Verkkomarkkinoinnin ajokortti (2 op)

2.10.2018 - 1.11.2018
Verkkokoulutus

Onko verk­ko­mark­ki­noin­ti liu­kas saip­pua, jos­ta ei mei­naa saa­da otet­ta? Eri vä­li­nei­tä on pil­vin pi­mein, ja mark­ki­noin­ti on enem­män tuli­pa­lo­jen sam­mut­te­lua kuin suun­ni­tel­mal­lis­ta tai syste­maat­tis­ta?

Toi­mi­va verk­ko­mark­ki­noin­ti on pit­käl­le au­to­ma­ti­soi­tua, eikä vä­li­nei­den pal­jous tar­koi­ta että kai­kes­sa oli­si ol­ta­va mu­ka­na. Toi­sin sa­no­en, kun verk­ko­mark­ki­noin­tia to­teu­te­taan suunnitelmallisesti ja ta­voi­te­läh­töi­ses­ti, ai­kaa sääs­tyy ja mi­tat­ta­via tu­lok­sia syn­tyy.

Verkkomarkkinoinnin ajokortti -koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Aikataulu:
ti 2.10. klo 17-18.30
to 4.10. klo 17-18.30
ti 9.10. klo 17-18.30
to 11.10. klo 17-18.30
ti 16.10. klo 17-18.30
to 18.10. klo 17-18.30
ti 23.10. klo 17-18.30
to 25.10. klo 17-18.30
ti 30.10. klo 17-18.30
to 1.11. klo 17-18.30

Kou­lut­ta­ja: KTM, yrit­tä­jä Os­ka­ri Uo­ti­nen
Oskari Uotinen on pi­det­ty kou­lut­ta­ja, joka osaa muo­toil­la tek­ni­set ai­heet hel­pos­ti ymmärrettävään muo­toon. Os­ka­ril­la on kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus verkkomarkkinoinnista niin jul­ki­sis­sa kuin yk­si­tyi­sis­sä­kin or­ga­ni­saa­ti­ois­sa, joi­ta hän on kouluttanut ja konsultoinut.

Toteutus: Koulutukseen osallistumiseen tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on nettiyhteys sekä kaiuttimet tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä aiempaa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuunnella ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen sähköpostiisi en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Si­säl­tö

Ko­ko­nai­suus koos­tuu kym­me­nes­tä we­bi­naa­ris­ta ja verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tön itseopiskelumateriaalista. Jo­kai­nen aihe si­säl­tää har­joi­tus­teh­tä­vän, jois­ta muo­dos­tuu koulutuksen ai­ka­na verk­ko­mark­ki­noin­nin ajo­kort­ti, eli or­ga­ni­saa­ti­o­koh­tai­nen verkkomarkkinoinnin suun­ni­tel­ma, joka vas­taa mm. ky­sy­myk­siin: ke­nel­le, mitä, mil­lä, kuka ja mi­ten. Saat har­joi­tus­teh­tä­vis­tä myös pa­laut­teen.

- Suun­ni­tel­mal­li­nen verk­ko­mark­ki­noin­ti, ide­as­ta tu­lok­seen
- Mo­der­nit, myy­vät verk­ko­si­vut
- Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin mer­ki­tys tu­le­vai­suu­des­sa
- Vies­ti asi­ak­kaan tas­kuun mo­bii­lis­ti
- Mitä toi­mi­vas­sa verk­ko­kau­pas­sa pi­tää olla?
- Mi­ten tuot­tee­si/ pal­ve­lu­si löy­tyy ver­kos­ta?
- Face­book-mark­ki­noin­ti ja -mai­non­ta
- Kuva ker­too enem­män kuin tu­hat sa­naa – vies­ti vi­su­aa­lis­ti
- Vi­deo on uusi mus­ta – tee toi­mi­via vi­de­oi­ta
- Mit­taa­mi­nen ja verk­ko­mark­ki­noin­nin jat­ku­va pa­ran­ta­mi­nen

Suoritustapa

Halutessasi kurssista suoritusmerkinnän (2 op) laadi 3-4 sivun mittainen organisaatiokohtainen verkkomarkkinoinnin suunnitelma. Kerro lisäksi yhdestä kokeilusta, jonka teit koulutuksessa oppimiasi asioita soveltaen. Voit samalla antaa myös palautetta koulutuksesta. Palauta työsi 30.11.2018 mennessä kouluttajalle. Saat ensimäisessä webinaarissa ideoita verkkomarkkinointisuunnitelman tekemisestä ja sisällöstä.

Osallistumismaksu 190 €.

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 24.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot