placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen perusopinnot 25 op (UEF)

24.08.2023


Koulutuksen kuvaus
Perusopinnoissa käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntöä ja hallintoa, henkilöstön ja talouden johtamista, arviointia ja kehittämistä sekä pedagogista johtajuutta ja laatujohtamista. Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen opintojaksolla opiskelija voi valita koulutusmuodoittain eriytyvän seminaarin suuntautumisensa mukaisesti.

Ajankohta
24.08.2023
Osallistumismaksu
460 EUR
Kesto
24.8.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 24.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti opettajaksi opiskeleville ja se antaa valmiuksia varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen johtamistehtävissä toimimiseen. Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopintojen suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Lukuvuonna 2023-2024 opinnot on mahdollista suorittaa etänä, mutta on huomioitava, että opintojaksojen Johtajuusidentiteetti 1 op sekä Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op päivä- ja iltapäivä-aikaiseen opetukseen (luennot, seminaarit) tulee osallistua myös etänä. Osallistumisvelvoitteisen opetuksen mm seminaarit, myös etäosallistuen läsnäolovelvoite 80 %

Opintoinfo: Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopintojen infotilaisuus to 24.8.2023 klo 17.00 Teams-yhteydellä.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Pakolliset opintojaksot:

Johtajuusidentiteetti 1 op

Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op

Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op

Johtamisen perusteet 6 op

Henkilöstöjohtaminen 6 op

Arviointi kehittämisen tukena 5 op

 

HUOM! Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Huomioi siis erityisesti opetuksen kellonajat Peppi-opinto-oppaasta löytyvistä aikatauluista ja myös etäopetuksen osallistumisvelvoite! Opintokokonaisuuden eLearn Moodleen kirjautuminen sekä yliopiston sähköpostin käyttäminen ehdottoman tärkeää!

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopintojen suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.” Pelkät kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot eivät yksinomaan tuota kelpoisuutta.

 

Osaamistavoitteet

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot suorittanut opiskelija:

 • tuntee johtamisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä
 • osaa tarkastella ja arvioida johtamista teoreettisesti, käsitteellisesti ja systeemisesti
 • on saanut valmiuksia opetussuunnitelmatyön, arvioinnin ja kehittämisen johtamiseen pedagogisen laadun parantamiseksi
 • on vahvistanut ja monipuolistanut ammatillista johtajuusidentiteettiään ja osaa arvioida ja kehittää osaamistaan

 

---------------------

Johtajuusidentiteetti 1 op

Aikataulu: 15.09.2023–12.04.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää johtajuusidentiteetin muotoutumista kasvatuksen ja koulutuksen sosiokulttuurisessa kontekstissa
 • on saanut valmiuksia oman johtajuusidentiteettinsä tarkasteluun ja kehittämiseen
 • osaa kuvata ja arvioida asiantuntijuutensa kehittymistä ja asettaa tavoitteita oppimiselleen.

Sisältö: Johtajuusidentiteetin muotoutuminen, asiantuntijuuden kehittyminen, oman oppimisen arviointi ja tavoitteiden asettaminen.

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen opinnot aloitetaan tällä opintojaksolla ja jakso "kulkee" muiden opintojen taustalla päättyen seminaariin toisella lukukaudella. Huomioi päiväaikaan oleviin seminaareihin osallistumisvelvoite myös etänä. Opetus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Teams-ympäristössä (ei oman organisaation Teams), opetuksen aikana tulee olla valmius käsitellä tiedostoja.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Seminaariin osallistuminen (4 t), vertaiskeskusteluun osallistuminen ja välitehtävät verkkoalustalla (2 x 3 t), kehittymissuunnitelma, itsenäinen työskentely (17 t). Jakson aloitus- ja päätösseminaariin tulee osallistua.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen seminaariin hyv-hyl, välitehtävät ja kehittymissuunnitelma hyv-hyl

---------------------

Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op

Aikataulu: 22.01.–31.03.2024

Opetusajat:

ke 24.01.2024 16:00-17:00

to 25.01.2024 16:00-18:00

ke 31.01.2024 16:00-18:00

to 01.02.2024 16:00-18:00

to 22.02.2024 15:00-18:00

Jakson opetukseen on osallistumisvelvollisuus, ei tallenteita.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee julkishallinnollisten koulutusorganisaatioiden toimintatapoja ja johtamista
 • tuntee kasvatuksen ja koulutuksen järjestämistä, laatua ja johtamista ohjaavat lait, asetukset, sopimukset ja säännöt
 • ymmärtää lain, asetusten, sopimusten ja sääntöjen vaikutuksia päivittäisen toiminnan johtamiseen varhaiskasvatuksen toimipaikoissa ja oppilaitoksissa.

Sisältö: Julkishallinnon organisaatioiden toiminta ja menettelyt, varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sovellettavat keskeisimmät lait ja asetukset, sopimukset ja säännöt, kasvatus- ja koulutusalan hallinto ja johtamistehtävät

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Suurryhmäopetukseen osallistuminen 6 t; seminaariin osallistuminen 4 t, työelämätehtävä, itsenäinen työskentely 44 t.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen suurryhmäopetukseen ja seminaariin hyv-hyl, työelämätehtävä 0-5

---------------------

Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op

Aikataulu: 09.10.–10.12.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tiedostaa pedagogisen johtajuuden yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
 • osaa tarkastella ja tulkita pedagogista johtajuutta kriittisesti kompleksisen johtamisen näkökulmasta
 • tuntee jaetun pedagogisen johtajuuden tarkoitukset ja tekijät ja osaa arvioida niiden toteutumista koulutusorganisaatioissa
 • tuntee laadun paradigmat, teoreettiset mallit ja tekijät ja tunnistaa niiden ilmenemismuotoja ja merkityksiä kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Sisältö: Pedagoginen johtajuus, jaettu pedagoginen johtajuus, opettajajohtajuus, laadun paradigmat, laatutekijät, laadun teoreettiset mallit, johtajuuden ja laadun yhteydet, laadunhallinta.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu. Suoritustapa 2: Oppimateriaalien itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävän tekeminen materiaaleja hyödyntäen 135 t. Verkko-opetus. Kymenlaakson kesäyliopiston opiskelija valitsee suoritustavan 2 (verkko-opetus) ilmoittautuessaan.

Suoritustavat: Oppimateriaalien itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävän tekeminen materiaaleja hyödyntäen 135 t.

Oppimateriaali: Jalkanen, J. 2020. Pedagogisen johtajan kirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus sekä sähköisessä ympäristössä saatavina olevat materiaalit ja tallenteet

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen suurryhmäopetukseen ja praktikumiin hyv-hyl, oppimistehtävä 0-5. Oppimistehtävä 0-5.

---------------------

Johtamisen perusteet 6 op

Aikataulu: 01.09.2023–31.07.2024

Opettaja: KTT Esa Hiltunen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaan
 • ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa
 • osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä
 • osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa
 • muodostaa kokonaiskuvan johtamisen oppiaineen keskeisistä teemoista.

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne ja organisaatiokäyttäytyminen, henkilöstöjohtaminen, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, eettinen johtaminen, organisaation yhteiskuntavastuu.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t. Verkkotentti ja oppimispäiväkirja.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ti 17.10.2023 klo 12-, ti 21.11.2023 klo 12-, ti 13.2.2024 klo 12-, ti 16.4.2024 klo 12-, ti 4.6.2024 klo 12-.

Oppimateriaali: Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008 tai uudempi) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Arviointi: Verkkotentti 0-5, oppimispäiväkirja hyv/hyl.

---------------------

Henkilöstöjohtaminen 6 op

Aikataulu: 01.09.2023–31.07.2024

Opettaja: KTT Mirjami Ikonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön
 • selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta
 • tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
 • soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi
 • arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin.

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti. Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Videoluennot ja oppimistehtävät, omatoiminen työskentely yht. 155h.

Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautusajankohdat lv. 2023-2024: 31.10.2023, 30.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024, 31.7.2024

Oppimateriaali:

Rees, G. & Smith, P. Strategic Human Resource Management (2017) ja Viitala, R.

Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä (2007 tai uudempi painos)

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita (2020), myös e-kirjana (UEF-Primo)

Opettajan ilmoittama muu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Arviointi kehittämisen tukena 5 op

Aikataulu: 01.01.–31.05.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tietää arvioinnin keskeisimmät käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet
 • ymmärtää arvioinnin monitahoiset tehtävät ja tarkoitukset sekä niiden valtakytkennät
 • hallitsee erityisesti kehittävän arvioinnin perusteet ja periaatteet (GT: etiikka)
 • osaa analysoida arviointia kriittisesti.

Sisältö: Arviointi ja sen lähikäsitteet. Arvioinnin tehtävät ja tarkoitukset vaikuttamisen ja vallankäytön näkökulmasta. Kehittävän arvioinnin perusteet, periaatteet ja rajoitukset. Arviointi koulutuspoliittisessa viitekehyksessä. Arvioinnin eettiset perusteet nykyajassa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Suoritustavat: Luento-opetukseen (hybriditoteutus) osallistuminen tai tallenteiden katsominen 18 t. Sähköisessä oppimisympäristössä olevien, teemoittaisten, pääaineen huomioivien soveltavien tehtävien tekeminen kurssikirjallisuutta käyttäen 115 t. Soveltavia tehtäviä arvioidaan helmi-toukokuussa kerran kuukaudessa.

Oppimateriaali:

Soveltavissa tehtävissä pakollinen:

Atjonen 2015 tai 2021. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Kirjokansi. (saatavissa sähköisesti)

Soveltavissa tehtävissä avuksi ovat myös:

Ouakrim-Soivio. 2016. Oppimisen ja osaamisen arviointi. Otava.

Korkeakoski. 2016. Arvioi ja menesty! Arviointitoiminnan perusteet, prosessit ja vaikuttavuus. Mediapinta.

Muut opettajan sähköisessä oppimisympäristössä ilmoittamat sähköisesti saatavissa olevat resurssit.

Arviointi: Temaattiset soveltavat tehtävät pisteytetään 0–5 ja lasketaan niiden keskiarvo, joka pyöristetään kokonaisarvosanaksi asteikolla 0-5. Jokaisesta tehtävästä on saatava vähintään 1 piste. Arvioinnin kriteerit: asiasisällöllinen oikeellisuus, lähdemateriaalien pätevä käyttö, monipuolinen tarkastelu, kriittisyys.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 24.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: