placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Johtaminen aineopinnot 30–35 op (UEF)

02.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan mm. esimiestyön ja asiantuntijaorganisaation ja osaamisen näkökulmista.

Ajankohta
02.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
200 € + UEF 12€/op EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Johtamisen opinnot sopivat kaikille yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisesta kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Johtamisen aineopintokokonaisuudessa käsitellään organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Johtamisen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat yritysten ja yhteisöjen rakentuminen ja kehittäminen, yhteisöjen moninaisuus ja vastuullinen johtaminen sekä vuorovaikutus ja viestintä johtamisessa ja muutostilanteissa.

Opetus on Itä-Suomen yliopiston johtamisen opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat. Johtamisen opintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa jokainen, opiskelijan peruskoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintoihin ei sisälly pakollista lähiopetusta. Pääosa opintojaksoista on joustavasti tarjolla koko lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti. Tarkasta yksittäisen opintojakson sisällöt ja suoritusajankohdat sekä -tavat aina opintojakson tiedoista verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka.

Johtamisen aineopintokokonaisuuteen tulee suorittaa johtamisen perusopinnot tai johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot sekä Johtamisen aineopinnot, yhteensä vähintään 60 op. Perusopinnot tulee suorittaa ennen aineopintojen suorittamista. Perusopintoihin suoritettu opintojakso ei voi enää sisältyä aineopintoihin.

Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson/jaksoja, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä myös Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi.

Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori YTM Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom).

ma 2.9. klo 17.00 alkaen
ma 16.9. klo 17.00 alkaen
ma 30.9 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200€ + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 12€/op

Tutustu myös artikkeliin Kiinnostaako sinua opiskella kauppatieteellisiä opintoja tutkintotavoitteisesti kohti kauppatieteen maisterin tutkintoa?

 

Johtamisen aineopinnot 30–35 op lv. 2024–2025

5213216 Vastuullinen liiketoiminta 6 op

5210201 Henkilöstöjohtaminen 6 op

5213225 Muutoksen johtaminen 6 op

5213214 Organisaatioviestintä 6 op

5210202 Strategic Management 6 op

5213215 Tiimien johtaminen 6 op

5211237 Arvopohjainen liiketoiminta ja osuustoiminnan idea 6 op

YK00DE65 Sustainable co-operative business model 6 op

5211239 Luottamus ja johtajuus 6 op

TAI jokin muu johtamisen opintojakso

 

---------------------

Vastuullinen liiketoiminta (Sustainable Business) 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana.
 • tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta.
 • ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa.
 • soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö: Vastuullisuuden käsite. Vastuullisen markkinoinnin periaatteet. Asiakaslähtöinen vastuullisuus. Vastuulliset kilpailukeinot. Vastuullisuutta edellyttävä lainsäädäntö. Vastuullinen innovaatio.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: Välitehtävät 30 t, vastuullisen liiketoiminnan arviointi 112 t, arviointi 20 t.

Oppimateriaali: Tutkimusartikkelit, opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Suositus: Markkinoinnin perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot.

---------------------

Henkilöstöjohtaminen 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Opettaja: Mirjami Ikonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritetteuaan opiskelija

 • osaa kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön.
 • tunnistaa henkilöstöjohtamisen prosessit ja niiden keskinäiset yhteydet.
 • osaa vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja ja merkitystä organisaatioissa.
 • osaa soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja ristiriitojen ratkaisemiseksi.
 • osaa arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin.

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti.  Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteiden ratkaiseminen. 

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: luentotallenteet, verkkomateriaali, oppimistehtävät. Omatoiminen työskentely 160 t.

Oppimateriaali: Opettajan verkkoalustalla ilmoittama materiaali.

Arviointi: Oppimistehtävät 0–5, mahdollinen ryhmätyö hyv/hyl.

---------------------

Muutoksen johtaminen 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Opettaja: Esa Hiltunen, Pia Heilmann

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa muutosprosessien keskeiset tekijät, vaiheet ja kipukohdat.
 • tunnistaa megatrendejä, muutos- ja kehittämisprosesseja ja niiden johtamista organisaatioissa.
 • osaa määritellä muutoksen käsitteen, muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi.
 • osaa analysoida ja kuvata muutosjohtamisen tutkimusaluetta.
 • osaa soveltaa muutokseen liittyvää tutkimustietoa käytäntöön havainnollistamalla ja arvioimalla todellista tai kuvitteellista tapausta.

Sisältö: Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen, muutosjohtamisen lähestymistavat. Muutos ja resilienssi organisaation ja johtamisen ilmiöinä. Muutosjohtamisen ajankohtaiset teemat ja kysymykset.

Toteutustavat: Verkkokurssi ja harjoitustyö.

Suoritustavat: Verkkototeutus: Itsenäinen työskentely 162 t.

Oppimateriaali: Opettajan verkkoalustalla ilmoittama materiaali.

Arviointi: H–5.

Lisätiedot: Suosituksena Johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot ennen opintojaksoa.

---------------------

Organisaatioviestintä 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Opettaja: Helena Kantanen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista
 • soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin
 • tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet
 • rakentaa viestintäsuunnitelman
 • etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa ja hyödyntää sitä viestintäaiheisessa esseessä.

Sisältö: Viestinnän johtaminen ja suunnittelu. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Mainonta ja PR. Sosiaalinen media markkinointi- ja yhteisöviestinnässä. Tutkimuksellinen kirjoittaminen. 

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus: verkkoluennot 2 t, oppimistehtävät 80 t, essee 80 t. Verkkokurssi on tarjolla ympäri vuoden. Päättötehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät ilmoitetaan verkko-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali: Opettajan verkkoalustalla ilmoittama materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla HYV/HYL, 0-5. Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty, essee 100 % 0-5.

Edeltävät opinnot: Suositellaan Johtamisen perusteet tai Markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

---------------------

Strategic Management 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Opettaja: Subhanjan Sengupta

Osaamistavoitteet: Student can describe the basic concepts, tools and foundations of strategic management apply appropriate strategic management concepts and tools to business cases define and apply the tools and techniques of strategic analysis identify and describe the challenges and opportunities of sustainable business for entrepreneurship and innovation.

Sisältö: Strategy and strategic position. Competitive advantage. Analytical concepts and tools to evaluate the strategic options. Development of strategies in organizations. Organizational structures, organizational processes and relationship management. Organization's position in the external environment, the determinants of strategic capability, the influence of, history and culture on strategy, sustainable business.

Toteutustavat: Online course.

Suoritustavat: Online assignments and independent study 162 h.

Oppimateriaali: Materials given by the teacher.

Arviointi: H–5.

Lisätiedot: Language of instruction: English.

---------------------

Tiimien johtaminen 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Opettaja: Pasi Hirvonen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • kuvata ja määritellä tiimien, tiimidynamiikan ja tiimijohtamisen keskeisimpiä käsitteitä.
 • tunnistaa tiimiprosesseja työelämän kontekstissa.
 • määritellä tiimien kehitystä, suunnittelua ja tiimitoiminnan prosesseja.
 • kuvata ja tulkita omaa toimintaansa tiimissä.

Sisältö: Tiimien ja tiimidynamiikan peruskäsitteet. Funktionaalinen johtaminen. Tiimien ja ryhmien kehitys. Tiimien päätöksenteko. Tiimikonfliktit. Tiimien havainnointi, arviointi ja kehittäminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäisten tehtävien portfolio. Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Opettajan verkkoalustalla ilmoittama materiaali.

Arviointi: H–5.

---------------------

Arvopohjainen liiketoiminta ja osuustoiminnan idea 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Opettaja: Anu Puusa, Sanna Saastamoinen

Osaamistavoitteet: Tiedolliset: Opiskelija tuntee arvoperustaisen liiketoiminnan, yritysvastuullisuuden, vastuullisuusraportoinnin (ESG) ja osuustoiminnan idean ja ymmärtää siihen liittyvän ilmiökentän niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Opiskelija ymmärtää, millaisia eri osuuskuntatyyppejä markkinoilla toimii. Opiskelija lisäksi ymmärtää miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista ja miksi se on jo perustehtävänsä osalta arvopohjaista liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa osuustoiminnallisen yrityksen erityispiirteet ja ymmärtää osuustoimintaliikkeen laajuutta ja merkitystä myös kansainvälisesti. 

Taidolliset: Opiskelija osaa havainnollistaa arvopohjaisen liiketoiminnan, yritysvastuullisuuden, vastuullisuusraportoinnin (ESG) ja osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteita ja ominaispiirteitä. Opiskelija ymmärtää osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Hän osaa soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä: toimia osuuskunnan palveluksessa erilaisissa tehtävissä. Opiskelija oppii tunnistamaan, toimiiko osuuskunta arvojensa mukaisesti. Lisäksi opiskelija voi käyttää saamiaan valmiuksia osuuskuntayrittäjyyteen.

Sisältö: Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Yritystoiminnan tehtävä, yritysvastuullisuus, vastuullisuusraportoinnin (ESG) ja arvopohjainen liiketoiminta. Osuustoiminnan vaikuttavuus Suomessa ja maailmalla. Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Osuuskuntatyypit: Kuluttaja-, tuottaja-, palvelu- ja uusosuustoiminta. Keskinäisyys.  Osuuskuntayrittäjyys.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkototeutus, 6 op: tallennetut videoluennot 36t, kaksi kirjallista harjoitustehtävää, itsenäinen työskentely 126t.

Oppimateriaali: Opettajan verkkoalustalla ilmoittama materiaali.

Arviointi: H–5.

---------------------

Sustainable co-operative business model 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Opettaja: Anu Puusa, Sanna Saastamoinen, Antti Talonen

Osaamistavoitteet: The course introduces various perspectives related to the sustainable co-operative business model. Students will gain an understanding of the global and national relevance of the co-operative movement and co-operative identity, values and principles – the co-operative difference in comparison to for example investor-owned firms. Students will get acquainted with the unique features and specific issues of co-operative management, governance and ownersip control. The students will also learn to understand the dual nature of co-operatives - combination of social and economic elements of the firm - and its importance for practical managerial work. Students will be able to use their knowledge in further studies and in expert, administrative, governance, managerial and leadership positions in co-operatives.

Sisältö: The origin of co-operative movement and co-operatives. The reach and relevance of the global co-operative movement. Co-operative identity, values and principles. The unique characteristics and specific issues of the co-operative business model and its ownership structure, governance systems and management. Co-operative entrepreneurship. In addition, the course introduces several special cases to the students (e.g., Spanish worker co-op Mondragon, Japanese consumer co-op Sapporo, etc.). This course develops generic skills in sustainability and responsibility, and leadership and development.

Toteutustavat: Online course.

Suoritustavat: Video lectures 25-30 h (video lectures with PP slides, articles, etc.), independent work (assignments and familiarization with literature) 132-137 h.

Oppimateriaali: Video lectures and the study material on Moodle.

Arviointi: The course will be graded on a scale of 0–5. The assessment is criteria-based (see the assessment criteria and the guidelines for scientific writing). Requirements for successful completion: passed completion of interim test(s) (evaluation: pass/fail), written interim assignment(s) (evaluation: pass/fail), and a final written assignment (evaluation: 0-5). In the overall assessment of the course (0–5), particular emphasis is placed on the completion of the final written assignment. The assessment of the final written assignment will place particular emphasis on a coherent mastery of the concepts and on an in-depth understanding of the themes at stake.

Lisätiedot: Language of instruction: English.

---------------------

Luottamus ja johtajuus 6 op

Aikataulu: lv 2024–2025

Opettaja: Mirjami Ikonen

Osaamistavoitteet: opiskelija osaa

 • määritellä luottamuksen käsitteen ja luonteen voimavarana ja tunnistaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä, asiakassuhteissa ja niiden johtamisessa.  
 • luetella luottamuksen rakentamisen keinoja, selittää miten luottamus ja epäluottamus kehittyvät organisaatioissa ihmisten välillä ja nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä. 
 • analysoida luottamuksen palauttamisen merkitystä, haasteita ja keinoja sekä kuvata palauttamisen prosessia.  
 • soveltaa oppimaansa analysoimalla ja reflektoimalla omakohtaisia luottamuskokemuksiaan.

Sisältö: Opiskelija analysoi, pohtii ja reflektoi luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Opiskelija kehittää vuorovaikutusvalmiuksia käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työyhteisön jäsenenä ja/tai lähijohtajana. Teoria-aines rakentuu seuraavien kysymysten pohjalle: Mitä luottamus on: luottamuksen käsite ja luonne voimavarana; Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset); Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa sekä asiakassuhteissa; Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen; Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia; Esihenkilön ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi), esihenkilö-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille. 

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen verkko-opiskelu, oppimistehtävät.

Oppimateriaali: Opettajan verkkoalustalla ilmoittama materiaali.

Arviointi: Oppimistehtävät 0–5, osa hyv/hyl.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: