placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Mitä hyötyä opiskelusta on hyvinvoinnillesi?

Totta vai tarua? Testaa tietosi opiskelun hyödyistä

Opiskelu lisää pyrkimyksiä noudattaa terveitä elämäntapoja.

Totta. Kymmenessä Euroopan maassa tehty tutkimus aikuisten omaehtoisesta opiskelusta (2015) osoittaa, että opiskelu johtaa muutoksiin myös terveyskäyttäytymisessä. Opiskelu lisää uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja tämä voi saada aikaan muutoksia myös terveyskäyttäytymisessä. Positiivisempi asennoituminen ja usko mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämään on havaittu myös muissa tutkimuksissa terveydentilan paranemista selittävänä tekijänä. Kansalaisopisto-opiskelua selvittäneessä suomalaisessa tutkimuksessa yli 60 % vastaajista kertoi, että pyrkimykset noudattaa terveitä elämäntapoja olivat kasvaneet.

Vapaaehtoinen opiskelu aikuisena lisää henkistä hyvinvointia.

Totta. Koulutukseen osallistumisen on todettu lisäävän henkistä hyvinvointia erityisesti lisääntyneen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöön osallistumisen kautta. Laajassa eurooppalaisessa tutkimuksessa yli 80 % tutkimukseen osallistuneista aikuisista kertoi omaehtoisen koulutuksen parantaneen henkistä hyvinvointia. Koulutukseen osallistumisella oli vaikutuksia mielenterveyteen, onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen elämään.

Opiskelu parantaa tulotasoa.

Totta. Koulutus muokkaa ihmisen tietoja, taitoja ja arvoja. Se vaikuttaa työmarkkina- ja ammattiasemaan sekä sitä kautta myös tulotasoon ja taloudelliseen asemaan (THL). Myös omaehtoinen opiskelu tutkinnon jälkeen voi tuoda taloudellista hyötyä. Koulutustason on todettu vaikuttavan tilastollisesti ihmisen kokemaan onnellisuuteen siten, että se takaa paremmat tulot ja turvaa sekä kartuttaa voimavaroja, jotka auttavat elämään terveemmin ja parantavat elämänhallintaa.

Monet kielikursseille kursseille osallistuneet kokevat fyysisen terveytensä parantuneen.

Totta. Aikuiskoulutuksella on todettu olevan suora positiivinen vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Kun ihmiset voivat henkisesti paremmin, he alkavat kiinnittää entistä enemmän huomiota omaan terveyteensä ja tämä puolestaan johtaa fyysisen terveydentilan kohenemiseen. Professori Jyri Mannisen tutkimuksessa kansalaisopisto-opiskelun vaikutuksista tutkittavat raportoivat yllättäen positiivisesti omasta terveydestään riippumatta siitä, osallistuvatko he liikunta- vai kielikurssille.

Opiskelu aikuisena auttaa jaksamaan arjessa ja parantaa elämänlaatua.

Totta. Kansainvälisen Benefits of Lifelong Learning (BeLL) -tutkimuksen (2015) mukaan vapaaehtoiset aikuisopiskelijat ovat muita terveempiä, sosiaalisesti aktiivisempia ja he pitävät parempaa huolta hyvinvoinnistaan. Sosiaalisissa ympäristöissä tapahtuva oppiminen antaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia. Nämä rakentavat sosiaalista pääomaa, luottamusta omiin kykyihin ja elämänhallinnan kokemuksia, jotka puolestaan edistävät arjen hyvinvointia ja lisäävät henkistä hyvinvointia.

 

Lähteet:

Manninen, Jyri & Meriläinen, Matti 2015: Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin. Artikkeli Aikuiskasvatus-lehdessä 2/2015. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/94128/52806

THL 2019: Terveys- hyvinvointierot/Koulutus. Artikkeli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/koulutus

Halme, Paula 2021: Suomalaisella aikuiskoulutuksella onnen lähteille. Artikkeli Euroopan komission aikuiskoulutusverkosto EPALE:n verkkosivuilla. https://epale.ec.europa.eu/fi/blog/suomalaisella-aikuiskoulutuksella-onnen-lahteille

Hurme, Lauramaija 2018: Uusi tutkimus osoittaa: kansalaisopisto-opiskelulla positiivisia vaikutuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Artikkeli aikuiskoulutusverkosto EPALE:n verkkosivuilla.https://epale.ec.europa.eu/fi/content/uusi-tutkimus-osoittaa-kansalaisopisto-opiskelulla-positiivisia-vaikutuksia-seka-yksilolle

Juntunen, Linda 2019: Koulutuksen ja terveyden monisyinen yhteys. Artikkeli aikuiskoulutusverkosto EPALE:n verkkosivuilla. https://epale.ec.europa.eu/fi/blog/koulutuksen-ja-terveyden-monisyinen-yhteys

TILAA UUTISKIRJEEMME, NIIN KUULET ENSIMMÄISENÄ UUSISTA KOULUTUKSISTAMME.

Mitä hyötyä opiskelusta on hyvinvoinnillesi?