Kotkan kaupungintalo

Kymenlaakson kesäyliopiston esittely Kotkan valtuustossa

Rehtorimme Elina Ivakko ja koulutussuunnittelija Maija Mikkilä kävivät esittelemässä Kymenlaakson kesäyliopiston toimintaa Kotkan kaupunginvaltuuston tiedonantokokouksessa 6.2.2023.  Ajatus esittelytilaisuudesta syntyi kuntajohtajien tapaamisessa tammikuussa. Myöhemmin tänä keväänä tulossa vierailut myös muidenkin Kymenlaakson kuntien valtuustoissa.

Kesäyliopiston esittely Kotkan kaupunginvaltuustolle
Elina Ivakko (vasemmalla) ja Maija Mikkilä Kotkan kaupungintalon valtuustosalissa

Valtuutetuille esiteltiin opetustarjonnasta mm. avoimen yliopiston opetusta ja kuinka on mahdollista opiskella kohti tutkintoa Kymenlaaksosta käsin, vaikka alueella ei ole omaa yliopistoa. Lisäksi kerrottiin ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, lasten ja nuorten yliopiston sekä ikääntyneiden yliopiston toiminnasta. Valtuutetut esittivät myös kysymyksiä kesäyliopiston toiminnasta.

Kymenlaakson kesäyliopisto toimii osana Kymenlaakson liittoa, toimipaikkamme sijaitsevat Kotkassa ja Kouvolassa.

Lasten ja nuorten yliopistossa tapahtuu

Helmikuussa Kymenlaaksossa vietetään Lasten kulttuuriviikkoja. Kymenlaakson kesäyliopiston lasten ja nuorten yliopistossa tapahtuu myös:

Tervetuloa innostumaan tieteestä ja taiteesta teemalla "luonto ja ympäristö"!

Lasten ja nuorten taide- ja tiedepaja Kotkassa ke 22.2.2023 klo 17-19

Paikka: Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Osallistujien ikä: 8-13 -vuotiaat

=> Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Helmikuussa julkaisemme myös kesän leirit: tulossa kivaa tekemistä kesälomalla sekä Kotkassa että Kouvolassa.
Jos et vielä ole tilannut uutiskirjettämme, tilaa se nyt, niin saat tiedon uusista tapahtumista ja koulutuksistamme.

Lasten ja nuorten yliopiston tulevat kurssit ja leirit löydät verkkosivuiltamme.

Lyhytterapeuttikoulutus Kymenlaakson kesäyliopistossa

Minustako lyhytterapeutti?

Mielenterveyden teemat ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia ja ongelmien raportoidaan olevan jatkuvassa kasvussa. Myös erilaisia terapeuttikoulutuksia markkinoidaan paljon. Tule kuulemaan, millaista lyhytterapeuttikoulutusta kesäyliopistoissa järjestetään, miten se eroaa muista koulutuksista ja kenelle se sopii. Tapahtumassa on mahdollista esittää kysymyksiä.

Maksuton esittelywebinaari verkossa pidettiin 16.1.2023

Webinaarin vetäjänä koulutusjohtaja Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija. 

 

Webinaarissa vastataan usein  kysyttyihin kysymyksiin ja esitellään kouluttajia. Lisäksi tilaa osallistujien kysymyksille ja keskusteluille.

Lue myös sivuiltamme lyhytterapeuttiopiskelijan blogi: Mikä sun ydin unelma on?

 

Kymenlaakson kesäyliopisto on ketterä koulutusorganisaatio lähellä sinua

Kesäyliopistot koulutuksen järjestäjänä

Kesäyliopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joiden laaja alueellinen koulutustarjonta varmistaa omalta osaltaan korkeakoulutettua väestöä palvelevan koulutuksen saavutettavuutta eri puolella maata. Kesäyliopistot ovat osa korkeakoulutuksen kansallista jatkuvan oppimisen verkostoa, jossa yhdessä niin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kuin muiden koulutusorganisaatioiden kanssa tavoitteena on mahdollistaa opiskeleminen työn ohella. Kesäyliopistot tunnetaan erityisesti työelämän osaamista vahvistavasta koulutuksestaan, sillä koulutuksen toteuttamisessa käytetään työelämän parhaita asiantuntijoita, joilla on uusinta tietoa omalta alaltaan.

Kesäyliopistot muodostavat maan laajuisen verkoston ja oppilaitosten keskinäisellä yhteistyöllä vahvistetaan koulutuksen laatua. Yhdessä toimien varmistetaan iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta kaikkien kansalaisten mahdollisuus korkeakoulutasoiseen opetukseen sekä yleissivistävään ja työelämälähtöiseen koulutukseen kaikkialla Suomessa.

Kymenlaakson kesäyliopisto on ollut osa Kymenlaakson liittoa koko liiton olemassaoloajan. Kymenlaakson kesäyliopiston oma historia ulottuu kuitenkin vielä kauemmas: Kymenlaakson kesäyliopisto on kouluttanut kymenlaaksolaisia jo yli 50 vuoden ajan.

Kesäyliopistot toimivat kiinteässä yhteistyössä omien alueidensa korkeakoulujen ja muiden koulutuksen tuottajien sekä työelämän asiantuntijoiden kanssa, mutta toimivat myös sellaisen korkeakouluopetuksen tarjoajana, jota paikkakunnan omilla korkeakouluilla ei ole koulutusvastuissaan. Kesäyliopistot tukevat opiskelijoita heidän jatkuvassa oppimisessaan tarjoamalla sijaintipaikkakunnillaan opetusta ja opiskelijan oppimista tukevia palveluja.

Nimestään huolimatta kesäyliopistot toimivat ympärivuotisesti painottaen toiminnassaan korkeakoulutasoista opetusta, työelämän osaamista vahvistavaa koulutusta, lasten ja nuorten tiedetoimintaa, ikääntyvien yliopistotoimintaa sekä yleissivistävää koulutusta, kuten kielikoulutusta sekä taide- että kulttuurialojen koulutusta.

Osaaminen näkyväksi

Kesäyliopistojen pitkäkestoisissa ammatillisissa koulutuksissa kertyy opiskelijalla monenlaista osaamista, jota voidaan hyödyntää työelämässä ja mahdollisissa myöhemmissä opinnoissa. Kesäyliopistot laativat näihin koulutuksiin osaamisperusteiset opetussuunnitelmat, joissa kuvataan koulutustarjonnan tuottama osaaminen opintokokonaisuuksien tasolla. Osaamisperusteisuudella tuetaan opiskelijan mahdollisuutta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja päällekkäisyyksien välttämiseen opintoja suoritettaessa.

Kesäyliopistojen opetussuunnitelmia laadittaessa pyritään ratkaisuihin, jotka kehittävät opiskelijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä tukevat heidän pyrkimyksiään jatkuvaan oppimiseen ja sivistykseen. Kunkin kesäyliopiston sijaintialueen ja sen väestön koulutustarpeet tuovat opetussuunnitelmaan kansallisen tason ohella tarvittavaa paikallisuutta. 

1.8.2021 alkaen myös Kesäyliopistojen tarjoamien koulutusten suoritustietoja voidaan opiskelijan suostumuksella tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Näiden koulutusten opetussuunnitelmat tallennetaan ePerusteet-palveluun.

Lainsäädännöllinen tausta, kesäyliopistojen tehtävä ja arvoperusta

Kesäyliopistojen toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa lainsäädännössä. Lain mukaan vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista

Kesäyliopistojen tehtävässä korostuvat paitsi laaja ja monipuolinen korkeakoulutuksen saatavuus myös sivistystehtävä kaikkialla Suomessa. Kesäyliopistoilla on tärkeä rooli niin yleissivistyksen kuin työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamisessa elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Kesäyliopistot ovat osa korkeakoulutuksen verkostoa ja ne osaltaan tukevat yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Kesäyliopistojen visiona on tukea kansalaisten yksilöllisiä opintopolkuja ja kehittyä merkittäväksi jatkuvan oppimisen valtakunnalliseksi verkostoksi.

Kesäyliopistojen toiminta ja opetussuunnitelmien arvoperusta rakentuu kolmelle yhdessä määritellylle arvolle. Ne ovat sivistys, kumppanuus ja merkityksellisyys.

Sivistys on arvoista tärkein ja sen mukaisesti koulutuksen ja kasvatuksen kautta omaksuttu viisaus, avarakatseisuus ja henkinen kehittyneisyys ovat kesäyliopistojen toiminnan ytimessä. Sivistyksen arvosta kumpuaa kesäyliopistojen oppimiskäsitys, joka perustuu itseään kehittävän uteliaan ihmisen oppimisen polun viitoittamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Kumppanuus yhteistyön muotona on kesäyliopistojen arvoperustassa keskeinen. Kumppanuudessa kesäyliopistojen asiakkaisiin – niin kansalaisiin kuin yhteisöihin – kunnianhimoisena tavoitteena on toimia rinnalla kulkijana. Kesäyliopistot haluavat luoda opiskelijalle hyvän asiakaskokemuksen, jonka merkitsee enemmän kuin asiakastyytyväisyys. Kumppanuus toteutuu myös kesäyliopistojen tiiviinä keskinäisenä verkostoitumisena ja oppilaitosten yhteistyönä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja muihin oman alueensa koulutusorganisaatioihin.

Merkityksellisyys on arvo, jossa korostuu oppimisen kyky tuottaa itseään kehittävälle uteliaalle ihmiselle jotakin itsessään arvokasta. Kesäyliopistojen koulutus ei ole pelkkä väline, esimerkiksi taloudelliseen menestymiseen, vaan luo arvokkaan elämän kokemuksia. Merkityksellisyyden arvon mukaisesti koulutuksen tavoitteena on eettisesti kestävän hyvän tuottaminen ja ihmisarvoisen elämän ja osallisuuden edistäminen. Merkityksellisyys toteutuu koulutuksessa myös siten, että itseään kehittävä, utelias ihminen saa mahdollisuuksia ilmaista ja toteuttaa itseään ja luoda sitä kautta uutta.

Opetus kesäyliopistossa

Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Kesäyliopistojen oppimiskäsityksen ytimessä on itseään kehittävä, oppimishaluinen ja utelias ihminen osana oppivaa yhteisöä. Tämän mukaisesti opetuksessa ja oppimisessa korostuu ihmisen oma vastuu ja aktiivisuus itseohjautuvana toimijana. Tavoitteena on herättää oppivassa ihmisessä opittavaan asiaan liittyviä kysymyksiä, kykyä ymmärtämiseen ja ongelmanratkaisuun sekä halua ja intoa omiin kokeiluihin. Oppimiskäsityksen mukaan oppiva ja utelias ihminen rakentaa tietoa aikaisemman tietämyksensä ja kokemuksiensa perustalle. Kesäyliopistoissa oppiminen palvelee opiskelijan sivistysperustan rakentamista ja työelämäosaamisen vahvistamista. 

Osaaminen näkyväksi

 

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa