placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op (UEF)

04.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Opinnoissa kasvatustieteitä ja omaa koulutusalaa tarkastellaan kasvatuksen historiallisista ja filosofisista sekä yhteiskunnallisista näkökulmista. Lisäksi mukana on eri ikävaiheet kattavia yksilönkehityksen ja elämänkulun sekä kasvatus- ja kehityspsykologian ja oppimispsykologian perusteita. Lopuksi perehdytään oman koulutusalan toimintakenttiin ja työkäytäntöihin.

Ajankohta
04.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
225 € + UEF 12 €/op EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 21.08.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuustenttejä verkossa tai sähköisenä tenttinä. Opintojaksot on aikataulutettu, eivätkä sisällä pakollista lähiopetusta. Tutustu huolella opintojaksojen sisältöihin, suoritustapoihin ja aikatauluihin Pepin opinto-oppaassa.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka. Opintojaksokohtaisesti opintoaika on usein rajattu toisin. Opintoihin tulee rekisteröityä myös Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi ja opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on päättynyt.

Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson/jaksoja, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tuutori: Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintoihisi tuutorin ohjausta ja tukea. Kasvatustieteiden opintojen tuutorina toimii KM Tero Tuononen. Tuutorointitiedot ja kokoontumiset (Zoom) saat tuutorilta opintojen alettua.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 225 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 12 €/op.

Pohditko kasvatustieteiden tutkinto-opintoja?

Tutustu väylähaun mahdollisuuksiin. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen suuntautuneet perusopinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmaan Itä-Suomen yliopistoon.

 

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) lv.2024–2025

 • Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op
 • Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 3 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 3 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 3 op
 • Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa 3 op
 • Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 2 op
 • Toimijana kasvatus- ja koulutusalalla 5 op

 

---------------------

Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op

Aikataulu: 06.09.2024 - 23.08.2025

Opettaja: Sonja Kosunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen keskeiset käsitteet.
 • on saanut yleiskuvan kasvatustieteiden tutkimusalueista ja menetelmällisistä lähestymistavoista.
 • tuntee kriittisen tieteellisen ajattelun perusteita.

Sisältö: Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus; elinikäinen oppiminen, inkluusio, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Kasvatustieteiden paikka ja vaikuttavuus tieteiden järjestelmässä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvatuksen tutkimuksen yleiset ominaispiirteet ja tyypilliset kohteet.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot 10 t (myös etäosallistumismahdollisuus ja tallenteet); kirjallisuuden sekä luentojen ja luentomateriaalien tenttiminen verkkotenttinä 2 t; itsenäinen työskentely 42 t.
Luennoilla käydään läpi kasvatustieteen yleiset perusteet (6 t) ja metodiset perusteet (4 t). Luennot pidetään syyslukukauden alkupuolella Joensuussa, ja ovat seurattavissa myös reaaliaikaisesti verkossa ja katsottavissa myöhemmin verkkotallenteina. Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvan verkkotentin ja mahdollisen uusintatentin voi suorittaa loka-, marras-, maalis-, toukokuussa.

eLearn-verkkotentin suorituspäivät, valitse vaihtoehdoista sopivin:
17.10.2024; 19.11.2024; 18.3.2025; 22.5.2025.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus: Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia; kahta viimeistä päälukua ”Klassiset kysymykset ja niiden esittäjät” ja ”Suomalaiset vastaukset” ei tentitä).

Arviointi: Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit: luentojen sisällön ja kirjallisuuden hallinta.

---------------------

Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 3 op

Aikataulu: 10.09.2024 - 11.08.2025

Opettaja: Jyri Manninen ja Sonja Kosunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tulkita kasvatusalan keskeisiä käsitteitä oman kasvatustieteellisen alansa näkökulmasta.
 • osaa soveltaa kasvatusalan menetelmällisiä lähestymistapoja oman tieteen-ja koulutusalansa tutkimuskysymyksiin.
 • tuntee kriittisen tieteellisen ajattelun perusteita.

Sisältö: Koulutusalan tieteellinen perusta ja sille keskeiset käsitteet. Koulutusalalle ominaisia tutkimuskohteita ja tutkimusmenetelmällisten lähestymistapojen esimerkkejä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot (myös etäosallistumismahdollisuus ja tallenteet) 4 t (kasvatustiede 2 t ja aikuiskasvatustiede 2 t); luentoihin sekä luento-, oppi- ja oheismateriaaliin pohjautuvat soveltavat tehtävät 20 t, itsenäinen työskentely 57 t.

Oppimateriaali: Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. 2011. Tutkimuksen voimasanat. TAI Vilkka, H, 2015. Tutki ja kehitä. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus (ei kirjan lukua 1 Tutkimus työelämässä). Saatavilla myös sähköisenä.

Oheismateriaalit: Verkkoympäristössä jaettu sähköinen aineisto.
Kasvatus-lehden sähköiset artikkelit.
Aikuiskasvatus-lehden sähköiset artikkelit.

Arviointi: Soveltavien tehtävien arvosanojen keskiarvon perusteella 0-5. Arviointiperusteet: monipuolisuus, oikeellisuus, kriittisyys, oppimateriaalin käyttö. Soveltavien tehtävien vastauksia arvioidaan joulu- ja huhtikuussa.

Edeltävät opinnot: Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op pitää suorittaa joko ennen tai samaan aikaan tämän koulutuskohtaisen osan kanssa.

---------------------

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op

Aikataulu: 23.10.2024 - 13.12.2024

Opettaja: Antti Ronkainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa kasvatus- ja koulutuskysymystenaikasidonnaisuuden.
 • tunnistaa kasvatusfilosofian ja kasvatustieteen filosofianvälisen eroavuuden.
 • pystyy arvioimaan kasvatukseen liittyvien ilmiöiden historiallisia ja filosofisia lähtökohtia.
 • hahmottaa suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisen yhteyden kasvatuksen ja demokratian välillä.

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian ja kasvatustieteen filosofian käsitteet. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan yhteiskunnallis-kulttuuriset vaikuttimet. Kasvatuksen arvosidonnaisuus.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Luennot 10 t (myös etäyhteys ja tallenteet), luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva verkkotentti 2 t; itsenäinen työ 42 t. Luennot ja kirjallisuus tentitään verkkotenttinä opintojakson tenttipäivinä. 1. tentti: ke 27.11.2024.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus koostuu suomenkielisistä open access-artikkeleista (n. 150 sivua). Linkit artikkeleihin löytyvät opintojakson verkkoympäristöstä.

Arviointi: Luentojen ja artikkelikoosteen tentti arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen osa 3 op

Aikataulu: 07.11.2024 - 10.12.2024

Opettaja: Antti Ronkainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa kasvatus-ja koulutuskysymystenaikasidonnaisuuden.
 • pystyy arvioimaan kasvatukseen liittyvien ilmiöiden historiallisia ja filosofisia lähtökohtia.
 • soveltaa omassa tieteenalassaanhistoriallis-filosofistalähestymistapaa..
 • osaa keskustella kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja filosofisista lähtökohdista
 • hallitsee kansalliskirjaston digitaalisten materiaalien käytön.

Sisältö: Kasvatusta ja aikuiskasvatusta koskevan keskustelun historiallisuus. Kansalliskirjasto ja sen digitaaliset aineistoistot. Lehtitekstit kasvatuksen historian ja filosofian lähdemateriaalina.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Osallistuminen aloitustapaamiseen 2 t (myös etäyhteys); opintopiirityöskentely ja opintopiiriraportin kirjoittaminen 15 t (myös etäryhmät), seminaari 10 t (myös etäosallistuminen mahdollista). Itsenäinen työskentely 54 t.

Opintopiiriryhmät organisoivat työskentelynsä, pitävät opintopiiripöytäkirjaa ja kirjoittavat opintopiiriraportin. Ryhmät voivat olla lähi-, etä- tai hybridiryhmiä. Opintopiiriryhmät esittävät opintopiiriraporttinsa seminaarissa.  Jako opintopiireihin tapahtuu aloitustapaamisessa. Osa seminaaritapaamisista järjestetään klo 16 jälkeen.

Oppimateriaali: Kansalliskirjaston kasvatusalaan liittyvät digitaaliset aikakauslehdet tai vastaava digitaalinen aineisto.

Arviointi: Opintopiiriraportin tai kirjallisen tehtävän perusteella: hyväksytty – hylätty.

Edeltävät opinnot: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa pitää suorittaa joko ennen tai samaan aikaan tämän koulutuskohtaisen osan kanssa.

---------------------

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op

Aikataulu: 09.01.2025 - 04.03.2025

Opettaja: Juha Kauppila

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia, teoriasuuntauksia ja peruskäsitteitä.
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä.
 • tietää globalisaation eri ulottuvuudet ja yhteyden kansalliselle koulutuspolitiikalle ja on edistynyt kriittisen ja eettisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille. Globalisaation haasteet koulutuspolitiikalle.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Luennot 14 t (myös etäosallistumismahdollisuus, saatavissa myös tallenteina), luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen verkkotenttinä (yksilö- tai ryhmätentti 2-6 henkilöä) 3 t, itsenäinen työskentely 37 t.

Suoritustapa 2: Luennot 14 t (myös etäosallistumismahdollisuus, saatavissa myös tallenteina) luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvan opintopiiriraportin tekeminen opintopiiriryhmässä 10 t, itsenäinen työskentely 30 tuntia.

 1. verkkotentti: ma 17.02.2025.

Oppimateriaali: Yhteisen osan kirjallisuus:

Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Arviointi: Yksilö-tai ryhmätentti / opintopiirin loppuraportti: 0–5.

---------------------

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, koulutuskohtainen osa 3 op

Aikataulu: 03.02.2025 - 30.04.2025

Opettaja: Antti Ronkainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa kasvatussosiologisen näkökulman tieteellisissä teksteissä.
 • tunnistaa koulutuksen yhteiskunnallisia ja kulttuuria merkityksiä.
 • osaa reflektoida käsitteellisesti omaa koulutusta ja oppimista suhteessa elämänkulkuun ja yhteiskuntaan.
 • tunnistaa koulutuspoliittisia haasteita ja osaa analysoida niitä kriittisesti.

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus.

Suoritustavat: Aloitustapaaminen 2 t (myös etäyhteys); oppimateriaaleihin pohjautuvat oppimistehtävät 79 t. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta käydään läpi ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella, johon voi osallistua myös etäyhteyden avulla.

Oppimateriaali:

Silvennoinen, H. Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1 2016. SKTS Nro 73.

Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos).

Arviointi: Lukupäiväkirja arvioidaan asteikolla 0–5.

Edeltävät opinnot: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa pitää suorittaa joko ennen tai samaan aikaan tämän koulutuskohtaisen osan kanssa.

---------------------

Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa 3 op

Aikataulu: 04.09.2024 - 09.10.2024 TAI 06.01.2025 - 26.03.2025

Opettaja: Markku Niemivirta, Anne Karhu, Heta Tuominen, Päivi Pihlaja

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ihmisen kehityksen ja kulttuurin yhteen kietoutumisen yksilön kasvuprosessissa.
 • ymmärtää kannustamisen ja huomioon ottavan vuorovaikutuksen merkityksen kehityksessä, oppimisessa ja hyvinvoinnissa.
 • osaa tunnistaa vuorovaikutusta ja hyvinvointia vahvistavia tai vaarantavia tekijöitä sekä yksilöissä että ympäristössä.

Sisältö: Kasvatus- ja kehityspsykologian ja oppimisen psykologian peruskäsitteet. Ihmisen kehityksen kaari ja elämänkaari. Ajattelu, motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi. Vuorovaikutus ja oppiminen kasvun ja kehityksen näkökulmista.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennot 16 t (luennot striimataan ja niistä saatavilla myös tallenteet). Oppimistehtävä ja itsenäinen työskentely 65 t.

Oppimateriaali:

Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L &Ruoppila, I. (2014) (tai myöhempi painos).Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Salmela-Aro K. (toim.) (2018) Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Arviointi: Verkossa suoritettava oppimistehtävä 0–5. Oppimistehtävässä arvioidaan luentojen ja kirjallisuuden muodostama kokonaisuus, jossa molemmat on suoritettava hyväksytysti. Myös mahdollinen uusinta on suoritettava molempien osien kokonaisuutena.

---------------------

Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, koulutuskohtainen osa 2 op

Aikataulu: 13.09.2024 - 13.11.2024 TAI 14.01.2025 - 14.03.2025

Opettaja: Heli Mutanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella ihmisen oppimista ja kehittymistä koko elämänkaaren aikana kasvatuspsykologian näkökulmasta.
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa koulutuksen, työn ja vapaa-ajan konteksteissa.
 • osaa soveltaa kasvatus- ja kehityspsykologian ja oppimisen psykologian käsitteitä ja teorioita oman tieteenalan ilmiöiden tarkasteluun.
 • osaa reflektoida omaa toimintaansa oppijana psykologisen tiedon pohjalta.

Sisältö: Kasvatus- ja kehityspsykologian ja oppimisen psykologian peruskäsitteet, ilmiöt ja tutkimus yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmasta.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: työpajat 8 t;, Verkko- opintopiirissä tehtävä opintopiiriraportti 20 t; raportin esittely työpajassa ja toisten opintopiirien esitysten vertaisarviointi 4 t; itsenäinen työskentely 22 t.

Suoritustapa 2: Verkko-opintopiirissä tehtävä opintopiiriraportti 20 t; opintopiiriraporttien vertaisarviointi 2 t; itsenäinen työskentely 32 t.

Oppimateriaali: Opintopiirityöskentelyssä käytettävä oheismateriaali ja verkkoympäristössä mainitut kasvatustieteelliset artikkelit.

Arviointi: Suoritustapa 1: työpajatyöskentely hyv-hyl.; Opintopiiriraportti: 0-5. Suoritustapa 2: Opintopiiriraportti: 0-5.

Edeltävät opinnot: Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa pitää suorittaa joko ennen tai samaan aikaan tämän koulutuskohtaisen osan kanssa.

Lisätiedot: Kevätlukukaudella opintojakson suorittaminen on mahdollista ainoastaan suoritustavan 2 mukaisesti: Suoritustapa 2: Verkko-opintopiirissä tehtävä opintopiiriraportti 20 t; opintopiiriraporttien vertaisarviointi 2 t; itsenäinen työskentely 32 t.

---------------------

Toimijana kasvatus- ja koulutusalalla 5 op

Aikataulu: 13.02.2025 - 17.03.2025

Opettaja: Heli Mutanen, Erja Laakkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa ammatillisen osaamisen kehittymisen ja asiantuntijuuteen kasvamisen teoreettisia näkökulmia.
 • ymmärtää korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä.
 • tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, käytännön työkenttiä ja asiantuntijatehtäviä.
 • on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin.
 • on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan.

Sisältö: Kasvatusalan generalistien ydinkompetenssit ja -kvalifikaatiot. Asiantuntijuuden, ammatillisen toimijuuden ja ammatillisen identiteetin perusteet. Kasvatusalan eri toimintakontekstit. Kasvatus- ja koulutusalan työelämä ja -tehtävät. Generalistikoulutus ja työmarkkinat.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Luennot 12 t; pienryhmäharjoitukset 4 t; luentoihin ja oppimateriaaleihin perustuva yksilötehtävä 25 t; ryhmätehtävä 10 t; itsenäinen työskentely 84 t.

Suoritustapa 2: Oppimateriaaleihin perustuvat yksilötehtävät 37 t; pienryhmäharjoituksia korvaavat verkkotehtävät 4 t; verkossa toteutettava ryhmätehtävä 10 t; itsenäinen työskentely 84 t.

Ryhmätehtävän voi korvata opiskelijan itse hankkimassa paikassa tehtävällä 10 t työseurannalla (job shadowing).

Oppimateriaali: Opettajan jakamat sähköisesti saatavilla olevat artikkelit.

Mälkki, K. & Mansikka-aho, A. (2020) Kasvatustieteen Taskutuutori: Raketti ajattelun avaruuteen! Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1438-5)

Toissa.fi, Urapolulla.fi, (www.aarresaari.net/valmistuneet-tyoelamassa/)

Opettajan jakamat muut verkkomateriaalit.

Arviointi: Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva yksilötehtävä: 0-5; ryhmätehtävä (tai työseuranta): hyväksytty-hylätty.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: