placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 25 op (UEF)

18.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa opiskelija oppii tuntemaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuuden ja ymmärtämään näiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa.

Ajankohta
18.09.2023
Osallistumismaksu
410 EUR
Kesto
18.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 03.09.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opinnot painottuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, taustateorioihin ja ohjaukseen sekä niiden merkitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opinnot antavat valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalalla johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. Opiskelija oppii ymmärtämään ja kuvaamaan johtamis- ja organisaatioteorioita, niiden vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa sekä soveltamaan teoriatietoa käytännön johtamistilanteissa. Lisäksi opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimuksellisiin lähtökohtiin ja tieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja omassa työssään sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Opinnot antavat myös valmiuksia akateemiseen opiskeluun.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi (6) opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista. Lisäksi perusopintokokonaisuus antaa akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

Opetus toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Nämä opintojaksot sisältävät tarkasti aikataulutettuja tehtäviä, joten kirjaudu opintojakson Moodle-ympäristöön heti jakson alussa. Osa opintojaksoista on suoritettavissa läpi lukuvuoden, ks. tarkemmat aikataulut alla olevasta listauksesta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista verkko-opintojaksoista:

Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op (SOTELKO)

Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään MOOC 3 op (JOSPA MOOC)

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op (SOTEPAL)

Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op (TEORIAT)

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op (JOPE)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op (SOTETUT)

---------------------

Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op

Aikataulu: 18.09.2023 - 26.11.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata akateemisen opiskelun vaatimuksia ja arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omia opiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan akateemisessa opiskelussa sekä verkkoympäristössä
 • tunnistaa tieteellisyyden ja tieteellisen toiminnan perusperiaatteita, kuvata sosiaali- ja terveyshallintotieteen syntyä, kehitystä ja nykytilaa ja nimetä hallintotieteen keskeisiä teorioita ja selittää niiden merkitystä nykypäivän organisaatioissa
 • kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähdemateriaalia hyödyntäen ja soveltaa kriittisesti reflektoiden teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.

Sisältö: Akateemisen opiskelun perusperiaatteet; tieteellisyys ja tieteellinen toiminta; sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys; hallintotieteen keskeiset teoriat.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opintojakso: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Oppimateriaali: Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Lisätietoja: Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät ja se toteutetaan kerran lukuvuodessa. Opintojaksolla voidaan käyttää Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opintojakso sisältyy Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (25 op) kokonaisuuteen.

---------------------

Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (MOOC) 3 op

Aikataulu: 01.10.2023 - 31.07.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteitä, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa,
 • tunnistaa keskeisen sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön,
 • tunnistaa taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla,
 • rakentaa yhteistä tietopohjaa ja ymmärrystä eri ammattilaisille toimintaympäristöön liittyvistä asioista.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuus (palveluntuottajat, palvelujen järjestäminen, poliittinen päätöksenteko) ja palvelujen taloudellinen ohjaus; sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava keskeinen lainsäädäntö; sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamissuunnat ja pyrkimykset.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: MOOC-opintojakso (DigiCampus): verkkotehtävät, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 81 t. Opintojakson arvioinnit tehdään kerran kuukaudessa. (Huom. kesäaikaan 15.6-15.8. välisenä aika ei tehdä suorituskirjauksia.)

Oppimateriaali: Verkkoluennot ja - materiaalit ja oppimisympäristössä ilmoitettu oheiskirjallisuus:

Hiilamo Heikki, Laitinen Heleena & Laaksonen Hannele (toim.) 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. WSOY.,

Anneli Hujala & Taskinen Helena (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University Press, 2020 (soveltuvin osin),

Rissanen Sari & Lammintakanen Johanna 2017. Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo (soveltuvin osin).

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Lisätietoja: MOOC-opintojakso, sisältyy sekä Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintoihin (25 op) että Terveystaloustieteen perusopintoihin (26 op).

---------------------

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op

Aikataulu: 02.10.2023 - 31.07.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteet
 • analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa
 • erotella ja analysoida taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla
 • ilmaista mielipiteitään rakentavasti ja luotettavaan tietoon perustuen.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat; taloudellinen organisointi; päätöksenteko; ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot, oppimistehtävät ja verkkotyöskentely. Edeltävä opintojakso: Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op (MOOC, DigiCampus), jonka lisäksi itsenäinen työskentely 54 t sisältäen esseen ja mediaseurannan. Opintojakson palautuspäivät: 10.12.23, 25.2.24, 21.4.24, 26.5.24, 28.7.24

Oppimateriaali: Verkkoluennot ja - materiaalit ja oppimisympäristössä ilmoitettu oheiskirjallisuus, esim. Hujala Anneli & Taskinen Helena (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University Press, 2020 (soveltuvin osin), Rissanen Sari & Lammintakanen Johanna 2017. Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo (soveltuvin osin).

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Edeltävät opinnot: Kurssin suorittaminen edellyttää 5426101A Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, JOSPA MOOC suorittamista.

---------------------

Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op

Aikataulu: 04.09.2023 - 30.06.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ja osaa nimetä hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteiden keskeiset koulukunnat
 • hahmottaa koulukuntien ajallisen kehittymisen
 • erottaa koulukuntien ilmentymisen nykypäivän organisaatioissa.

Sisältö: Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opintojakso: verkkotentit, itsenäinen työskentely 135 t. Tenttien tarkastusajankohdat: 3.12.2023, 10.3.2024, 5.5.2024, 30.6.2024.

Oppimateriaali:

Aschorn U. ym.: Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Hki 2010.,

Harisalo, R.: Organisaatioteoriat. Tre, 2008 University Press.,

Vuori, J.: Hallinto- ja organisaatioteorioiden tiedon arkeologia: tulisiko yksityisten ja julkisten organisaatioiden historia kirjoittaa uudelleen? Teoksessa Virtanen T. et al.: Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampereen yliopistopaino Oy, 2011.

Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op

Aikataulu: 08.01.2024 - 03.03.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ja osaa määritellä johtamisen peruskäsitteitä ja osaa hyödyntää niitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa
 • ymmärtää ja osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteitä johtamisen näkökulmasta
 • tuntee henkilöstövoimavarojen, muutoksen ja muutoksen johtamisen teoriaa ja osaa soveltaa teoriaa käytännön johtamistilanteissa.

Sisältö: Johtamisen peruskäsitteet; sosiaali- ja terveydenhuollon erityisyyden johtaminen; henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtaminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Oppimateriaali:

Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2011 tai myöh. painos) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.

Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Aikataulu: 26.02.2024 - 30.04.2024

Opettaja: Sanna Laulainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaa, tutkimusalueita ja tutkimuksia
 • tunnistaa ja ymmärtää metodologiaa ja tutkimuksissa käytettyjä metodologisia valintoja
 • tunnistaa tutkimustiedon käytön ja soveltamisen mahdollisuudet palvelujärjestelmän kehittämisessä
 • saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa ja saa valmiuksia tietokantojen käyttöön.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueet, tutkimus ja metodologia; tiedonhakua valitsemastaan aiheesta; tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä; tiedonhaku ja eri tietokannat.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opintojakso 100%. Itsenäinen työskentely, oppimistehtävät, verkkotyöskentely 135 t.

Oppimateriaali:

Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki. (soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)

Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki

Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311–324.

Haaparanta Leila ja Niiniluoto Ilkka 2016. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus, Helsinki.

Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Edeltävät opinnot: Suositellaan edeltävinä opintoina 5410176 Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op. Opintojakso suoritetaan perusopintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: