placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Johtaminen ja markkinointi aineopinnot 30–35 op (UEF)

01.09.2023 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Johtamisen ja markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Johtamisen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat yritysten ja yhteisöjen rakentuminen ja kehittäminen, yhteisöjen moninaisuus ja vastuullinen johtaminen sekä vuorovaikutus ja viestintä johtamisessa ja muutostilanteissa. Markkinoinnissa opiskellaan muuttuvia markkinoita ja liiketoimintaympäristöjä, sidosryhmien osallistamista liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen sekä vastuullista markkinointia.

Ajankohta
01.09.2023 31.07.2024
Osallistumismaksu
550 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opinnot sopivat erilaisten organisaatioiden johtamisesta ja markkinoinnin suunnittelusta kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opiskelija perehtyy johtamisen ja markkinoinnin teorioihin ja hankkii käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja tiimityöstä, viestinnästä ja esimiestyöstä. Kursseilla tutustutaan kestävään liiketoimintaan sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kestävyysperiaatteiden soveltamiseen johtamisessa ja markkinoinnissa.

Edeltävät opinnot: Jos haluat suorittaa Johtaminen ja markkinointi aineopintokokonaisuuden 60 op, silloin suoritat ensin Johtaminen ja markkinointi perusopinnot (väh. 25 op) ja lisäksi valitset seuraavista opintojaksoista niin, että aineopintojen vähimmäislaajuus 60 op täyttyy. Perusopintoihin suoritettu opintojakso ei voi enää sisältyä aineopintoihin.

HUOM! Sivuainekokonaisuutena tämä päättyy 31.7.2026. Huolehdi, että saat opintosi tehtyä ennen sitä.

Pääosa opintojaksoista on joustavasti tarjolla koko lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Joissakin opintojaksoissa toteutus on vain syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti. Tarkasta yksittäisen opintojakson suoritusajankohdat ja ilmoittautumisaika opintojakson tiedoista Moodlessa. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta ilmoittautumisesi jälkeen.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom).

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 9 € / opintopiste.

 

Opintojaksot lv. 2023–2024

Valitaan vähintään 30 op seuraavista:

5211212 International Business 6 op

5213216 Vastuullinen liiketoiminta 6 op

5210201 Henkilöstöjohtaminen 6 op

5213225 Muutoksen johtaminen 6 op

5213214 Organisaatioviestintä 6 op

5210202 Strategic Management 6 op

5211237 Arvopohjainen liiketoiminta ja osuustoiminnan idea 6 op

 Sustainable co-operative business model 6 op

5211239 Luottamus ja johtajuus 6 op

5211211 Markkinoinnin johtaminen 6 op

5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Ja/tai jokin muu selkeästi johtamisen substanssialueeseen liittyvä opintojakso 1-6 op, joka on suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa.

 

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys koulutussihteeriin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

---------------------

International Business 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Merja Kauppinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa määritellä tärkeimmät kv. liiketoiminnan käsitteet
 • ymmärtää kv. liiketoiminnan monimutkaisuuden ja dynaamisen luonteen
 • kehittää yleiskuvan kv. liiketoiminnan päätoimijoista sekä taloudellisista ja poliittisista tekijöistä
 • tunnistaa ja osaa luokitella tärkeimmät riskit ja mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla
 • osaa tulkita liiketoiminnan suunnittelun monikulttuurisesta näkökulmasta globaalin liiketoimintaympäristön trendejä ja todellisuuksia
 • osaa vertailla kansainvälisiä markkinoita niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta.

Sisältö: Key concepts of international business theory and practice;

 • Key actors of international business and principles of their operations
 • Major elements of political, legal, economic environments, related risks
 • Cultural dimensions and risks in the light of international business communication and relationship-building; essentials of business ethics in the international context
 • Essentials of international trade, FDI and regional economic integration
 • Key features of emerging markets business environment and local actors.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yht. 162 t. 1.8.2023 alkaen 2 toteutusta eli:
1) Itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yhteensä 162 t periodissa 4.
2) Luennot 24 t ja itsenäinen opiskelu verkossa ja verkkotentti yhteensä 138 t periodissa 4.
Tenttiajankohdat Moodlessa.

Oppimateriaali:

Cavusgil, S.T., Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business. The New Realities. Fifth Edition or newer. Pearson Prentice Hall. (Also e-book available in the UEF library)

Opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: 0–5.

Lisätietoja: The course is held in English.

---------------------

Vastuullinen liiketoiminta 6 op (Sustainable Business) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana.
 • tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta.
 • ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa.
 • soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö: Vastuullisuuden käsite. Vastuullisen markkinoinnin periaatteet. Asiakaslähtöinen vastuullisuus. Vastuulliset kilpailukeinot. Vastuullisuutta edellyttävä lainsäädäntö. Vastuullinen innovaatio.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: Välitehtävät 30 t, vastuullisen liiketoiminnan arviointi 112 t, arviointi 20 t.

Oppimateriaali: Tutkimusartikkelit, opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Suositus: Markkinoinnin perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot.

---------------------

Henkilöstöjohtaminen (Human Resource Management) 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Mirjami Ikonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön
 • selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta
 • tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
 • soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi
 • arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin.

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti. Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi: videoluennot ja oppimistehtävät, omatoiminen työskentely yht. 155h. Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautuspäivät: ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Rees, G. & Smith, P. Strategic Human Resource Management (2017)

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä (2007 tai uudempi painos)

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita (2020), myös e-kirjana (UEF-Primo)

Opettajan ilmoittama muu materiaali.

Arviointi: 0–5.

---------------------

Muutoksen johtaminen 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: KTT Esa Hiltunen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tunnistaa muutosprosessien keskeiset tekijät, vaiheet ja kipukohdat
 • tunnistaa megatrendejä, muutos- ja kehittämisprosesseja ja niiden johtamista organisaatioissa
 • osaa määritellä muutoksen käsitteen, muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi
 • osaa analysoida ja kuvata muutosjohtamisen tutkimusaluetta
 • osaa soveltaa muutokseen liittyvää tutkimustietoa käytäntöön havainnollistamalla ja arvioimalla todellista tai kuvitteellista tapausta.

Sisältö: Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen, muutosjohtamisen lähestymistavat. Muutos ja resilienssi organisaation ja johtamisen ilmiöinä. Muutosjohtamisen ajankohtaiset teemat ja kysymykset

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi ja harjoitustyö. Itsenäinen työskentely 162 t.

Oppimateriaali:

McCalman, J., Paton, R. A. & Siebert, S. 2016. Change management: A guide to effective implementation. London: Sage

Powley, Edward H., Barker Caza Brianna and Caza Arran eds., Research Handbook on Organizational Resilience (2020)

Kotter, J. P. & Cohen, D. S. 2002. Heart of change: Real-life stories of how people change their organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School

Artikkelit ja muu materiaali.

Arviointi: Harjoitustyö 1-5.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot.

---------------------

Organisaatioviestintä 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Helena Kantanen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista
 • soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin
 • tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet
 • rakentaa viestintäsuunnitelman
 • etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa ja hyödyntää sitä viestintäaiheisessa esseessä.

Sisältö: Viestinnän johtaminen ja suunnittelu. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Mainonta ja PR. Sosiaalinen media markkinointi- ja yhteisöviestinnässä. Tutkimuksellinen kirjoittaminen. 

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: verkkoluennot 2 t, oppimistehtävät 80 t, essee 80 t. Verkkokurssi on tarjolla ympäri vuoden. Päättötehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät li 2023-2024: 31.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024

Oppimateriaali:

Tench, R. & Yeomans, L. (toim.) 2014 tai uudempi. Exploring public relations. Harlow: Pearson. (saatavilla myös e-kirjana)

Juholin, E. 2017. Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. Helsinki: Infor.

Artikkelit ja muu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla HYV/HYL, 0-5. Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty, essee 100 % 0-5.

Edeltävät opinnot: Suositellaan Johtamisen perusteet tai Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

---------------------

Strategic Management 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Subhanjan Sengupta

Osaamistavoitteet: Student can

 • describe the basic concepts, tools and foundations of strategic management
 • apply appropriate strategic management concepts and tools to business cases
 • define and apply the tools and techniques of strategic analysis
 • identify and describe the challenges and opportunities of sustainable business for entrepreneurship and innovation.

Sisältö: Strategy and strategic position. Competitive advantage. Analytical concepts and tools to evaluate the strategic options. Development of strategies in organizations. Organizational structures, organizational processes and relationship management. Organization's position in the external environment, the determinants of strategic capability, the influence of, history and culture on strategy, sustainable business.

Toteutustavat: Independent study, online study.

Suoritustavat: Online assignments and independent study 162 h. Three online exams that you can complete on your own schedule. Exam dates announced on Moodle.

Oppimateriaali:

Whittington, R., P. Regnér, D. Angwin, G. Johnson & K. Scholes. 2020. Exploring strategy. 12th edition. Harlow, UK: Pearson Education. The 11th edition is also suitable.

Arviointi: Scale on grade 0 -5. Online assignments (100 %).

Lisätietoja: The course is held in English.

---------------------

Arvopohjainen liiketoiminta ja osuuskunnan idea 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024: 23.01.2024 - 20.03.2024

Opettaja: Sanna Saastamoinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee arvoperustaisen liiketoiminnan ja osuustoiminnan idean ja ymmärtää siihen liittyvän ilmiökentän niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Opiskelija ymmärtää, millaisia eri osuuskuntatyyppejä markkinoilla toimii. Opiskelija lisäksi ymmärtää miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista ja miksi se on jo perustehtävänsä osalta arvopohjaista liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa osuustoiminnallisen yrityksen erityispiirteet ja ymmärtää osuustoimintaliikkeen laajuutta ja merkitystä myös kansainvälisesti.  

Sisältö: Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Yritystoiminnan tehtävä, yritysvastuullisuus ja arvopohjainen liiketoiminta. Osuustoiminnan vaikuttavuus Suomessa ja maailmalla. Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Osuuskuntatyypit: Kuluttaja-, tuottaja-, palvelu- ja uusosuustoiminta. Keskinäisyys. Osuuskuntayrittäjyys.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Tallennetut videoluennot 36t, kaksi kirjallista harjoitustehtävää, itsenäinen työskentely 126t.

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: 0-5, molempien harjoitustehtävien osuus 50 % arvosanasta. Kurssin läpäisy edellyttää molempien harjoitustehtävien hyväksytysti suorittamista.

---------------------

Sustainable co-operative business model 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Anu Puusa, Juha Kinnunen and Sanna Saastamoinen

Osaamistavoitteet: The course introduces various perspectives related to the sustainable co-operative business model. Students will gain an under-standing of the global and national relevance of the co-operative movement. Students will get acquainted with the specific features of co-operative management and governance. For example, the students will learn to understand the dual nature of co-operatives and its importance for practical managerial work. Students will be able to use their knowledge in further studies and in expert, administrative, governance, managerial and leadership positions in co-operatives.

Sisältö: Co-operative identity, values and principles. The relevance of the global co-operative movement. The specific features of the co-operative business model’s (including mutuals) ownership structure, governance systems and management. The course introduces several special cases to the students (e.g., Spanish worker co-op Mondragon, Japanese consumer co-op Sapporo, etc.). This course develops generic skills in sustainability and responsibility, and leadership and development.

Toteutustavat: Online study, independent study.

Suoritustavat: Video lectures 20-40h, independent work (assignments and familiarization with literature) 122-142h.

Oppimateriaali: Video lectures and the study material on Moodle.

Arviointi: 0-5. The assessment is criteria-based (see the assessment criteria and the guidelines for scientific writing). Requirements for successful completion: passed completion of interim tests (evaluation: pass/fail), written in-terim assignments (evaluation: pass/fail), peer feedback (evaluation: pass/fail) and a final written assignment. In the overall as-sessment of the course (0–5), particular emphasis is placed on the completion of the final assignment. The assessment of the final written assignment will place particular emphasis on a coherent mastery of the concepts and on an in-depth understanding of the chosen theme.

Lisätietoja: Teaching Language: English!

---------------------

Luottamus ja johtajuus 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Mirjami Ikonen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • määritellä luottamuksen käsitteen ja luonteen voimavarana ja tunnistaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä, asiakassuhteissa ja niiden johtamisessa
 • luetella luottamuksen rakentamisen keinoja, selittää miten luottamus ja epäluottamus kehittyvät organisaatioissa ihmisten välillä ja nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä
 • analysoida luottamuksen palauttamisen merkitystä, haasteita ja keinoja sekä kuvata palauttamisen prosessia
 • soveltaa oppimaansa analysoimalla ja reflektoimalla omakohtaisia luottamuskokemuksiaan.

Sisältö: Opiskelija analysoi, pohtii ja reflektoi luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Opiskelija kehittää vuorovaikutusvalmiuksia käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työyhteisön jäsenenä ja/tai lähijohtajana.

Teoria-aines rakentuu seuraavien kysymysten pohjalle:

Mitä luottamus on: luottamuksen käsite ja luonne voimavarana;

Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset);

Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa sekä asiakassuhteissa;

Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen;

Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia; Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi), esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot, oppimistehtävät ja vertaisarviointi.

Oppimateriaali:

Yhteistoiminta ja luottamus: Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015.

Artikkelit, muu materiaali ja tehtävien ohjeet Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävät 0–5, osa hyv/hyl. Oppimistehtävät 1.–2: 0 – 5 + vertaisarvointi. Oppimistehtävä 3: Hyväksytty / hylätty.

---------------------

Markkinoinnin johtaminen 6 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Sasu Tuominen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
 • tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
 • ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
 • osaa soveltaa markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä toiminnan kehittämiseksi
 • osaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
 • osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen.

Sisältö:

 • Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi
 • Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi
 • Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen
 • Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot – ja materiaali, tentti ja harjoitustyö. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuosi 2023 -2024: 3.11.2023 , pe 1.12.2023, pe 26.1.2024, pe 22.3.2024 klo 13-17. Harjoitustehtävän palautus hyväksytyn tentin jälkeen.

Oppimateriaali:

Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed. tai uudempi painos.

Muu materiaali verkkoympäristössä.

Arviointi: 0–5. Verkkotentti (70%), harjoitustehtävä (30%).

Edeltävät opinnot: Suositellaan Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

---------------------

Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
 • osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
 • osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää.

Sisältö: Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät, yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa, opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia, osaamisen tuotteistaminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Omatoiminen työskentely ja oppimistehtävät, 54 t. Vaihtoehtoiset palautuspäivät lv. 2023-2024:  31.10.2023, 31.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024 ja 15.6.2024

Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama materiaali. verkkomateriaalit Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty.

---------------------

Ja/tai jokin muu johtamisen tai markkinoinnin opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Muualla tehdyt suoritukset hyväksytetään Itä-Suomen yliopistossa.

Tutustu: https://opas.peppi.uef.fi/fi/avoin-yliopisto/124400?period=2023-2024

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: