placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Psykologia perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2023 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Kiinnostavatko sinua psykologiset ilmiöt? Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä? Psykologian perusopinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Psykologista ymmärrystä ja psykologisen tiedon soveltamista tarvitaan monilla eri aloilla ja opinnoilla voitkin esimerkiksi monipuolistaa työelämäosaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi. Opinnot antavat hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja psykologia soveltuu myös sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Ajankohta
01.09.2023 31.07.2024
Osallistumismaksu
410 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Psykologian perusteista kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Tavoitteet

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta.

Mikäli aiot jatkaa opintoja aineopintoihin, tulee perusopintojen arvosanan olla vähintään 3/5.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op) ja ne voi suorittaa joustavasti missä järjestyksessä tahansa paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Opiskelijamäärää ei ole rajattu kiintiöin, vaan opiskelemaan pääsee ilmoittautumalla opintoihin. Suoritustapoina ovat oppimistehtävät, verkkokeskustelut, Moodle-tentit tai Exam-tentit. Jaksojen tarkemmat sisällöt ja mahdolliset aikataulusuositukset kuvataan opintojaksojen Moodlessa.

Lukuvuoden aikana opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka. Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta ilmoittautumisesi jälkeen. Jos ilmoittaudut opintoihin kesäaikana, saat tiedot opintojen aloitukseen ennen lukuvuoden käynnistystä 1.9. alkaen.

Aikataulu

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäiset tuutoroinnit ovat keskiviikkoisin 13.9., 27.9. ja 11.10. klo 17.30 alkaen. Tarpeen mukaan voit pyytää tuutorilta ohjausta myös muina aikoina.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Opetussuunnitelma 2023–2024

Opintojaksot ovat seuraavat:

FK00CP93 Kehityspsykologian perusteet 5 op

FK00CP94 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op

FK00CP95 Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet5 op

FK00CP96 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

FK00CP97 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

 

---------------------

Kehityspsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2023–31.7.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä
 • erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa
 • arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen
 • kehittää kykyään omaksua tieteenalansa kirjallisuutta suomen ja englannin kielellä.

Sisältö: Verkossa toteutettava luentosarja ja kurssikirjallisuus käsittelevät ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä. Suomen ja englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito vahvistuu.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkossa toteutettavat luennot noin 12 t ja itsenäinen työskentely kirjallisuuden parissa 113-121 t.Luento- ja kirjallisuuskuulustelu 2t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit: Tentittävä kirjallisuus:

Nurmi J.-E., Ahonen T., Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L. & Ruoppila I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. 5. painos [saatavilla e-kirjana]

Fingerman, K., Berg, C., Smith, J. & Antonucci, T. (toim.) (2011). Handbook of Life-Span Development, luvut 4 (“Child-parent attachment relationships: A life-span phenomenon”) ja 5 (“Developmental tasks across the life-span”). [saatavilla e-kirjana]

Muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Arviointi: 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa.

Lisätietoja: Suositeltava suoritusajankohta: opintojen alussa.

---------------------

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2023–31.7.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ja osaa erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteita, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä
 • osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta
 • tuntee aistijärjestelmien toimintaan, kognitiivisiin prosesseihin sekä hermoston kehitykseen, rakenteeseen ja muovautuvuuteen liittyviä perusteita.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenteina tarjottavat luennot noin 18 t. Itsenäinen työskentely luentojen ja kirjallisuuden parissa 117 t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit: Tentittävä kirjallisuus:

Eysenck, M.W., & Keane, M.T. Cognitive psychology. A Student’s Handbook, 7. tai uudempi painos, luvut 1-7. (saatavilla e-kirjana) JA Kalat, J.W. Biological Psychology, 8. tai uudempi painos, luvut 1-8. (12. painoksessa Introduction – Chapter 7).

Arviointi: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, 0–5.

---------------------

Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2023–31.7.2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa kuvata ja määritellä persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja
 • ymmärtää persoonallisuuden eri ulottuvuuksista koostuvana kokonaisuutena ja näiden ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä ja eroja.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot 16 t ja itsenäinen kirjallisuustyöskentely 119 t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit: Luentomateriaalit opintojakson Moodlessa. Tentittävä kirjallisuus:

Haslam, N. (2007). Introduction to personality and intelligence (saatavilla e-kirjana).

Muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu aiheeseen liittyvä materiaali

Arviointi: 0–5.

---------------------

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2023–31.7.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset
 • tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Sisältö: Luentojen aiheena ovat metodiosaamisen hyöty työmarkkinoilla, tutkimusongelmat, muuttujat ja mittaaminen, kokeellinen tutkimus, korrelatiiviset tutkimusmenetelmät, havainnointi, laadullisen tutkimuksen aineistot ja analyysitavat sekä tutkimuksen etiikka.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luentoja 20 t sekä itsenäinen kirjallisuustyöskentely 115 t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit:

Robson, C. (2011 tai 2016). Real World Research. A Resource for social scientists and practitioner –researcher. Tentitään luvut 2-14.

Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (2017). The Sage handbook of qualitative research in psychology, 2e (Second edition.). SAGE Inc. E-kirja. Tentitään Part I | Methodologies https://primo.uef.fi/permalink/358FIN_UOEF/10iob6c/alma9914891732905966

Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tentitään luvut 1, 2 ja 3.

Exam -tenttinä. Tentittävä teos: Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B. (toim.) (2012 tai 2006). Research methods in psychology, 4. painos. Tentitään luvut 1-6 ja 13-21. HUOM. 3. painoksesta (2006) tentitään luvut 1-7, 10-14 ja 16-18.

Muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2023–31.7.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa terveys- ja mielenterveyspsykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja lähestymistapoja
 • tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja tapoja luokitella niitä
 • osaa kuvata keskeisiin mielenterveyshäiriöihin liittyviä psykologisia tekijöitä
 • osaa kuvata terveyden ja mielenterveyden edistämisen perusteita.

Sisältö: erveyspsykologian ja mielenterveyspsykologian (kliinisen psykologian) keskeiset teoriat, käsitteet ja lähestymistavat. Keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokittelun järjestelmät. Mielenterveyshäiriöiden psykologiset riski- ja voimavaratekijät. Terveyteen ja mielenterveyteen liittyvät interventiot.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Luentotallenteet noin 12 t. Itsenäinen työskentely luentojen ja kirjallisuuden parissa 120 t. Tentti 3 t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit: Sinikallio, S. (toim.) (2019). Terveyden psykologia (luvut 1–9). (e-kirja)

Lönnqvist ym. (toim.) (2021). Psykiatria (luvut 1, 5–15, 22, 27–31). (e-kirja)

Barlow (toim.) (2014). The Oxford Handbook of clinical psychology (luvut 1, 4–5, 7, 10). (e-kirja)

Friedman (toim.) (2011): The Oxford Handbook of health psychology (luvut 3, 9, 13). (e-kirja)

Muu Moodlessa ilmoitettu (myös kokonaan suomenkielinen) tai itse hankittu oppimateriaali

Arviointi: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, arviointi 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: