placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Kymenlaakson kesäyliopisto mukana Kymenlaakson kehittämisessä

Kymenlaakson kesäyliopisto osallistuu osaltaan alueen osaamistason kehittämiseen koulutusten lisäksi hanketoiminnan kautta. Hankkeiden järjestämät maksuttomat koulutukset täydentävät tarjontaamme, tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia osallistujille ja voivat toimia herätteinä uusille yhteistyökuvioille ja innovaatioille sekä mahdollistavat uusien toimintamallien kokeilun.

Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso
Itä-Suomen kesäyliopiston kanssa yhteistyönä toteutettu Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke kouluttaa sosiaalityön maistereista, joiden kautta alueelle saadaan lisää osaavia ja päteviä sosiaalityöntekijöitä mutta myös tutkimuksellista osaamista. Hankkeessa opiskelijoiden opinnot ovat linkittyneet alueen sosiaalityön kehittämisen hankkeen kärkiteemoiksi valittujen asiakasturvallisuuden ja digitalisaation teemojen ympärille rakentuneiden kehittämistehtävien sekä Pro Gradu -tutkielmien kautta. Kehittämistä on tehostettu myös toteuttamalla yliopiston opettajien toimesta tutkimusperustaista kehittämistä mm. alueellisen hyvinvointikertomuksen osallistavaan työstämiseen, digitalisaation harmaaseen alueeseen sekä gerontologiseen sosiaalityöhön liittyen.

Hankkeen päätyttyä järjestimme osallistujille maksuttoman tulevaisuuteen katseensa suuntaavan Kymenlaakson sosiaalialan koulutus- ja kehittämispäivän 4.11.2020 ”Sosiaalisesti kestävää Kymenlaaksoa tekemässä”.  Avainpuheenvuorot tilaisuudessa pitivät Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta sekä Uudistumiskyvyn johtava asiantuntija Tuula Tiihonen Sitrasta

Kymenlaaksolaisten digiosaamisen edistäminen
Digitalisaatioon linkittyvät myös kymenlaaksolaisten digiosaamisen kehittämiseen keskittyvät Geronet ja DiKATA -hankkeet, jotka kuuluivat 2019-2020 Opetushallituksen rahoittamiin valtakunnallisiin kesäyliopistojen yhteisiin hankekokonaisuuksiin.

Geronet-hankkeessa edistetään ikäihmisten pärjäämistä digitalisoituvassa yhteiskunnassamme kouluttamalla vertaisohjaajia, jotka auttavat esim. pankkien ja kirjastojen järjestämissä digiopastuksissa tai toimivat opettajan tukena ikäihmisille suunnatuissa digikoulutuksissa. Geronet-tutorit kokoontuvat säännöllisesti teemallisiin työpajatapaamisiin, joissa saavat tukea toisiltaan ja kehittävät omaa osaamistaan.  Koronaviruksen myötä digiopastusten järjestämiseen mietittiin uusia tapoja ja aloitettiin
sähköpostiopastus. Nyt odottelemme yhteydenottoja digipulmiinsa apua tarvitsevilta senioreilta. Hankkeen taustalla on Jyväskylän kesäyliopisto ja heidän pitkä kokemuksensa vastaavasta toiminnasta. Kymenlaakson Geronet- verkosto kokoaa ikäihmisille digiopastuksia ja -koulutuksia tarjoavia tahoja yhteen ja tekee yhteistyötä Kymenlaakson liiton Digituki-hankkeen kanssa.

DiKATA -hanke on järjestänyt talven aikana kaikille kansalaisille maksuttomia tietotekniikan osaamista kehittäviä verkkokoulutuksia. Jatkossa on tulossa perusdigitaitoihin liittyviä avoimia MOOC (Massive Open Online Course) -kursseja. Hankekokonaisuutta koordinoi Snellman kesäyliopisto.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökoulutus
Opetushallituksen rahoittaman Yhteisellä polulla – lapsilähtöinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksesta perusopetukseen henkilöstökoulutushankkeen koulutus starttasi  vuonna 2019 moniammatilliseen työotteeseen keskittyvällä seminaarilla. Koulutuskokonaisuuteen osallistuu yhteensä 89 varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen työntekijää sekä esimiestä. Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuuria kehittävä täydennyskoulutus edistää vuoden mittaisella koulutuksella sidosryhmien verkostomaista toimintatapaa sekä rakentaa varhaiskasvatuksen ja alkuopetukseen yhteistä osaamispolkua, joka vastaa joustavasti lasten kasvun ja kehityksen tarpeita. Opetuksesta vastaavat Sanna Parrila Ediva Oy:stä sekä Sivi Harkoma Helsingin yliopistosta.   

Äkilliset poikkeusolot ovat kevään aikana haastaneet myös hanketoimintaa miettimään uusia toimintatapoja ja reagoimaan tilanteeseen muuttamalla osittain suunnitelmia ja toteutustapoja. Geronet -tutoreiden ideoima digihelp -sähköpostiopastus on hyvä esimerkki siitä, miten muutokset avaavat parhaimmillaan uusia mahdollisuuksia ja auttavat näkemään asioita toisella tavalla.

Projektikoordinaattori
Jaana Lauhkonen-Teräväinen
(julkaisu vuodelta 2020)


Kymenlaakson kesäyliopisto mukana Kymenlaakson kehittämisessä