placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (UEF)

26.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot on monitieteinen oppiaine ja sen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle.

Ajankohta
26.09.2023
Osallistumismaksu
410 EUR
Kesto
26.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 10.09.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot on suunnattu kaikille hoiva-, hoito- ja kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: Terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin opintojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa. Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilönä toimii lastenpsykiatrian professori Ilona Luoma terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen kliinisen laitoksen lastenpsykiatrian yksiköstä.

Opinnot toteutetaan aikataulutettuina verkko-opintoina. Suoritustavat on kuvattu tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa.

Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäiset tuutoroinnit opintojen aloituksen ja opiskelutaitojen tueksi ovat torstaina 14.9. ja 28.9. klo 17.30 alkaen. Tarpeen mukaan voit pyytää tuutorilta ohjausta myös muina aikoina.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

 

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi opintojen tueksi on perustettu Moodle verkko-oppimisympäristö, mistä löytyy opintomateriaalia, tehtävät ja ohjeita opiskeluun sekä verkkokeskustelualueet. Myös jokaisella opintojaksolla on oma Moodlensa. Huom! Tarvittavat täydet UEF-käyttöoikeudet saat vasta opinto-oikeuden alkamispäivänä. Kirjaudu opintojaksokohtaisiin Moodle-ympäristöihin viikon sisällä opintojaksojen alkamisesta.

Lukuvuoden aikana opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat ohjeet ja yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit sähköpostiisi Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on päättynyt.

 

---------------------

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op

Aikataulu: 26.09.2023 - 14.11.2023

Opettaja: Lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma (vastuuopettaja), lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja Jussi Karppi, lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen kehityksen ongelmat.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet 8 t ja itsenäistä verkkotyöskentelyä (oppimistehtävät, verkkotentti ja vertaistyöskentely) 135 h.

Oppimateriaali:

  1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot:

I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90,

II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132,

IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460-463,

V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502,

VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.

  1. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2020.
  2. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf
  3. Lisäksi muu verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Essee 60% ja verkkotentti 40%, vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty.

---------------------

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

Aikataulu: 31.10.2023 - 31.12.2023

Opettaja: Sanna Aaltonen (vastuuopettaja), opettaja Suvi Jokelainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • vertailla erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen
  • selittää sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien sekä erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille
  • eritellä lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä
  • pohtia, kuinka soveltaa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, luentopäiväkirja, oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan omatoimisesti työskennellen (135 h).

Oppimateriaali: Oppimistehtävien yhteydessä Moodle-verkko-oppimisympäristössä jaettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Luentopäiväkirja 50%, oppimistehtävä 50%.

---------------------

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

Aikataulu: 09.01.2024 - 11.03.2024

Opettaja: Lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma, psykologi Noora-Maria Ahl

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely 135 t.

Oppimateriaali:

Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. ss. 91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-hoitosuositus/

Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. https://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080

Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270

Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268

Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269

Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271

Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025 Osa II (STM) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4

Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 Osa I (THL) http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136205/URN_ISBN_978-952-343-082-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muu verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Kurssikirjallisuus

Söderholm, A. ym. Lapsen kaltoinkohtelu, 2012. 978-951-656-394-0

Salmivalli, Christina. Koulukiusaamiseen puuttuminen : kohti tehokkaita toimintamalleja / Christina Salmivalli., 2010. 978-952-451-437-8

Käypä hoito. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt.

Viheriälä, L. & Rutanen, M. Lapsen psyykkisen trauman hoito, 2010.

Palosaari, Eija. Lupa särkyä : kriisistä elämään, 2007. 978-951-37-4880-7

Poijula. Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen., 2007.

Martsola, Riitta. Lapsilta kielletty kuinka suojella lasta mediatraumalta, 2006. 951-607-268-2

Korhonen, Piia. Lasten tv-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta, 2008. 978-951-44-7405-7

Korkeila, K. Mikä suojaa stressiltä ja stressihaitoilta? Suomen Lääkärilehti 2006; 40:4085-4090., 2006.

Saari, Salli. Kuin salama kirkkaalta taivaalta : kriisit ja niistä selviytyminen / Salli Saari., 2000. 951-1-16506-2

Kalsson, L., Melartin, T., Karlsson, H. Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007; 37:3296-3299., 2007.

Käypä hoito. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen.

Korkeila, J. Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti, 2008.

Haravuori ym. Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään, 2010.

Haravuori ym. Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti, 2009.

Haravuori H ym. Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492., 2009.

Kirves, L. & Stoor-Grenner, M. Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa : kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen, 2010. 978-952-5641-37-0 Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 - 5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 - 5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

---------------------

Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

Aikataulu: 20.02.2024 - 17.04.2024

Opettaja: Lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma (vastuuopettaja), erityisluokanopettaja Jaana Jerkku ja psykologi Miia Uotinen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Oppimateriaali:

Aalto-Setälä T, Huikko E, Appelqvist-Schmidlechner K, Haravuori H, Marttunen M (2020). Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa : Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. THL 2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-547-6

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061

Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf

Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. http://ww.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085

Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf

Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, Luku 7: Puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, s. 203-216. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.

Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito –suositus, 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf

Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto. https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri-2018_raportti.pdf

Mikkonen K, Nikander K & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.

Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395

Nuorten mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120

Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. 15.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.

Muu verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Kurssikirjallisuus

Lyytinen H. ym. Oppimisvaikeudet neuropsykologinen näkökulma, 2002. 951-0-27155-1

Kumpulainen, K. & Säiniö, M. Lasten psyykkiset häiriöt, oppiminen ja koulunkäynti. Suomen lääkärilehti 6/2011, s.663-666, 2001.

Käypä hoito. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus.

Kujala, T. ym. (toim.). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti, 2012.

Kaltiala-Heino, R. ym. Nuorten mielenterveys koulumaailmassa, 2010.

Arviointi: H-5

---------------------

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op

Aikataulu: 05.04.2024 - 30.07.2024

Opettaja: Riitta Vornanen (vastuuopettaja), opettaja TtT Minna Rytkönen

Osaamistavoitteet: Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö: Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perusopetus ja varhaiskasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee 135 h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:

Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.

Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421

Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471

Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö. http://www.hotus.fi/system/files/Julkaistava%20suositus13112015_2.pdf

Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

Hakulinen T., Laajasalo T. & Mäkelä J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön. THL. Ohjaus 9/2019. https://www.julkari.fi/handle/10024/138389

Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4, OPM ja STM https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161441

Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodle verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyv/hyl, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 10.09.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: