placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Psykologia aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen. Opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Ajankohta
01.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
250 € + UEF 12€/op EUR
Kesto
1.9.2024–31.7.2025
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Psykologian perusopinnot tehneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi kaikkiin jaksoihin vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5. HUOM! Sinun tulee lisätä UEFin ilmoittautumislomakkeelle liite (opintosuoritusote tai todistuskopio), jolla todennat Psykologian perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamisen vähintään arvosanalla 3/5.

Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ennen ilmoittautumista Psykologian aineopintojen opintojaksolle.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Suoritustapoina ovat oppimistehtävät, verkkokeskustelut, Moodle-tentit tai Exam-tentit. Jaksojen tarkemmat sisällöt ja mahdolliset aikataulusuositukset kuvataan opintojaksojen Moodlessa.

Lukuvuoden aikana opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka. Opintojaksokohtaisesti opintoaika on usein rajattu toisin. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi. Jos ilmoittaudut opintoihin kesäaikana, saat tiedot opintojen aloitukseen ennen lukuvuoden käynnistystä 1.9. alkaen.

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi ohjausta ja tukea. Opintojesi tukena on psykologian tuutoriryhmä ja tuutori YTM Eetu Laitinen. Syksyn tuutoroinnit Zoomissa:

 • ti 3.9.2024 klo 17.00 alkaen
 • ti 17.9.2024 klo 17.00 alkaen
 • ti 1.10.2024 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 250 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 12 €/op

Psykologian aineopinnot lv. 2024–2025

Psykologian aineopinnot (35 op) muodostuvat neljästä pakollisesta opintojaksosta (20 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta (15 op).

Pakolliset opintojaksot 20 op:
FK00CP99 Sosiaalinen ihminen 5 op
FK00CQ12 Työhyvinvoinnin psykologia 5 op
FK00CQ03 Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op
FK00CQ04 Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op

Valitse seuraavista 15 op:
FK00CQ10 Organisaatiopsykologia 5 op
FK00CQ00 Terveyspsykologia 5 op
FK00CQ13 Kognitiiviset prosessit 5 op
FK00CQ15 Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op
FK00CQ18 Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op

---------------------

Pakolliset opintojaksot 20 op:

Sosiaalinen ihminen 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: Hanna Koivisto

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • selittää yksilön toimintaa sosiaalisissa ja historiallisissa yhteyksissään.
 • analysoida yksilöä ryhmien jäsenenä ja suhteessa toisiin ryhmiin.
 • kuvata sosiaalisen identiteetin rakentumista ja merkityksiä.
 • eritellä ryhmien välisiä ongelmallisia suhteita kuten ennakkoluuloisuutta.
 • arvioida sosiaalisen muutoksen psykologisia aspekteja.

Sisältö: Tällä opintojaksolla tarkastellaan ”sosiaalisuutta” ihmisessä sosiokognitiivisesta näkökulmasta: kuinka yksilö ryhmien jäsenenä, vuorovaikutussuhteissaan, sosiaalisissa asemissaan ja kulttuurissaan rakentaa sosiaalisten tulkintojensa (kuten asenteiden ja representaatioiden) kautta maailmaansa ja jäsentää toimintaansa. Keskeisiä sisältöjä ovat ryhmäjäsenyyksien merkitys sosiaalisen identiteetin ja kuuluvuuden muodostumisesta sekä sosiaalisen muutoksen dynamiikka.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Kirjallisuus, jonka voi suorittaa yksilösuoritteena oppimistehtävänä (referaatteina ja esseenä) tai opintopiirityöskentelynä. Opintopiirityöskentely ohjeistetaan syys- ja kevätlukukauden alussa järjestettävässä infotilaisuudessa (2+2 t), joihin osallistuminen on välttämätöntä, mikäli suoritustavaksi valitaan opintopiirityöskentely (infotilaisuudet tarkoitettu siis opintopiirisuoritteen ohjeistamiseen ja ryhmien muodostamiseen). Työmäärä yhteensä 135 t.

Oppimateriaali: Oppimistehtävissä ja opintopiirissä hyödynnettävä kirjallisuus:

Hogg, M. & Vaugham, G. (2022, eds.) Social Psychology (9th Edition, luvut 2, 4, 8, 10, 11 ja 16, yhtensä n. 250 sivua) JA

Burr. V.(2004) Sosiaalipsykologian ihmiskäsityksiä. Gummerus (160 sivua)

sekä yksi seuraavista:

Sammut, G., Andreouni, E., Gaskell, G. & Valsiner, J. (2015, eds.) The Cambridge Handbook of Social Representations (luvut 1, 2, 17, 18, ja 25, yhteensä n. 90 sivua) tai

Dovidio, J., Hewstone, M. & Esses, V. (2010, eds.) The Sage Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination (luvut 1, 16, 19, 20 ja 23, yhteensä n. 90 sivua).

Arviointi: Oppimistehtävä yksilösuoritteena tai opintopiiriryhmässä tuotettu essee/ryhmätyö. Arviointi 0–5.

---------------------

Työhyvinvoinnin psykologia 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa työhyvinvoinnin ja mielenterveyden riskitekijöitä etenkin työstressin ja työuupumuksen osalta.
 • kuvata työhyvinvointia ja palautumista edistäviä tekijöitä sekä työhyvinvointi-interventioita.
 • analysoida työn ja perheen yhteen sovittamista.
 • selittää johtamisen ja organisaatiokulttuurin merkitystä työhyvinvoinnille.

Sisältö: Työhyvinvointi, työstressi, palautuminen, työikäisten mielenterveys ja työkyky, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä organisaation kulttuurin ja johtamisen merkitys työhyvinvoinnille.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Psykonetin tallennetut videoluennot 20 t ja itsenäinen oppimispäiväkirjatyöskentely luentojen sekä oheiskirjojen pohjalta kurssin Moodlessa annetun ohjeistuksen avulla 115 t. tai kirjatentti 135 t.

Oppimateriaali: Luentotallenteet ja oppimispäiväkirjassa käytettävä oheiskirjallisuus:

Manka, M-L. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Media. (saatavilla verkossa) JA

Juuti, P. ja Vuorela, A. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi (e-kirja) TAI

Aarnikoivu, H. (2010) Työelämätaidot: menesty ja voi hyvin. (e-kirja)

Exam-kirjatenttinä:

Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. JA

Heiskanen, T., Syvänen, S. Rissanen, T. 2019. Mihin työelämä on menossa? Tutkimuksen näkökulmia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-006-9.

Arviointi: Arviointiperusteena oppimispäiväkirja tai kirjatentti asteikolla 0–5.

---------------------

Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: Iija den Herder, Krista  Huusko

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa eritellä lasten ja nuorten kehityksen mekanismeja ja prosesseja.
 • ymmärtää perheen merkityksen lapsen ja nuoren kasvuympäristönä sekä osaa eritellä perheen merkitystä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin.
 • tunnistaa parisuhteen muodostamiseen, toimivuuteen sekä kriiseihin liittyviä keskeisiä tekijöitä.
 • osaa selittää sukupolvien ketjujen merkityksiä parisuhteen, perheen ja yksilön näkökulmasta.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään lapsuuden ja nuoruuden kehitykseen ja kehitykseen vaikuttaviin psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Lisäksi opintojaksolla syvennetään tieteellisten artikkeleiden avulla ymmärrystä lasten ja nuorten kehityksen keskeisistä osa-alueista. Opintojaksolla tarkastellaan parisuhdetta, perhettä ja vanhemmuutta sekä niiden psykologisia merkityksiä yksilölle.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot 25 t, artikkelikatsauksen laatiminen tai esitelmän pitäminen työpajassa 24 t, kotitentti 6 t, tenttiin valmistautuminen 80 t. TAI Artikkelikatsauksen laatiminen 24 t, oppimistehtävä 30 t, itsenäinen työskentely 81 t.

Oppimateriaali:

Mitchell, P. & Ziegler, F. 2013. Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). Luvut 1, 5, 11, 12 ja 15. (e-kirja)

Sevon, E. & Notko, M. 2008. Perhesuhteet puntarissa, erikseen sovittavat luvut. (Löytyy myös e-kirjana).

Gottman, J. & Silver, N. The seven principles for making marriage work, 2000 (tai uudempi painos).

Opintojaksolla jaettavat artikkelit.

Arviointi: Artikkelikatsaus tai esitelmän pitäminen työpajassa HYV-HYL sekä tentti 0–5. Artikkelikatsaus HYV-HYL sekä oppimistehtävä 0–5.

---------------------

Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa kuvata persoonallisuuden lajinkehityksellistä perustaa.
 • osaa kuvata persoonallisuuspsykologisten ilmiöiden kehityksellistä luonnetta.
 • ymmärtää, kuinka persoonallisuuspsykologiset ilmiöt selittävät ihmisen toiminnan ajallista pysyvyyttä sekä johdonmukaisuutta ja vaihtelua tilanteiden välillä.
 • osaa kuvata kulttuurin merkitystä persoonallisuuspsykologisille ilmiöille.
 • osaa soveltaa tietojaan tunnistaakseen persoonallisuuspsykologisia ilmiöitä sekä niiden seurauksia ja keskinäisiä suhteita.
 • osaa kuvata persoonallisuuden tutkimuksen menetelmiä.

Sisältö: Lajinkehitys persoonallisuuden perustana. Persoonallisuuspiirteet ja luonteenomaiset sopeutumat kehityksellisinä ilmiöinä sosiaalisissa ympäristöissä ja eri kulttuureissa. Persoonallisuuspiirteiden ja luonteenomaista sopeutumien ajallista pysyvyyttä sekä tilanteiden välistä vaihtelua ja johdonmukaisuutta luovat mekanismit.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot ja oppimistehtävät. Luennot 10 t (ei osallistumisvelvoitetta), itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät 125 t.

Oppimateriaalit: Adams, D.P., Shiner, R.L. & Tackett, J.L. (2019). Handbook of personality development (Parts I–III, V).

Moodlessa ilmoitettu artikkelikokoelma.

Arviointi: Kaikki oppimistehtävät on suoritettava hyväksytysti. Opintojakson kokonaisarvosana 1–5 muodostuu oppimistehtävien painotetusta keskiarvosta.

 

Valitse seuraavista 15 op:

Organisaatiopsykologia 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee työ- ja organisaatiopsykologian keskeisimmät sisältöalueet, teoriasuuntaukset ja käsitteet.
 • osaa soveltaa teoria- ja tutkimustietoa työpaikan käytännön ongelmien ratkaisemiseen luennoilla käsiteltyjen teemojen osalta.

Sisältö: Luennoilla käsitellään organisaatiopsykologian teoriasuuntauksia, tiimien toimintaa, asiantuntijaorganisaation psykologiaa sekä rakentavan ongelmanratkaisun toteuttamista. Kirjallisuus tutustuttaa opiskelijan työ- ja organisaatiopsykologian perusteorioihin, johtamiseen, organisaation muutokseen ja työyhteisöjen kehittämiseen laajemmin.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot 16 t. Luentojen oheiskirjallisuus 117 t, luentotentti 2 t.

TAI Exam-kirjatentti 135 t.

TAI Oppimistehtävä 135 t. kurssin Moodle-sivulla olevien ohjeiden perusteella.

Oppimateriaalit:

Exam kirjatenttinä: Robbins, S. P. ja Judge, T. A. 2017 Essentials of organizational behavior (e-kirja) JA Pyöriä, P. (toim.) Työhyvinvointi ja organisaation menestys, 2015 (e-kirja) JA Järvinen, P. 2014 Esimiestyö ongelmatilanteissa (e-kirja).

Luentojen ohella tentittävä kirjallisuus: Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013 tai 2017). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita Publishing (e-kirja) JA Aro, A. 2018 Työilmapiiri kuntoon. Alma Talent, Helsinki (e-kirja).

Oppimistehtävään itse koottu lähdemateriaali.

Arviointi: Arviointiperusteena oppimistehtävä tai luentojen ja/tai kirjallisuuden tenttiminen, arviointi asteikolla 0–5.

---------------------

Terveyspsykologia 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: Marita Kontturi, Hanna  Multanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee biopsykososiaalisen lähestymistavan perusteet ja tunnistaa sen soveltamismahdollisuuksia.
 • tuntee terveyspsykologian keskeisiä aihealueita koskevat tärkeimmät teoriat sekä tutkimustulokset.
 • tuntee nykyaikaisen psykosomatiikan keskeisiä kysymyksiä ja tutkimustuloksia.
 • osaa kuvata kriittisen terveyspsykologian lähestymistapaa.
 • osaa analysoida terveyspsykologisen tiedon merkitystä oman tieteenalansa tai arkielämänsä viitekehyksessä ja soveltaa terveyspsykologista tietoa vaikuttaakseen omaan tai muiden käyttäytymiseen.

Sisältö: Biopsykososiaalinen lähestymistapa ja sen soveltaminen. Psykosomatiikka. Kriittinen terveyspsykologia. Terveyspsykologian eri tutkimus- ja sovellusalueiden keskeiset teoriat ja tutkimustulokset. Terveyspsykologisia interventioita eri sovellusalueilla.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot, oppimistehtävät ja tentti. Luennot 16 t (ei osallistumisvelvoitetta), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvat oppimistehtävät 95 t, verkkotentti 24 t.

Oppimateriaalit:

Oppimistehtävien kirjallisuus: Ogden, J. (2019). Health Psychology (6th edition). McGraw Hill.

Oppimistehtäväkohtaiset materiaalit.

Tenttikirja: Ogden, J. (2019). Health Psychology (6th edition). McGraw Hill.

Arviointi: Oppimistehtävät ja tentti 0–5. Opintojakson arvosana muodostuu tehtävien ja tentin painotetusta keskiarvosta.

---------------------

Kognitiiviset prosessit 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: Kati Kasanen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hahmottaa kokonaiskuvaa ihmisestä tiedon vastaanottajana, käsittelijänä ja käyttäjänä.
 • tunnistaa muistin toiminnan rajoituksia ja tunteiden vaikutuksia tiedonkäsittelyyn.
 • tuntee käsitteellistä ajattelua ja tunnistaa ajatusvinoumia.
 • ymmärtää puheen tuottamisen ja tekstin ymmärtämisen mekanismeja.
 • tuntee tietoisuuden toimintaa.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään muistiprosesseja (unohtaminen, prospektiivinen ja implisiittinen muisti, todistajanlausuntopsykologia), kielen ymmärtämistä ja tuottamista, käsitteiden muodostamista, ajatteluprosesseja, emootioiden vaikutusta kognitioihin ja tietoisuuden toimintaa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Ajasta ja paikasta riippumattomia offline-verkkoluentoja, niihin liittyvät välitehtävät ja oppimispäiväkirja; Itsenäistä työskentelyä yhteensä 135 t.

Oppimateriaalit: Oppimispäiväkirjassa hyödynnettävä pakollinen kirjallisuus: Eysenck: Fundamentals of Cognition, 2. painos, luvut 6-12. tai Eysenck & Brysbaert: Fundamentals of cognition, 3. painos, luvut 6-11.

Oheismateriaali: Paavilainen: Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita.

Arviointi: Suoritusmerkinnän saa, kun sekä luennot välitehtävineen että oppimispäiväkirja on suoritettu hyväksytysti. Oppimispäiväkirjassa hyödynnetään verkkoluentojen lisäksi opintojakson kirjallisuutta. Oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: PsT Kirsi Honkalampi

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tunnistaa yleisimmät addiktiot.
 • tuntee ja osaa eritellä päihdeongelmien hoitomahdollisuuksia.
 • tuntee konkreettisia työtapoja (esim. motivoiva haastattelu), joita voi hyödyntää psykologin työssä.

Sisältö: Kurssin aikana opiskelija saa tietoa päihderiippuvuuksista ja niiden muodostumisesta. Lisäksi käydään läpi asiakkaan motivointia muutosprosessin eri vaiheissa sekä muutoksen toteuttamisessa ja retkahduksen ehkäisyssä. Kurssi kehittää opiskelijan asiantuntemusta päihdeongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Exam-tentti. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Oppimateriaalit: Päihdetilastollinen vuosikirja 2019 tai uudempi. Alkoholi ja huumeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Sosiaaliturva.

Thombs DL, Osborn CJ. Introduction to Addictive behavior: Fourth edition 2013 tai 2019 tai uudempi.

Arviointi: Tentti 0–5.

---------------------

Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op

Aikataulu: 1.9.2024–30.7.2024

Opettaja: Kati Kasanen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tulkita koulutusta ja koulun toimintaa sosiaalipsykologisista näkökulmista, etenkin sosiaalisten representaatioiden viitekehykseen pohjautuen.
 • erotella koulutettavuuden sosiaalisten tulkintojen muotoutumista, sisältöjä, vaikutuksia ja muutosta koulutusjärjestelmän eri toimijoiden näkökulmista.
 • tunnistaa ja analysoida koulutettavuuden tulkintojen kytkentöjä yhteiskunnalliseen kontekstiin, kuten koulutuspolitiikan muutoksiin.

Sisältö: Luentotallenteilla ja kirjallisuudessa käsitellään koulun ja koulutuksen sosiaalipsykologian kysymyksiä, erityisesti koulutettavuuden tulkintoja ja niiden muutosta.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Ajasta ja paikasta riippumattomia offline-verkkoluentoja, kirjallisuus ja oppimistehtävä; Itsenäistä työskentelyä yhteensä 135 t.

Oppimateriaalit: Oppimistehtävässä hyödynnettävät teokset ja artikkelit:

Dweck, C. (2000). Self-theories. ja Hart, S., Dixon, A., Drummond, M.J. & McIntyre, D. (eds.) (2004). Learning without limits.

Vuosittain päivitettävä artikkelipaketti, joka ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 0–5.

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi Sosiaalinen ihminen -opintojakson jälkeen.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: