placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Psykologia perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Kiinnostavatko sinua psykologiset ilmiöt? Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä? Psykologian perusopinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Psykologista ymmärrystä ja psykologisen tiedon soveltamista tarvitaan monilla eri aloilla ja opinnoilla voitkin esimerkiksi monipuolistaa työelämäosaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi. Opinnot antavat hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja psykologia soveltuu myös sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Ajankohta
01.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
425 EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Psykologian perusteista kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Tavoitteet

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta.

Mikäli aiot jatkaa opintoja aineopintoihin, tulee perusopintojen arvosanan olla vähintään 3/5.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op) ja ne voi suorittaa joustavasti missä järjestyksessä tahansa paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Opiskelijamäärää ei ole rajattu kiintiöin, vaan opiskelemaan pääsee ilmoittautumalla opintoihin. Suoritustapoina ovat oppimistehtävät, verkkokeskustelut, Moodle-tentit tai Exam-tentit. Jaksojen tarkemmat sisällöt ja mahdolliset aikataulusuositukset kuvataan opintojaksojen Moodlessa.

Perusopintojen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka. Opintojaksokohtaisesti opintoaika on usein rajattu toisin. Opintoihin tulee rekisteröityä myös Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi. Jos ilmoittaudut opintoihin kesäaikana, saat tiedot opintojen aloitukseen ennen lukuvuoden käynnistystä 1.9. alkaen.

Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson/jaksoja, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi ohjausta ja tukea. Opintojesi tukena on psykologian tuutoriryhmä ja tuutori YTM Eetu Laitinen. Syksyn tuutoroinnit Zoomissa:

 • ti 3.9.2024 klo 17.00 alkaen
 • ti 17.9.2024 klo 17.00 alkaen
 • ti 1.10.2024 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Psykologian perusopinnot lv. 2024–2025

FK00CP93 Kehityspsykologian perusteet 5 op
FK00CP94 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
FK00CP95 Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet5 op
FK00CP96 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
FK00CP97 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

---------------------

Kehityspsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2025

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä.
 • erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa.
 • arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen.
 • kehittää kykyään omaksua tieteenalansa kirjallisuutta suomen ja englannin kielellä.

Sisältö: Verkossa toteutettava luentosarja ja kurssikirjallisuus käsittelevät ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä. Suomen ja englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito vahvistuu.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkossa toteutettavat luennot noin 12 t ja itsenäinen työskentely kirjallisuuden parissa 113-121 t.Luento- ja kirjallisuuskuulustelu 2t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit: Tentittävä kirjallisuus:

Pulkkinen, L., Ahonen, T. & Ruoppila, I. (2023). Ihmisen psykologinen kehitys. 10. uudistettu painos

Fingerman, K., Berg, C., Smith, J. & Antonucci, T. (toim.) (2011). Handbook of Life-Span Development, luvut 4 (“Child-parent attachment relationships: A life-span phenomenon”) ja 5 (“Developmental tasks across the life-span”).

Muu Moodlessa ilmoitettu oppimateriaali

Arviointi: 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa.

Lisätietoja: Suositeltava suoritusajankohta: opintojen alussa.

---------------------

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2025

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ja osaa erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteita, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä.
 • osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta.
 • tuntee aistijärjestelmien toimintaan, kognitiivisiin prosesseihin sekä hermoston kehitykseen, rakenteeseen ja muovautuvuuteen liittyviä perusteita.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenteina tarjottavat luennot noin 18 t. Itsenäinen työskentely luentojen ja kirjallisuuden parissa 117 t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit: Tentittävä kirjallisuus:

Eysenck, M.W., & Keane, M.T. Cognitive psychology. A Student’s Handbook, 7. tai uudempi painos, luvut 1-7. (saatavilla e-kirjana)

Kalat, J.W. Biological Psychology, 8. tai uudempi painos, luvut 1-8. (12. painoksessa Introduction – Chapter 7).

Arviointi: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, 0–5.

---------------------

Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2025

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa kuvata ja määritellä persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä.
 • ymmärtää persoonallisuuden eri ulottuvuuksista koostuvana kokonaisuutena ja näiden ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä ja eroja.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot 16 t ja itsenäinen kirjallisuustyöskentely 119 t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit: Luentomateriaalit opintojakson Moodlessa. Tentittävä kirjallisuus:

Haslam, N. (2007). Introduction to personality and intelligence (saatavilla e-kirjana).

Muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu aiheeseen liittyvä materiaali

Arviointi: 0–5. Tentissä on 100 oikein-väärin -väittämää, jotka on arvottu laajemmasta kysymyspankista. Kysymyksistä noin 1/3 on luennoista ja 2/3 on kirjallisuudesta.

---------------------

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2025

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset.
 • tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Sisältö: Luentojen aiheena ovat metodiosaamisen hyöty työmarkkinoilla, tutkimusongelmat, muuttujat ja mittaaminen, kokeellinen tutkimus, korrelatiiviset tutkimusmenetelmät, havainnointi, laadullisen tutkimuksen aineistot ja analyysitavat sekä tutkimuksen etiikka.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luentoja 20 t sekä itsenäinen kirjallisuustyöskentely 115 t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit:

Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (2017). The Sage handbook of qualitative research in psychology, 2e (Second edition.). SAGE Inc. E-kirja. Tentitään Part I | Methodologies https://primo.uef.fi/permalink/358FIN_UOEF/10iob6c/alma9914891732905966

Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tentitään luvut 1, 2 ja 3.

Exam -tenttinä. Tentittävä teos: Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B. (toim.) (2012 tai 2006). Research methods in psychology, 4. painos. Tentitään luvut 1-6 ja 13-21. HUOM. 3. painoksesta (2006) tentitään luvut 1-7, 10-14 ja 16-18.

Muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2025

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa terveys- ja mielenterveyspsykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja lähestymistapoja.
 • tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja tapoja luokitella niitä.
 • osaa kuvata keskeisiin mielenterveyshäiriöihin liittyviä psykologisia tekijöitä.
 • osaa kuvata terveyden ja mielenterveyden edistämisen perusteita.

Sisältö: Terveyspsykologian ja mielenterveyspsykologian (kliinisen psykologian) keskeiset teoriat, käsitteet ja lähestymistavat. Keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokittelun järjestelmät. Mielenterveyshäiriöiden psykologiset riski- ja voimavaratekijät. Terveyteen ja mielenterveyteen liittyvät interventiot.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Luentotallenteet noin 12 t. Itsenäinen työskentely luentojen ja kirjallisuuden parissa 120 t. Tentti 3 t. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on omat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti, joiden tarkempi ohjeistus on Moodlessa.

Oppimateriaalit:

Sinikallio, S. (toim.) (2019). Terveyden psykologia (luvut 1–9). (e-kirja)

Lönnqvist ym. (toim.) (2021). Psykiatria (luvut 1, 5–15, 22, 27–31). (e-kirja)

Barlow (toim.) (2014). The Oxford Handbook of clinical psychology (luvut 1, 4–5, 7, 10). (e-kirja)

Friedman (toim.) (2011): The Oxford Handbook of health psychology (luvut 3, 9, 13). (e-kirja)

Muu Moodlessa ilmoitettu (myös kokonaan suomenkielinen) tai itse hankittu oppimateriaali

Arviointi: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, arviointi 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: