placer

Saavutettavuus-avustimet


Elämänkatsomustieto aineopinnot 35 op (OY)

  • 18.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä.

Ajankohta
  • 18.09.2023
Osallistumismaksu
525 EUR
Kesto
18.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 04.09.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Elämänkatsomustiedon opinnot sopivat filosofisista kysymyksistä kiinnostuneille ja elämänkatsomustiedon opettajapätevyyttä tavoitteleville.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Opintojen alkuinfo: Ma 18.9.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta. Info on yhteinen perus- ja aineopintojen opiskelijoille. Aloitusluennolle osallistuminen on vapaaehtoista, luentoa ei tallenneta.

Suoritustapa: Opintojaksot suoritetaan verkkotentteinä Moodlessa. Opintoja voi suorittaa myös esseetehtävinä. Esseetehtävistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Edeltävät opinnot: Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op.

Hinta: 525 €

 

Opetussuunnitelma 2023–2024:

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit:

  • Maailman uskonnot 5 op - ay700676A
  • Etiikan erityiskysymyksiä 5 op - ay700682A
  • Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op - ay700683A
  • Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op - ay700684A
  • Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op - ay700685A
  • Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op - ay700686A
  • Tieteen ja uskonnon suhde 5 op - ay700687A

 

---------------------

Maailman uskonnot 5 op

Aikataulu: 18.9.2023–9.10.2023

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida eri uskontoja ja kykenee keskustelemaan uskontoon liittyvistä filosofisista ongelmista.

Sisältö: Maailmanuskonnot pääpiirteissään sekä uskontotieteellisen lähestymistavan peruskäsitteitä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 9.10.23 klo 17.00-20.00. 1. uusinta ma 29.1.24 klo 17.00-20.00. 2. uusinta ma 12.8.24 klo 17.00-20.00.

Oppimateriaali:

Ninian Smart: Uskontojen maailma

Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Etiikan erityiskysymyksiä 5 op

Aikataulu: 10.10.2023–6.11.2023

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Sisältö: Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 6.11.23 klo 17.00-20.00. 1. uusinta ma 26.2.24 klo 17.00-20.00. 2. uusinta ma 26.8.24 klo 17.00-20.00.

Oppimateriaali:
Kaksi seuraavista:
Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka
Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia
Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet

HUOM! Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Edeltävät opinnot: Esitietoina suositellaan, että opiskelijalla on suoritettuna perusopintojen jakso ay700679P Etiikan perusteet.

---------------------

Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op

Aikataulu: 7.11.2023–11.12.2023

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kuvata Suomen etnisten vähemmistöjen historiaa, kulttuuria ja tapoja sekä selittää niitä ongelmia, mitä on syntynyt etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä. Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida eri kulttuurien ja etnisten ryhmien kohtaamisesta aiheutuvaa problematiikkaa Suomessa.

Sisältö: Jonkin etnisen vähemmistön historiaa sekä monikulttuurisuuden keskeisiä teemoja Suomen osalta.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 11.12.23 klo 17.00-20.00. 1. uusinta ma 11.3.24 klo 17.00-20.00. 2. uusinta ma 9.9.24 klo 17.00-20.00

Oppimateriaali:

Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen ja Minna Säävälä (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, luvut 1 ja 4.

Lisäksi toinen seuraavista:
Panu Pulma: Suomen romanien historia TAI Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset suomalaiset.

HUOM! Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op

Aikataulu: 12.12.2023–15.1.2024

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kuvata feminiinisyyden ja maskuliinisuuden rakentumista, sekä käsitteistää seksuaalisten identiteettien rakentumisen tapoja yhteiskunnassa.

Sisältö: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historia Suomessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 15.1.24 klo 17.00-20.00. 1. uusinta ma 15.4.24 klo 17.00-20.00. 2. uusinta ma 23.9.24 klo 17.00-20.00.

Oppimateriaali:

Johanna Kantola, Kevät Nousiainen ja Milja Saari (toim): Tasa-arvo toisin nähtynä.

Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman ja Marko Lamberg: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia.

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op

Aikataulu: 15.1.2024–5.2.2024

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja luonnossa. Hän hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan. Opiskelija tuntee tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden filosofian erityiskysymyksiä. Hän kykenee analysoimaan tieteen metafyysisiä ja tieto-opillisia sitoumuksia sekä suhdetta arvoihin.

Sisältö: Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 5.2.24 klo 17.00-20.00. 1. uusinta ma 6.5.24 klo 17.00-20.00. 2. uusinta ma 7.10.24 klo 17.00-20.00

Oppimateriaali:

Haapala Arto (toim.): Arvot, tiede, taide.

Haapala Arto & Oksanen Markku (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen.

Raatikainen Panu: Ihmistieteet ja filosofia.

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op

Aikataulu: 6.2.2024–18.3.2024

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 18.3.24 klo 17.00-20.00. 1. uusinta ma 20.5.24 klo 17.00-20.00. 2. uusinta ma 28.10.24 klo 17.00-20.00.

Oppimateriaali:

Kyllönen Simo ja Oksanen Markku. Ilmastonmuutos ja filosofia.

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

---------------------

Tieteen ja uskonnon suhde 5 op

Aikataulu: 19.3.2024–22.4.2024

Opettaja: Dos. Jarmo Pulkkinen

Osaamistavoitteet: Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa historiallisissa konteksteissaan.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti tai essee. Ilmoittaudu tenttiin Kymenlaakson kesäyliopistoon sähköpostitse koulutus (at) kymenlaakso.fi 14 vrk ennen tenttipäivää. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Verkkotentti ma 22.4.24 klo 17.00-20.00. 1. uusinta ma 3.6.24 klo 17.00-20.00. 2. uusinta ma 11.11.24 klo 17.00-20.00.

Oppimateriaali:

Peter Harrison: The Territories of Science and Religion

Ronald L. Numbers: Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta

Arviointi: Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 04.09.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty:
Yhteystiedot
Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516


Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501


Copyright © 2023 Kymenlaakson kesäyliopisto