placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kauppatieteet aineopinnot 30 op (UEF)

01.09.2023 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Kauppatieteiden aineopintojen suorittaminen edellyttää Kauppatieteiden perusopintojen suorittamista.

Ajankohta
01.09.2023 31.07.2024
Osallistumismaksu
470 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Kauppatieteen opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat. Opintoihin ei sisälly pakollista lähiopetusta.

Pääosa opintojaksoista on joustavasti tarjolla koko lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Joissakin opintojaksoissa toteutus on vain syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti. Tarkasta yksittäisen opintojakson suoritusajankohdat ja ilmoittautumisaika opintojakson tiedoista Moodlessa. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta ilmoittautumisesi jälkeen. Aineopintojen kokonaissuoritusaika on maksimissaan kaksi lukuvuotta yhdellä kesäyliopiston opintomaksulla.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom).

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 270 €

 

OPINTOJAKSOT 2023-2024 (30 op)

Kauppatieteiden aineopintojen suorittaminen edellyttää, että lisäksi on suoritettuna Kauppatieteiden perusopinnot (30 op). Perus- ja aineopinnoista tulee suorittaa yhteensä väh. 60 op.

Perusopintojen (30 op) lisäksi valitaan seuraavista niin, että väh. 60 op täyttyy:

5210201 Henkilöstöjohtaminen 6 op

5210202 Strategic Management 6 op

5211212 International Business 6 op

5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op

5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op

5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op

5213216 Vastuullinen liiketoiminta 6 op

Muu kauppatieteiden opintojakso

 

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys koulutussihteeriin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

---------------------

Henkilöstöjohtaminen (Human Resource Management) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Mirjami Ikonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön
 • selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta
 • tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
 • soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi
 • arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin.

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti. Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi: videoluennot ja oppimistehtävät, omatoiminen työskentely yht. 155h. Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautuspäivät: ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Rees, G. & Smith, P. Strategic Human Resource Management (2017)

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä (2007 tai uudempi painos)

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita (2020), myös e-kirjana (UEF-Primo)

Opettajan ilmoittama muu materiaali.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Strategic Management 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Subhanjan Sengupta

Osaamistavoitteet: Student can

 • describe the basic concepts, tools and foundations of strategic management
 • apply appropriate strategic management concepts and tools to business cases
 • define and apply the tools and techniques of strategic analysis
 • identify and describe the challenges and opportunities of sustainable business for entrepreneurship and innovation.

Sisältö: Strategy and strategic position. Competitive advantage. Analytical concepts and tools to evaluate the strategic options. Development of strategies in organizations. Organizational structures, organizational processes and relationship management. Organization's position in the external environment, the determinants of strategic capability, the influence of, history and culture on strategy, sustainable business.

Toteutustavat: Independent study, online study.

Suoritustavat: Online assignments and independent study 162 h. Three online exams that you can complete on your own schedule. Exam dates announced on Moodle.

Oppimateriaali:

Whittington, R., P. Regnér, D. Angwin, G. Johnson & K. Scholes. 2020. Exploring strategy. 12th edition. Harlow, UK: Pearson Education. The 11th edition is also suitable.

Arviointi: Scale on grade 0 -5. Online assignments (100 %).

Lisätietoja: The course is held in English.

---------------------

International Business 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Merja Kauppinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa määritellä tärkeimmät kv. liiketoiminnan käsitteet
 • ymmärtää kv. liiketoiminnan monimutkaisuuden ja dynaamisen luonteen
 • kehittää yleiskuvan kv. liiketoiminnan päätoimijoista sekä taloudellisista ja poliittisista tekijöistä
 • tunnistaa ja osaa luokitella tärkeimmät riskit ja mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla
 • osaa tulkita liiketoiminnan suunnittelun monikulttuurisesta näkökulmasta globaalin liiketoimintaympäristön trendejä ja todellisuuksia
 • osaa vertailla kansainvälisiä markkinoita niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta.

Sisältö: Key concepts of international business theory and practice;

 • Key actors of international business and principles of their operations
 • Major elements of political, legal, economic environments, related risks
 • Cultural dimensions and risks in the light of international business communication and relationship-building; essentials of business ethics in the international context
 • Essentials of international trade, FDI and regional economic integration
 • Key features of emerging markets business environment and local actors.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yht. 162 t. 1.8.2023 alkaen 2 toteutusta eli:
1) Itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yhteensä 162 t periodissa 4.
2) Luennot 24 t ja itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yhteensä 138 t periodissa 4.

Tenttiajankohdat Moodlessa.

Oppimateriaali:

Cavusgil, S.T., Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business. The New Realities. Fifth Edition or newer. Pearson Prentice Hall. (Also e-book available in the UEF library)

Opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Lisätietoja: The course is held in English.

---------------------

Johdon laskentatoimen perusteet 6 (Introduction to Management Accounting) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • selittää johdon laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa
 • määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
 • laatia keskeisiä laskelmia eri päätöstilanteita varten
 • analysoida yrityksen taloudellista tilaa laskelmien avulla.

Sisältö: Organisaatioiden sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa, hinnoittelu ja budjetointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutuksessa itsenäinen työskentely 162 t. 

Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama materiaali Moodlessa.

Arviointi: Harjoitustehtävät ja verkkotentti 0–5.

---------------------

Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (Financial Statement Analysis and Valuation) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
 • laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
 • laatia rahoituslaskelman
 • soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
 • tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus). Tilinpäätösennusteet ja arvonmääritys.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen työskentely 162 h, pakolliset harjoitustehtävät ja verkkotentti.

Oppimateriaali:

Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.

Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.

Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Arviointi: 0–5.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet, Rahoituksen perusteet.

---------------------

Tuloslaskenta ja verotus (Earnings Management and Tax Planning) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
 • suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta.

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t, harjoitustyöt ja tentti.

Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama materiaali Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet.

---------------------

Vastuullinen liiketoiminta 6 op (Sustainable Business) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana.
 • tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta.
 • ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa.
 • soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö: Vastuullisuuden käsite. Vastuullisen markkinoinnin periaatteet. Asiakaslähtöinen vastuullisuus. Vastuulliset kilpailukeinot. Vastuullisuutta edellyttävä lainsäädäntö. Vastuullinen innovaatio.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: Välitehtävät 30 t, vastuullisen liiketoiminnan arviointi 112 t, arviointi 20 t.

Oppimateriaali: Tutkimusartikkelit, opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Suositus: Markkinoinnin perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: