placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Gerontologia perusopinnot 25–30 op (UEF)

01.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista.

Ajankohta
01.09.2023
Osallistumismaksu
410 EUR
Kesto
1.9.2023-31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 18.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opinnot vahvistavat iäkkäiden parissa toimivien ammattilaisten tietoutta.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnot perustuvat gerontologisen tutkimuksen tuottamaan tietoon ja kartuttavat laaja-alaisesti osaamista ikääntymisestä, vanhenemismuutoksista, toimintakyvystä, vanhuuden sairauksista sekä ikääntymisestä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opinnot vahvistavat myös opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa.

Gerontologian perusopintokokonaisuus on hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille. Opinnot vahvistavat iäkkäiden parissa toimivien ammattilaisten tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Gerontologian perusopinnot toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden ja Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntien yhteistyönä. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opintojaksojen sisällä voi olla viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opintojaksojen Moodleen tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäiset tuutoroinnit opintojen aloituksen ja opiskelutaitojen tueksi ovat torstaina 14.9. ja 28.9. klo 17.30 alkaen. Tarpeen mukaan voit pyytää tuutorilta ohjausta myös muina aikoina.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 €  + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä
 • pystyy arvioimaan yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito- ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä
 • osaa yleisimmät vanhenemismuutokset ja niiden keskeiset vaikutukset
 • osaa määritellä iäkkäiden terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavat keskeiset tekijät osaa perusteet ikääntyneillä yleisistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidosta
 • osaa arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa
 • on saavuttanut hyvät valmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja vanhuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä.

 

Gerontologian perusopinnot 25–30 op

Kaikille yhteiset pakolliset opintojaksot

4450353 Johdatus gerontologiaan 2 op

4450354 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

55134001 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

55134002 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Valinnaiset opintojaksot

4450356 Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op

5513535 Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op

 

---------------------

Johdatus gerontologiaan 2 op

Aikataulu: 5.9.–30.9.2023

Gerontologian opintojen johdanto- ja esittelyluento to 7.9.2023 klo 16.00–17.00.

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista. 

Sisältö: Gerontologia tieteenalana, vanhenemisen ulottuvuuksia, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, tutustuminen gerontologiseen tutkimukseen, ikääntymisen heterogeenisuus. 

Toteutustavat: Osallistuminen verkko-opetukseen, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä, yksi pakollinen verkkoluento, 2 oppimistehtävää.

Oppimateriaali:

Rantanen T, Kokko K, Sipilä S, Viljanen A. Gerontologia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2022. Oppikirja soveltuvin osin.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. 11 teesiä ikääntymisestä. Luettavissa: https://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-%20raportti.pdf/110cc96d-7312424fb39c-029da6f8d6c0

Gerontologia 34 (4) 2020. Gerontologia lehden teemanumero “Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja” kokonaisuudessaan.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, oppimistehtävien suorittaminen. Suoriutumisen arviointi: hyväksytty – hylätty.

---------------------

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

Aikataulu: 24.10.–7.12.2023

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy kuvaamaan keskeiset yksilön elämänkulkuun vaikuttavat tekijät ja fyysiset, kognitiiviset sekä psykologiset vanhenemismuutokset. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suunterveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakykyisyyden edistämisessä sekä tietää menetelmät, joilla iäkkään ihmisen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja menetelmät. 

Sisältö: Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: sairauksien ehkäisy, psykososiaalinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suunterveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä, luentotallenteet, muut oppimateriaalit ja oppimistehtävät; verkkotentti. Tentti 7.12.2023 klo 16.00–18.00. Uusintatentti 9.1.2024 klo 16.00–18.00.

Oppimateriaali:

Rantanen T, Kokko K, Sipilä S, Viljanen A. Gerontologia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2022. Oppikirja soveltuvin osin.

Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen, M. Geriatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2016. Oppikirja soveltuvin osin.

Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Muu materiaali ilmoitetaan opintojaksolla.

Arviointi: Oppimistehtävät verkossa hyväksytty/ hylätty, tentti 0-5.

---------------------

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, 6 op

Aikataulu: 5.2.–7.4.2024

Lukupiirien aloitusluento 12.2.2024 klo 16.15–17.45 ja 16.12.2024 klo 16.15–17.45.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta
 • osaa selittää miten erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät säätelevät ja muokkaavat vanhuutta ja vanhenemista sekä niihin liitettyjä merkityksiä osaa raportoida ja reflektoida lukemaansa tekstiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kulttuuri- ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen käsitteisiin ja näkökulmiin. Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää ja sukupolvea koskevat käsitteet. Sosiaalinen vanheneminen, ikääntymis- ja elämänkulkuteoriat. Vanhuuden monimuotoisuus.

Toteutustavat: Monimuotoinen verkko-opetus.

Suoritustavat: Opintojaksolla on kaksi toteutusta:

1 ) Syksyn toteutuksessa luentotallenteet, verkkolukupiirit ja oppimistehtävät verkkoympäristössä.

2) Kesätoteutuksessa kirjallisuuteen pohjautuvat oppimistehtävät verkkoympäristössä

Oppimateriaali: Opintojakson materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Hyväksytty suoritus edellyttää sitoutumista opintojakson aikatauluihin. Lukupiirit ja muut tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty−hylätty ja essee asteikolla H–5. Esseen arvosana muodostaa siis opintojakson arvosanan, mutta aktiivisella ja rakentavalla osallistumisella keskusteluihin ja vertaisarviointiin on mahdollista nostaa opintojakson lopullista arvosanaa ylöspäin. Hyväksytty suoritus edellyttää sitoutumista opintojakson aikatauluihin. Lukupiirit ja muut tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty−hylätty ja essee asteikolla H–5. Esseen arvosana muodostaa siis opintojakson arvosanan, mutta aktiivisella ja rakentavalla osallistumisella keskusteluihin ja vertaisarviointiin on mahdollista nostaa opintojakson lopullista arvosanaa ylöspäin.

---------------------

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

Aikataulu: 18.9.–29.10.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää, mistä suomalaisen yhteiskunnan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluidenkokonaisuus muodostuu ja miten palvelujärjestelmää kehitetään
 • tunnistaa ikääntyneiden palveluiden monialaisuuden merkityksen
 • osaa eritellä ikääntyneiden palveluita säätelevän keskeisen lainsäädännön sisältöjä
 • tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden hoitoon ja palveluihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö: Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila, palveluiden ohjaus ja valvonta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoito- ja palveluketjut.

Kokonaisvaltainen vastuu ikääntyneen asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista monialaisissa ja uudistuvissa sote-palveluissa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Eettiset kysymykset ja ohjeistukset.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokeskustelut ja tehtävät verkkoympäristössä sekä essee.

Oppimateriaali: Luentotallenteet Moodlessa. Ajankohtaiset julkaisut ja verkkosivut. Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Tehtävät ja verkkokeskustelut hyväksytty-hylätty ja essee 0-5.

---------------------

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Aikataulu: 12.12.2023–30.1.2024.

Geriatrin kyselytunti to 26.1.2024 klo 16.30–18.00.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa määritellä iäkkäiden yleisimmät sairaudet, niiden vaikutukset toimintakykyyn sekä keskeiset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mukaan lukien lääkehoidon periaatteet.

Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisimpiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Alkoholi ja ikääntyminen. Hyvän lääkehoidon periaatteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä, luentotallenteet, kirjallinen oppimateriaali, oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä, interaktiivinen luento verkossa (kyselytunti), verkkotentti. Kyselytunnille osallistuminen on kaikille opiskelijoille pakollinen. Tentti ti 30.1.2024 klo 16.00–17.30. uusintatentti ti 27.2.2024 klo 16.00–17.30.

Oppimateriaali:

Rantanen T, Kokko K, Sipilä S, Viljanen A. Gerontologia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2022. Oppikirja soveltuvin osin.

Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen, M. Geriatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2016. Oppikirja soveltuvin osin.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojaksolla.

Arviointi: Tehtävät verkko-oppimisympäristössä: hyväksytty - hylätty Tentti: 0–5

 

Valinnaiset opintojaksot

---------------------

Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op

Aikataulu: 26.3.–14.5.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tyypillisimmät monitekijäiset geriatriset oireyhtymät
 • osaa kuvata geriatrisen arvioinnin kulun näitä oireyhtymiä selvitettäessä
 • ymmärtää hoidon ja kuntoutuksen periaatteet monitekijäisissä oireyhtymissä sekä
 • pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteisiin.

Sisältö: Iäkkäille ihmisille tyypillisimmät monitekijäiset ongelmat ja oireyhtymät, jotka vaativat monialaista geriatrista arviointia ja puuttumista. Kaatumiset ja kaatumisten ehkäisy. Muistisairauksien hoidon kokonaisuus. Uni ja unihäiriöt. Iäkkään ajoterveys. Hoitolinjauksien määritelmät sekä soveltamisen periaatteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä. Kirjallinen oppimateriaali. Luentotallenteet ja oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä. Verkkotentti. Tentti 14.5.2024 klo 16.30–17.00. Uusintatentti 11.6.2024 klo 16.30–17.00.

Oppimateriaali:

Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H. Muistisairaudet. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2015. Oppikirja soveltuvin osin.

Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen, M. Geriatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2016. Oppikirja soveltuvin osin.

Muu materiaali (hoitosuositukset, katsausartikkelit) ilmoitetaan opintojaksolla.

Arviointi: Oppimistehtävät suoritettu hyväksytysti. Oppimispäiväkirjan ja tentin numeerinen arviointi asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot: Opintojaksolle ilmoittautumisen edellytyksenä on 4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito (6 op) opintojakson hyväksytty suorittaminen.

---------------------

Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op

Aikataulu: Suoritettavissa joustavasti lukuvuoden aikana 1.9.2023–31.7.2024.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa vanhojen ja ikääntyvien ihmisten sukupuolisidonnaisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tarpeita ja odotuksia
 • osaa selittää millaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sukupuolisidonnaiset tekijät vaikuttavat yksilön elämänkulkuun ja siinä mukana kulkeviin sosiaalisiin suhteisiin
 • osaa analysoida millä tavoin erilaiset sosiaaliset suhteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja millainen merkitys niillä on ikääntyvien hyvinvoinnille.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään vanhojen ihmisten sosiaalisia suhteita elämänkulun ja sukupuolen kehyksessä. Tarkastelukohteina ovat erityisesti ikääntyvien parisuhteet, isovanhemmuus, läheishoiva sekä yksinäisyys vanhuudessa ja elämänkulussa. Kurssi tutustuttaa myös elämänkulkututkimuksen perinteeseen ja sen keskeisiin käsitteisiin sosiaali- ja kulttuurigerontologiassa.

Toteutustavat: Itsenäinen työskentely Moodle-verkkoympäristössä.

Suoritustavat: Luentotallenteet, kirjallisuuteen pohjautuvat tentit ja oppimispäiväkirja verkko-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali:

Tiilikainen, E. 2019. Jakamattomat hetket. Yksinäisyyden kokemus ja elämänkulku. Helsinki: Gaudeamus.

Biltgård, T. & Öberg, T. (2018) Intimacy and Ageing New Relationships in Later Life. Bristol: Policy Press.

Tikkanen, U. 2016. Omaishoidon arki: Tutkimus hoivan sidoksista. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 5. Saatavilla osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160970/omaishoi.pdf?sequence=3&isAllo%20wed=y

Muu mahdollinen opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Hyl–5. Verkkotentit, oppimispäiväkirja.

Edeltävät opinnot: Opintojaksolle ilmoittautumisen edellytyksenä Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä (6 op) -opintojakson hyväksytty suorittaminen.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: