placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Hoitotiede aineopinnot 37 op (UEF)

26.08.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Hoitotieteen aineopintojen tavoitteena on saada valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.

Ajankohta
26.08.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
235 € + UEF 12€/op EUR
Kesto
n. 1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 19.08.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Hoitotieteen opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opinnoissa käsitellään myös hoitotieteen tutkimusmenetelmiä, määrällisiä ja laadullisia menetelmiä sekä näyttöön perustuvaa toimintaa. Opinnot soveltuvat työn ohessa suoritettaviksi ja ne voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa ja opinnoissa eteneminen edellyttää säännöllistä opiskelua; opintojaksot voivat sisältää viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia, verkkokeskusteluja tai aikataulutettuja verkkotenttejä. Opintojaksoilla voi olla myös tiettyyn aikaan läsnäoloa oppimisympäristössä vaativaa opiskelua (esim. seminaarityöskentelyä), kts. opintojaksojen tarkat tiedot. Läsnäoloa verkossa vaativa opetus toteutetaan pääsääntöisesti klo 8-16 aikana. Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika. Huomioithan, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkasta yksittäisen opintojakson sisällöt ja suoritusajankohdat sekä -tavat aina opintojakson tiedoista verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka.

Edeltävät opinnot: Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä myös Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi.

Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori YTM Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom).

ma 2.9. klo 17.00 alkaen
ma 16.9. klo 17.00 alkaen
ma 30.9 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 12€/op

 

Hoitotieteen aineopinnot 37 op lv. 2024–2025:

Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op

Hoitotieteen teoria 1, 5 op

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op

Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op

Intercultural competence and professionalism 5 op

 

---------------------

Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op

Aikataulu: 26.08.2024 - 30.10.2024

Opettaja: Niina Gråsten, Tiina Syyrilä, Marja Härkänen

Osaamistavoitteet:

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija

 • ymmärtää asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja sitä ohjaavan lainsäädännön ja keskeiset toimijat.
 • soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuurin ja systeemiajattelun perusperiaatteita kuvatessaan sosiaali- ja terveystoimen turvallisen hoivan ja hoidon elementtejä.
 • arvioi inhimillisten tekijöiden, tiimityön ja kompleksisten organisaatioiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen.
 • soveltaa oppimaansa tietoa vaaratapahtumien ennaltaehkäisyyn ja niistä oppimiseen.

Sisältö: Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja toimijat sekä ohjaava kansallinen ja kansainvälinen sääntely. Turvallisen hoidon, hoivan ja palvelujen elementit. Vaaratapahtumien ennaltaehkäisy, käsittely ja tilanteessa toimiminen. Asiakas- ja potilasturvallisuuden erityistilanteet/haasteet.

Toteutustavat: Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opintojaksolla on aikataulutettua työskentelyä Moodlessa, kirjaudu Moodleen heti jakson alettua.

Suoritustavat: Johdantoluento tai korvaava videoluento 3 h. Verkko-opetus 132 h: videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät.

Oppimateriaali:

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset julkaisut.

Härkänen M, Haatainen K, Vehviläinen-Julkunen K, Miettinen M. (2021). Artificial intelligence for identifying the prevention of medication incidents causing serious or moderate harm: An analysis using incident reporters’ views. International Journal of Environmental Research and Public Health,18, 9206.

Härkänen M, Murrells T, Rafferty AM, Franklin BD, Vehviläinen-Julkunen K. (2020). Factors contributing to reported medication administration incidents in patients’ homes – A text mining analysis. Journal of Advanced Nursing, 76(12):3573-3583.

Kuntaliitto. (2019). Terveydenhuollon laatuopas. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/1996-terveydenhuollon-laatuopas

Lehtonen L, Lohiniva-Kerkelä M & Pahlman I. (2014). Terveysjuridiikka. Talentum Fokus, Helsinki.

Liukka M, Steven A, Vizcaya Moreno F, Sara-aho A, Khakurel J, Pearson P, Turunen, H & Tella S. (2020). Action after Adverse Events in Healthcare: An Integrative Literature Review. Int J Environ Res Public Health, 2020 Jun 30;17(13):4717.

Mönkkönen K, Kekoni T & Pehkonen A. (toim.). 2019. Moniammatillinen yhteistyö: vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla.

Roine R & Kaila M. (2014). Hoidon vaikuttavuus on tärkein osa potilasturvallisuutta. Duodecim 130(17), 1740-1741.

Sahlström M, Partanen P, Azimirad M, Selander T & Turunen H. (2019). Patient participation in patient safety - An exploration of promoting factors. Journal of Nursing Management, 27(1), 84–92. DOI: 10.1111/jonm.12651

STM. (2022). Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163858

Syyrilä T, Vehviläinen-Julkunen K, Härkänen M. (2021). Healthcare professionals’ perceptions on medication communication challenges and solutions – text mining and manual content analysis - cross-sectional study BMC Health Services Research 21 (1226).

Wu AW, Shapiro J, Harrison R, Scott SD, Connors C, Kenney L & Vanhaecht K. (2020). The impact of adverse events on clinicians: What's in a name? Journal of patient safety 16(1), 65-72.

WHO. (2021). Global Patient Safety Action Plan 2021–2030 Towards eliminating avoidable harm in health care. https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä. Oppimistehtävät hyv/hyl.

---------------------

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op

Aikataulu: 09.09.2024 - 01.11.2024

Opettaja: Kristiina Heinonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät.
 • tunnistaa tieteellisen toiminnan perusteet ja tieteiden välisen tutkimuksen.
 • osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat.
 • osaa määritellä hoitotieteellisen tiedon lajit.
 • osaa käyttää hoitotieteellistä tietoa ja hoitotieteen eettisiä lähtökohtia tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Tieteellisen toiminnan perusteet ja tieteiden välinen tutkimus. Hoitotieteen tutkimuskohde ja tietoperusta. Hoitotieteellisen tiedon lajit ja sisältö. Eettinen tieto ja toiminta hoitotieteessä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luennot 16 tuntia, oppimistehtävä, dialogi- tai verkkotentti 4 tuntia, omatoiminen opiskelu 115 tuntia. Opintojaksolla on aikataulutettua etenemistä ja opintojakso tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Oppimateriaali:

Luentomateriaali.

Meleis A.I. 2012 tai uudempi. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Luvut 2, 3, 5, 6.

Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Lindströn U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S, Vehviläinen-Julkunen K & Åstedt-Kurki P. 2016 tai uudempi. Hoitotiede. WSOYpro Oy, Helsinki.

Muu verkko-oppimisympäristössä tarjottava materiaali

Arviointi: Oppimistehtävä Hyväksytty-Hylätty, Vaihtoehtoisesti joko dialogitentti tai verkkotentti, arvosteluasteikko 0-5.

---------------------

Hoitotieteen teoria 1, 5 op

Aikataulu: 19.02.2025 - 09.05.2025

Opettaja: Päivi Kankkunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata hoitotieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia.
 • tunnistaa Hoitotieteellisen teorian kehittämistapoja ja käsiteanalyysin merkitystä teorian kehittämisessä.
 • käyttää teorioita hoitieteellisessä tutkimuksessa.
 • arvioida kansallisen ja kansainvälisten hoitotieteellisen tutkimuksen painopistealeuiden merkitystä.

Sisältö: Hoitotieteen tieteenfilosofiset lähtökohdat, hoitotieteen teorioiden kehittäminen ja käsiteanalyysi, hoitotieteen teorioiden kuvaus ja käyttö, hoitotieteellisen tutkimuksen painopistealueita.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Seminaarit 16 h, itsenäinen työskentely pienryhmissä 119 h.

Oppimateriaali:

Walker L & Avant K 2019. Strategies for theory construction in nursing. 6.ed. Pearson, New York. Osa 1.

Fitzpatrick, J., & McCarthy, G. (2014). Theories guiding nursing research and practice : making nursing knowledge development explicit. Springer Publishing Company, LLC.

Muu mahdollinen materiaali.

Suositeltavaa oppimateriaalia:

Morata, L. 2017. An evolutionary concept analysis of futility in health care. Journal of Advanced Nursing 74, 1289–1300. DOI: 10.1111/jan.13526.

Schaefer, J .& Welton2, J. 2018. Evidence based practice readiness: A concept analysis. Journal of Nursing Management 26,621–629. DOI: 10.1111/jonm.12599.

Tofthagen, R. & Fagerstrøm, L. 2010. Rodgers’ evolutionary concept analysis–A valid method for developing knowledge in nursing science. Scandinavian Journal of Caring Sciences 24, 21-31. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2010.00845.x.

Oheismateriaali verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi: Kirjallisen työn numeerinen arviointi 0-5.

---------------------

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op

Aikataulu: 06.09.2024 - 29.09.2024

Opettaja: Anu Nurmeksela

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ymmärtää hoitotieteellisen tutkimuksen peruslähtökohdat.
 • nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat.
 • nimetä tutkimusprosessin eri vaiheet ja ymmärtää tutkimussuunnitelman merkityksen.
 • tunnistaa tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimuskysymykset..
 • tunnistaa tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen lähtökohdat. Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet ja tutkimussuunnitelma. Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet/-diat verkkoympäristössä (5 t), oppimistehtävä (2 t), omatoiminen työskentely (72 t) ja tentti (2 t).

Oppimateriaali:

Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3., 4. tai 5. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2017.  Muu opintojakson ympäristössä ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Oppimistehtävä: hyväksytty – hylätty. Tentti: Hylätty (0) – erinomainen (5).

---------------------

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op

Aikataulu: 07.10.2024 - 28.10.2024

Opettaja: Kristiina Heinonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää laadullisten tutkimusotteiden perusperiaatteita ja menetelmiä.
 • osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa.
 • osaa muodostaa laadullisen tutkimuksen tarkoituksen, kysymyksen asettelun ja tavoitteet.
 • osaa valita laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu menetelmiä.
 • ymmärtää tutkimuseettiset lähtökohdat.

Sisältö: Laadulliset tutkimusasetelmat. Laadullisen tutkimuksen otos. Aineiston keruumenetelmät. Analyysin perusmenetelmät, sisällön analyysi. Tutkimussuunnitelman laatiminen laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimuseettiset kysymykset.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat Seminaari etäyhteydellä 4h. Etiikkatesti 2 t. Oppimistehtävä 20h. Itsenäinen työskentely 24h. Verkko-oppimisympäristön ja opetusteknologisten sovellusten hyödyntäminen.

Oppimateriaali:

Holloway, Immy; Wheeler, Stephanie.; Holloway, Immy.; ProQuest (Firm); Qualitative research in nursing and healthcare. e-kirja, 2010 tai uudempi. Sivut 3-71, 87-106.

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

Elo, S., Kajula, O., Tohmola, A., & Kääriäinen, M. (2022) Laadullisen sisällönanalyysin vaiheet ja eteneminen. Hoitotiede, 34(4), 2015-225. Journal.fi

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012) Part 1. The purpose of nursing research. Table 1.3 (page 17). Pages 16-24.

Arviointi: Eettinen seminaari, tietotesti (hyv/hyl). Numeerinen arviointi oppimistehtävän perusteella 0-5.

Edeltävät opinnot: Opintojakso Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op tulee olla suoritettu/aloitettuna.

---------------------

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 2 op

Aikataulu: 28.10.2024 - 09.12.2024

Opettaja: Reeta Lamminpää

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • erotella erilaiset tutkimusasetelmat
 • tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät
 • arvioida otoskoon
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta
 • kuvailla aineistoa.

Sisältö: Tutkimusasetelmat ja -tyypit. Otanta, otos, otoskoko. Aineiston keruu, mittarit, mitta-asteikot. Aineiston käsittely ja kuvailu. Luotettavuus.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luennot etäyhteydellä (8 h). Pienryhmätehtävä Moodlessa (20 h). Tentti (2 h). Itsenäinen työskentely (24 h).

Oppimateriaali:

Tietoarkiston kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja 2021: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/

Kvist T. ym. The job satisfaction of finnish nursing staff: the development of a job satisfaction scale and survey results. Nurs Res Pract. 2012;2012:210509. Epub 2012 Oct 23.

Muu opintojakson materiaali.

Arviointi: Numeerinen arviointi tentin perusteella 0-5.

Edeltävät opinnot: Opintojakso Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op tulee olla suoritettu/aloitettuna.

---------------------

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op

Aikataulu: 18.09.2024 - 31.10.2024

Opettaja: Lauri Kuosmanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita.
 • määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta.
 • tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja globaalin kontekstin.
 • saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle.
 • syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta.
 • arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana.

Sisältö: Preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luennot 16 h (luennot tallennetaan), lisämateriaali Moodlessa 6 h, seminaari 8 h (pakollinen 100 %, etäyhteys), itsenäinen työskentely 132 h.

Oppimateriaali:

Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat (ilmoitetaan kurssin alussa)

Haugan, G. & Eriksson, M. (eds.). 2021. Health Promotion in Health Care – Vital Theories and Research. Cham: Springer, e-kirja (soveltuvin osin)

Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.f., Pelikan J.M., Lindström B. & Espnes G.A. (edit). 2016. The Handbook of Salutogenesis. Springer International Publishing, Switzerland e-kirja (soveltuvin osin)

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Seminaarissa pakollinen läsnäolo 100 %.

---------------------

Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op

Aikataulu: 07.10.2024 - 05.12.2024

Opettaja: Kristiina Heinonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä ja arvioida näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) keskeiset elementit ja osaamisen hoitotyössä.
 • kuvata NPH:n ja merkityksen hoitotyön ja terveyspalvelujärjestelmän laadun parantamisen kannalta.
 • tunnistaa erilaisen näytön roolin näyttöön perustuvassa päätöksenteossa.
 • soveltaa prosessityöskentelyä NPH:n kehittämisessä: muodostaa relevantin kysymyksen, etsii ja arvioi kriittisesti näyttöä, syntetisoi saadun näytön ja arvioi näytön astetta sekä esittää alustavia päätelmiä näytön käytöstä.

Sisältö: Näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset käsitteet ja perustelut, 7 askeleen NPH prosessi, PICO rakenne kliinisten kysymysten muotoilussa, tutkimustiedon hakeminen sähköisistä tietokannoista, Joanna Briggs tutkimusten laadunarviointikriteerit, näyttöön perustuva kulttuuri ja toimintaympäristö.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijat (108 t): Luentotallenteet/-diat verkkoympäristössä (10 t), luento (8 t) ja oppimistehtävät ja verkkokeskustelut sekä omatoiminen työskentely (90 t) Opetus toteutetaan kerran vuodessa syyslukukauden aikana.

Oppimateriaali:

Melnyk B, Gallagher-Ford L & Fineout-Overholt E. 2016. Implementing the Evidence-Based Practice competencies in health care. A practical guide for improving quality, safety, & outcomes. (Saatavissa Itä-Suomen yliopiston kirjastosta e-kirjana).  

Muu opintojakson aikana osoitettava ajankohtainen materiaali.  

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla Hylätty (0) – erinomainen (5)

---------------------

Intercultural competence and professionalism 5 op

HUOM! Opetuskieli on englanti. Teaching language is English.

Aikataulu: 18.02.2025 - 02.05.2025

Opettaja: Maliheh Nekouei Marvi Langari

Osaamistavoitteet: After completion of the course student is able to:

 • describe the key concepts related to interculturalism and professional development.
 • apply these concepts to own academic field and future work (i.e., teaching, studying, working, leadership, etc.).
 • demonstrate a link between interculturalism and own future work -analyze the role of professional development in the multicultural working environment.
 • know the basics of intercultural communication with people from different races, age, cultures.
 • critical reflecting on personal intercultural experience to develop cultural competency.
 • develop communication skills, group work and discussion.
 • understand the intercultural communication ethics.
 • define the role of culture in sustainability.

Sisältö: interculturalism multiculturalism at work, critical cultural competence, professional development, communication across cultures, cross cultural competence.

Toteutustavat: online course, independent learning

Suoritustavat:

 • Independent studying in eLearn Moodle learning environment (10 hours)
 • Independent reading literature (25 hours)
 • Online discussion in Moodle learning environment (10 hours)
 • Writing scientific essays on intercultural competence and communication: a case study (group work) and peer group commenting (45 hours)
 • Writing scientific essays and using critical incidence method and case study (group work) peer group commenting (45 hours)
 • Self-evaluation of one's own learning

Oppimateriaali:

Bennett, J. M. (2015). The Sage encyclopedia of intercultural competence. 1. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Intercultural Competence Managing Cultural Diversity: Training Handbook 5th Edition, E-book, Berninghausen, Jutta; Minshawi, Béatrice Hecht-El, Libreka GmbH 2009

Intercultural competence: concepts, challenges, evaluations, E-book, Witte, Arnd ; Harden, Theo ; ProQuest (Firm), Peter ang 2011.

Intercultural Communication, E-book, Chen, Ling, De Gruyter 2017.

Intercultural Competence Managing Cultural Diversity: Training Handbook 5th Edition, E-book, Berninghausen, Jutta; Minshawi, Béatrice Hecht-El, Libreka GmbH 2009

Deardorff, DK (2009). The Sage Handbook of Intercultural Competence. Los Angeles: Sage.

Cai, D.-Y. (2016). A concept analysis of cultural competence. International Journal of Nursing Sciences, 3(3), 268–273. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2016.08.002

Tarozzi, M. (2014). Building an “intercultural ethos” in teacher education. Intercultural Education (London, England), 25(2), 128–142. https://doi.org/10.1080/14675986.2014.888804

Das, C., & Anand, J. C. (2014). Strategies for critical reflection in international contexts for social work students. International Social Work, 57(2), 109–120. https://doi.org/10.1177/0020872812443693

Arviointi: A passing grade is equivalent to a 'good' level, which stands for at least 70 % of the set objectives. To pass the study unit, the student must have completed all learning tasks and assignments (Individual assignment, self-evaluation and group assignments).

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: