placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Elämänkatsomustieto perusopinnot 25 op (OY)

16.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Ajankohta
16.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
375 EUR
Kesto
1 lukuvuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 02.09.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Elämänkatsomustiedon opinnot sopivat filosofisista kysymyksistä kiinnostuneille ja elämänkatsomustiedon opettajapätevyyttä tavoitteleville.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Opintojen alkuinfo: Opintojen alkuinfo järjestetään ma 16.9.24 klo 17.00–17.45 Zoomissa (ei tallenneta). Info on yhteinen perus- ja aineopintojen opiskelijoille. Linkin aloitusinfon Zoomiin sekä Moodleen saat opintokirjeessä ilmoittautumisen päätyttyä.

Suoritustapa: Opintojaksot suoritetaan verkkotentteinä Moodlessa. Opintoja voi suorittaa myös esseetehtävinä. Esseetehtävistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tenttiin ilmoittaudutaan vähintään kaksi viikkoa ennen osoitteeseen koulutus (at) kymenlaakso.fi.

Hinta: 375 €

Opetussuunnitelma 2024–2025:

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit:

  • Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (OY) - ay700677P
  • Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op (OY) - ay700678P
  • Etiikan perusteet 5 op (OY) - ay700679P
  • Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - ay700680P
  • Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op (OY) - ay700681P

 

---------------------

Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op

Aikataulu: 169.2024–7.10.2024

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena. Hän hahmottaa elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja osaa seurata ja arvioida elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua. Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden (demokraattinen kansalaisuus, tasa-arvo, vapaus) sekä niiden eriasteisen toteutumisen olevan historiallisen kehityksen tulosta ja hahmottaa niihin globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kohdistuvia muutospaineita. Hän tuntee länsimaisten ja ei-länsimaisten moraalikäsitysten kehitystä ja osaa havainnollistaa niiden eri muotoja historiallisten esimerkkien avulla.

Sisältö: Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja tavoitteet. Opetussuunnitelmaan sisältyvien arvojen ja tavoitteiden historiallinen kehitys.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 7.10.27 klo 17.00–20.00, 1. uusinta ma 27.1.25 klo 17.00–20.00, 2. uusinta ma 11.8.25 klo 17.00–20.00

Oppimateriaali:

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet peruskoulua ja lukiota varten  (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/sisallot/502088
ja https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/lukiokoulutus/6828810/oppiaine/6834385)

JA

Lipman Matthew. Ajattelu kasvatuksessa. Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen opettamiseen (2019).

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op

Aikataulu: 8.10.2024–4.11.2024

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käsitellä sukupuolisen ja muun tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden problematiikkaa oikeudellisesta, poliittisesta ja filosofisesta näkökulmasta.

Sisältö: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeiset kysymykset ja käsitteet ja niiden historiallinen tausta.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 4.11.24 klo 17.00–20.00, 1. uusinta ma 24.2.25 klo 17.00–20.00, 2. uusinta ma 25.8.25 klo 17.00–20.00.

Oppimateriaali:

Tuija Saresma, Maija-Leena Rossi ja Tuula Juvonen (toim.): Käsikirja sukupuoleen

JA

Tuija Takala ja Johanna Ahola-Launonen (toim): Oikeudenmukaisuuden ongelma.

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Etiikan perusteet 5 op

Aikataulu: 5.11.2024–9.12.2024

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Sisältö: Etiikan peruskäsitteet ja -suuntaukset.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 9.12.24 klo 17.00–20.00, 1. uusinta ma 17.3.25 klo 17.00–20.00, 2. uusinta ma 8.9.25 klo 17.00–20.00.

Oppimateriaali:

Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita

JA

Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op

Aikataulu: 10.12.2024–13.1.2025

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet.

Sisältö: Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti Tentti ma 13.1.25 klo 17.00–20.00, 1. uusinta ma 14.4.25 klo 17.00–20.00, 2. uusinta ma 22.9.25 klo 17.00–20.00.

Oppimateriaali:

Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.). Ympäristöfilosofia.

TAI

Kari Väyrynen. Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op

Aikataulu: 8.1.2025–3.2.2025

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisiä ajankohtaisia globaaleja ongelmia, niitä koskevaa keskustelua ja niihin esitettyjä ratkaisuehdotuksia. Opiskelija tuntee nationalismin problematiikkaa ja nationalismin historiaa.

Sisältö: Tutustuminen globaaleihin ongelmiin ja niihin esitettyihin ratkaisumalleihin sekä nationalismin historiaan ja problematiikkaan.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 3.2.25 klo 17.00–20.00, 1. uusinta ma 5.5.25 klo 17.00–20.00, 2. uusinta ma 6.10.25 klo 17.00–20.00.

Oppimateriaali:

Göran Therborn: Maailma. Aloittelijan opas

JA

Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit.

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 02.09.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: