Tietojenkäsittelytiede, ohjelmointiin liittyvät opinnot 18 op (TY)

30.8.2018 - 31.5.2019

Opinnot antavat yleiskuvan tietotekniikan keskeisistä ja käsitteistä sekä tietokonelaitteistosta ja sen toiminnasta. Opinnoissa keskitytään algoritmien laadintaan sekä olio-ohjelmointiin Java-kieltä käyttäen.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa, jonka tukena on verkko-oppimisympäristö (VILLE) tehtävineen ja materiaaleineen. Lisäksi järjestetään tuutorin vetämiä opintoryhmäkokoontumisia. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua kurssikohtaisiin luentopäiviin Turun yliopistossa.

Opinnot käynnistyvät 30.8.2018 klo 18.30 alkavalla infotilaisuudella. Syyslukukauden lähiluentopäivät Turussa ovat la 13.10.2018 alk. klo 10 ja la 8.12.2018 alk. klo 10 ja näitä luentoja voi seurata ac-välitteisesti Kymenlaakson kesäyliopistossa.


Tietojenkäsittelyn perusteet I 3 op (TKO_5736)

Aika
Opetus ajalla 3.9. - 28.10.2018

Sisältö
Kurssilla esitellään aluksi informaatioteknologian perusteita ja keskeistä käsitteistöä. Lisäksi tutustutaan pintapuolisesti tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan. Pääpaino on algoritmien ja ohjelmoinnin peruskäsitteiden ja rakenteiden esittelyssä käyttäen pseudokieltä: kontrollirakenteet, modulaarisuus, moduulit, abstrakti tietotyyppi ja tietorakenteet. Lopuksi opetellaan yksinkertaisten algoritmien kirjoittamista Python-ohjelmointikielellä.

Osaamistavoitteet
Kurssin jälkeen opiskelija tuntee pääpiirteissään informaatioteknologian osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet sekä tietokonelaitteiston osat ja toimintaperiaatteen. Opiskelija ymmärtää algoritmisen ajattelun, ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja osaa kirjoittaa yksinkertaisia algoritmeja käyttäen pseudokieltä sekä Python-ohjelmointikieltä.

Opintosuoritukset
Luennot 14 h, tutoriaalit 14 h (pakollinen läsnäolo), ViLLE-tehtävät, oppimispäiväkirja ja itsenäinen työskentely 107 h.


Tietojenkäsittelyn perusteet I, tentti 2 op (TKO_5737)


Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op (TKO_8958)


Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op (TKO_2038)

Aika: Opetus ajalla 29.10. - 21.12.2018.
Luennot 14 h + Tutoriaalit (pakollinen läsnäolo) 14 h + Demonstraatiot 8 h, ViLLE-tehtävät, tentti ja itsenäinen työskentely 107 h

Sisältö
Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Java. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat ohjelmien kirjoittaminen editorilla, kääntäjän käyttäminen, hyvä ohjelmointitapa, muuttujat, viittaukset, taulukot, peruskontrollirakenteet, syöttö ja tulostus, algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, metodit, alku- ja loppuehdot sekä rekursio. Kurssilla tutustutaan myös olioihin ja niiden käyttöön, mutta omien olio-ohjelmointia edustavien luokkien muodostaminen ei kuulu kurssin aihepiiriin. Opiskelijalta edellytetään teorian opiskelun lisäksi kurssin alusta asti jatkuvaa, itsenäistä käytännön harjoittelua kääntäjällä. Demonstraatiotehtävät ratkaistaan kääntäjää käyttäen.

Osaamistavoitteet
Kurssilla tutustutaan olio-ohjelmointikielen peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin ja kääntäjän kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-3 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Opintosuoritukset
Kirjallinen tentti, osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t)


Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2005)

Aika
Opetus ajalla 7.1. - 3.3.2019.
Luennot 14 h + Tutoriaalit (pakollinen läsnäolo) 14 h + Demonstraatiot 8 h, ViLLE-tehtävät, tentti ja itsenäinen työskentely 107 h

Sisältö
Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti. Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Opintosuoritukset
Kirjallinen tentti, harjoitustyö(t), osallistuminen opetukseen


Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op (TKO_8956)
 

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu + Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu (ilmoitetaan myöhemmin)

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 16.8.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot