placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Markkinointi perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2023 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään markkinoiden rakenteita ja toimintaa, kilpailustrategioita, kuluttajakäyttäytymistä ja markkinointiviestintää sekä markkinoinnin suunnittelua ja johtamista. Voit syventyä myös vastuullisen markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan tai vähittäiskaupan teemoihin. Opinnot suoritettuasi ymmärrät markkinoinnin osana yritysten ja organisaatioiden ydintoimintoja.

Ajankohta
01.09.2023 31.07.2024
Osallistumismaksu
410 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Markkinoinnin perusopinnot sopivat kaikille markkinoinnista, asiakkaista ja innovaatioista kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opintojen jälkeen osaat soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä liiketoimintaan, tunnistat kysyntään ja kilpailuun liittyviä haasteita ja ymmärrät, miten asiakkaan kokemus tuotteesta tai palvelusta muodostuu.

Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Jos haluat suorittaa Markkinoinnin perusopinnot opintokokonaisuuden, silloin suoritat Markkinoinnin perusteet opintojakson ja lisäksi valinnaisista opintojaksoista niin, että vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat. Markkinoinnin opintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa jokainen, opiskelijan peruskoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintoihin ei pääosin sisälly pakollista lähiopetusta.

Pääosa opintojaksoista on joustavasti tarjolla koko lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Joissakin opintojaksoissa toteutus on vain syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti. Tarkasta yksittäisen opintojakson suoritusajankohdat ja ilmoittautumisaika opintojakson tiedoista Moodlessa. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta ilmoittautumisesi jälkeen.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäinen tuutorointi ja opintojen aloitusinfo on tiistaina 12.9.2023 klo 17.30 alkaen.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Markkinointi perusopinnot 2023-2024

Pakollinen opintojakso:

5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

Valitaan vähintään 19 op seuraavista:

5213216 Vastuullinen liiketoiminta 6 op

5211212 International Business 6 op

5211241 Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op

5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

5213212 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

5213214 Organisaatioviestintä 6 op

5211211 Markkinoinnin johtaminen 6 op

 

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys koulutussihteeriin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

---------------------

Markkinoinnin perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukauden aikana.

Opettaja: Sasu Tuominen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukausi 2023-2024: pe 28.10.2023 klo 13-17, pe 8.12.2023 klo 13-17, pe 15.3.2024. klo 13-17, ke 24.4. klo 14-18.

Oppimateriaali:

Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana)

Artikkelit ja muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: Tentti 0-5.

---------------------

Vastuullinen liiketoiminta 6 op (Sustainable Business) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana.
 • tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta.
 • ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa.
 • soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö: Vastuullisuuden käsite. Vastuullisen markkinoinnin periaatteet. Asiakaslähtöinen vastuullisuus. Vastuulliset kilpailukeinot. Vastuullisuutta edellyttävä lainsäädäntö. Vastuullinen innovaatio.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: Välitehtävät 30 t, vastuullisen liiketoiminnan arviointi 112 t, arviointi 20 t.

Oppimateriaali: Tutkimusartikkelit, opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Suositus: Markkinoinnin perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot.

---------------------

International Business 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Merja Kauppinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa määritellä tärkeimmät kv. liiketoiminnan käsitteet
 • ymmärtää kv. liiketoiminnan monimutkaisuuden ja dynaamisen luonteen
 • kehittää yleiskuvan kv. liiketoiminnan päätoimijoista sekä taloudellisista ja poliittisista tekijöistä
 • tunnistaa ja osaa luokitella tärkeimmät riskit ja mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla
 • osaa tulkita liiketoiminnan suunnittelun monikulttuurisesta näkökulmasta globaalin liiketoimintaympäristön trendejä ja todellisuuksia
 • osaa vertailla kansainvälisiä markkinoita niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta.

Sisältö: Opiskelija osaa ja ymmärtää:

Key concepts of international business theory and practice;

 • Key actors of international business and principles of their operations
 • Major elements of political, legal, economic environments, related risks
 • Cultural dimensions and risks in the light of international business communication and relationship-building; essentials of business ethics in the international context
 • Essentials of international trade, FDI and regional economic integration
 • Key features of emerging markets business environment and local actors.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yht. 162 t. 1.8.2023 alkaen 2 toteutusta eli:
1) Itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yhteensä 162 t periodissa 4.
2) Luennot 24 t ja itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yhteensä 138 t periodissa 4.
Tenttiajankohdat Moodlessa.

Oppimateriaali:

Cavusgil, S.T., Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business. The New Realities. Fifth Edition or newer. Pearson Prentice Hall. (Also e-book available in the UEF library)

Opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Lisätietoja: The course is held in English.

---------------------

Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: KTT Merja Karppinen

Osaamistavoitteet:

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää strategia-ajattelun kenttää ja keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää vähittäiskauppaan liittyvien keskeisten käsitteiden merkityksen sekä hahmottaa vähittäiskaupan liiketoiminta- ja konseptijohtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee strategisen johtamisen prosessin, sekä vähittäiskaupan strategiset erityispiirteet ja menestystekijät. Hän tuntee operatiivisen liiketoiminnan johtamisen työvälineitä sekä ymmärtää tuloksen ja myynninjohtamisen merkityksen niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmista.

Taidolliset: Opiskelija kykenee luomaan kokonaiskuvan vähittäiskaupan liiketoiminnan johtamisesta ja tuntee kaupan alan strategiset menestystekijät. Hän pystyy jäsentämään strategiaprosessin ja operatiivisen johtamisen yhteyden. Opiskelija omaksuu arvoketjuajattelun ja sen merkityksen kilpailutekijänä. Opiskelija omaksuu esimiestyöhön liittyvän vastuun henkilöstön osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja -menetelmiä liiketoiminnassa, ja kykenee soveltamaan kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä.

Kurssi antaa valmiuksia toimia vähittäiskaupan palveluksessa erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Sisältö:

 • Strategia-ajattelu ja vähittäiskaupan strateginen johtaminen
 • Vähittäiskauppaliiketoiminta ja sen tutkimus
 • Ketjutason strategiset valinnat ja linjaukset, konseptijohtaminen, kaupan markkinointistrategiat
 • Hankinta- ja logistiikkaosaaminen
 • Operatiivisten liiketoimintaprosessien johtaminen ja ohjaus (esim. BSC)
 • Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen
 • Digitalisaatio, monikanavaisuus

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luentokurssi: luennot ja ryhmäesitykset 28 t, luentotentti 4 t, itsenäinen ja ryhmätyöskentely (tulevaisuuden pohdinta, erityisasiakkaan haastattelu, vierailijaluentojen reflektointi, artikkeleiden referointi, vierailu vähittäiskaupassa, kirjallinen raportti ja sen videointi, loppuseminaari) 130 t.

Vierailijaluennoitsijoita vähittäiskaupan eri osa-alueiden käytännön asiantuntijoita.

Kirjallinen ryhmätyönä tehtävä case-harjoitustehtävä, joissa opiskelija perehtyy valitsemaansa teemaan syvällisemmin. Harjoitustehtävän suullinen esittäminen loppuseminaarissa.

Opintojakson aloitus toteutetaan lähiopetuksena sekä Joensuussa (5.9.2023) että Kuopiossa (6.9.2023). Tähän voi myös osallistua etänä, mikäli sopii asiasta etukäteen. Osallistuminen aloituspäivään vahvistaa ilmoittautumisen ja on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle.

Muu opetus etäopetuksena. Ryhmätyötapaamiset lähi- tai etätapaamisina ryhmän oman valinnan ja aikataulun mukaan. Opetuksen ajankohdat Peppi-opinto-oppaassa ja Moodlessa.

Moodle-tentti pe 13.10.2023 klo 8:00 - la 14.10.2023 klo 12:00. Uusintatentti: Moodle-tentti pe 20.10.2023 klo 8:00 - la 21.10.2023 klo 12:00

Oppimateriaali:

Peltola, Heikki, Neilimo, Kari, Mitronen, Lasse & Kuusela, Hannu, 2021 (1. tai uudempi) painos. Kaupan huiput. Kun hyvä ei riitä.

Artikkeleita vierailijaluentojen aihepiireihin liittyen.

Lisäksi suositeltavaa kirjallisuutta:

Levy, Michael, Weitz, Barton A. & Grewal, Dhruv, Retailing Management, 2014 (9 painos).

Goworek, Helen & McGoldrick, Peter, 2014, Retailing Marketing Management

Kuusela, H. & Neilimo, K., 2010. Kaupan strategiaosaaminen. Helsinki: Edita.

Kautto, Lindblom & Mitronen. 2008. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Helsinki. Talentum.

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla HYV/HYL, 0-5. Harjoitustehtävä ja sen suullinen esitys. Harjoitustehtävä on suoritettava hyväksytysti. Luentokuulustelu 0-5.

Lisätietoja: Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakso kuuluu Markkinoinin perusopintoihin, Johtamisen perusopintoihin, Johtamisen ja markkinoinin perus- tai aineopintoihin ja Kansainvälisen vähittäiskaupan aineopintoihin.

---------------------

Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
 • osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
 • osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää.

Sisältö: Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät, yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa, opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia, osaamisen tuotteistaminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen työskentely ja oppimistehtävät, 54 t. Vaihtoehtoiset palautuspäivät lv. 2023-2024:  31.10.2023, 31.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024 ja 15.6.2024

Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama materiaali. verkkomateriaalit Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty.

---------------------

Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Marianna Halinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa
 • määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat
 • tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa
 • arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta
 • ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia.

Sisältö: Kulutuskulttuurit, arvot ja asenteet, päätöksenteko, kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, kokemuksellinen kuluttaminen, asiakaslähtöinen markkinointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot. Itsenäinen työskentely, Moodleen kirjallisesti palautettavat tehtävät, verkkotentti. Tenttiajankohdat Moodlessa.

Oppimateriaali:

Solomon, M. R., Hogg, M. K., Askegaard, S. & Bamossy, G. 2019. Consumer behavior: A European perspective. 7th edition. Harlow: Pearson Education (saatavilla myös e-kirjana)

Artikkelit ja muu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Edeltävät opinnot: Suositellaan Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

---------------------

Organisaatioviestintä 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Helena Kantanen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista
 • soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin
 • tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet
 • rakentaa viestintäsuunnitelman
 • etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa ja hyödyntää sitä viestintäaiheisessa esseessä.

Sisältö: Viestinnän johtaminen ja suunnittelu. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Mainonta ja PR. Sosiaalinen media markkinointi- ja yhteisöviestinnässä. Tutkimuksellinen kirjoittaminen. 

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: verkkoluennot 2 t, oppimistehtävät 80 t, essee 80 t. Verkkokurssi on tarjolla ympäri vuoden. Päättötehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät li 2023-2024: 31.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024

Oppimateriaali:

Tench, R. & Yeomans, L. (toim.) 2014 tai uudempi. Exploring public relations. Harlow: Pearson. (saatavilla myös e-kirjana)

Juholin, E. 2017. Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. Helsinki: Infor.

Artikkelit ja muu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla HYV/HYL, 0-5. Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty, essee 100 % 0-5.

Edeltävät opinnot: Suositellaan Johtamisen perusteet tai Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

---------------------

Markkinoinnin johtaminen 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Sasu Tuominen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
 • tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
 • ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
 • osaa soveltaa markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä toiminnan kehittämiseksi
 • osaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
 • osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen.

Sisältö:

 • Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi
 • Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi
 • Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen
 • Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot – ja materiaali, tentti ja harjoitustyö. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuosi 2023 -2024: 3.11.2023 , pe 1.12.2023, pe 26.1.2024, pe 22.3.2024 klo 13-17. Harjoitustehtävän palautus hyväksytyn tentin jälkeen.

Oppimateriaali:

Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed. tai uudempi painos.

Muu materiaali verkkoympäristössä.

Arviointi: 0–5. Verkkotentti (70%), harjoitustehtävä (30%).

Edeltävät opinnot: Suositellaan Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: