta koskeviin teorioihin ja tutkimussuuntauksiin sosiaalipsykologiassa ja sosiaalitieteissä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson kokonaisuudessaan verkossa tekemällä Moodle-alustalla kerrotut oppimistehtävät.

Oppimateriaali:

Niemistö, R.: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia. 1998 tai uudempi.

Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M. & Ahokas, A-R.: Arjen sosiaalipsykologia. 2014. Luvut 2 ja 5.

Lisäksi muu Moodle-ympäristössä ilmoitettu oheismateriaali.

Arviointi: H–5

Edeltävät opinnot: Sosiaalipsykologian perusteet

---------------------

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille on kuusi vaihtoehtoista palautuspäivää.

Opettaja: Arto O. Salonen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää yhteiskuntatieteellisen ajattelun ominaispiirteitä
 • tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja niihin liittyvää yhteiskuntatieteellistä ajattelua ja tutkimusta
 • harjaantuu tieteellisten artikkelien lukemiseen sekä tieteelliseen keskusteluun ja argumentointiin (tutkinto-opiskelijat).

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: Kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiötä (esim. poliittinen järjestelmä, talous, perhe, työelämä ja väestö), näiden kehitystä sekä muutostrendejä. Ymmärrystä suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena syvennetään lukemalla suomenkielisiä tutkimusartikkeleita opintojakson teemoista. Yhteiskuntatieteellistä keskustelu- ja argumentointitaitoa harjoitellaan keskustelemalla artikkeleista.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
Syksy 2024: ti 27.8., ti 8.10., ti 3.12.
Kevät 2025: ti 21.1., ti 25.2., ti 1.4., ti 6.5., ti 3.6.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.

Oppimateriaali: Tentitään kolme kirjaa. Kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: H–5

---------------------

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op

Aikataulu: Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille on kuusi vaihtoehtoista palautuspäivää.

Opettaja: Pekka Kuusela

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmius pohtia kriittisesti ihmiskäsityksiä ja hyvinvoinnin ulottuvuuksia sekä tunnistaa erilaisten käsitysten ainekset.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä, kestävyys ja vastuullisuus.

Sisältö: Kurssi johdattaa erilaisiin ihmiskäsityksiin ja hyvinvoinnin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen avainteemoihin. Tarkastelun kohteina ovat ihmisyyden biologinen perusta, kulttuurinen vaihtelu, hyvinvoinnin lähtökohdat ja esteet, hyvinvointivaltio sekä yhteiskunnallinen eriarvoisuus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

Syksy 2024: ti 27.8., ti 8.10.
Kevät 2025: ti 14.1., ti 18.2., ti 25.3., ti 29.4., ti 3.6.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.

Oppimateriaali: Tentitään kolme kirjaa.

Hänninen, V. & Aaltola, E. Ihminen kaleidoskoopissa. Helsinki: Gaudeamus, 2020. Kappaleet 4–14.

Karvonen, S., Kestilä, L. & Saikkonen, P. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2022. THL, 2022. Sivut 9– 192 (Johdanto, Hyvinvointi ja elinolot, Hyvinvointi eri elämäntilanteissa) https://www.julkari.fi/handle/10024/145692

Hari, R. ym. Ihmisen mieli. Helsinki: Gaudeamus.

Arviointi: H–5

---------------------

Minuus, mielenterveys ja identiteetti 5 op

Aikataulu: kevätlukukausi, periodi 3. Tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin.

Opettaja: vahvistuu myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee minuuden, identiteetin ja elämänkulun tutkimukseen liittyvät tutkimusperinteet ja käsitteistön sosiaalitieteissä.
 • tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Sisältö: Minuuteen ja identiteettiin liittyvät käsitteet, teoriaperinteet ja tutkimusalueet. Elämänkulun käsite, ikävaiheet, narratiivisuus ja minuuteen liittyvät mielenterveyden ongelmat nyky-yhteiskunnassa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu

Suoritustavat: Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson kokonaisuudessaan verkossa.

Oppimateriaali:

Côté, J. & Levine, C.: Identity formation, youth, and development: a simplified approach. Psychology Press, 2016.

Teosta ei tentitä, vaan sitä käytetään osana oppimistehtäviä Moodle-ympäristössä ilmoitettujen suomenkielisten muiden oheismateriaalien lisänä.

Arviointi: H–5

Edeltävät opinnot: Sosiaalipsykologian perusteet

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: