Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)

28.9.2018 - 31.7.2019
Kouvola

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi.

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita.

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

Tavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
- draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä  oppimisprosessissa
- hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
- perustella draaman taidemuotona
- perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
- opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT:

DRAAMAKASVATUKSEN PERUSTEET

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu (2 op)

Sisältö    
- Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
- Daamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
- Taiteellinen oppimisprosessi
- Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen

 Tavoitteet    

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
- hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
- ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
- ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op)

Sisältö    
- Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
- Daamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
- Taiteellinen oppimisprosessi
- Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen


DRAMATURGIA I

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi (3 op)

Sisältö
Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa

Tavoitteet    

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
- osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
- osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma (2 op)

Sisältö
Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa


ESITTÄVÄ DRAAMA I

ODKP1150 Improvisaatio ja liike (3 op)

Sisältö    
Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa.

Tavoitteet    

Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160 suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä
- hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta
- osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä

ODKP1160 Näyttelijän- ja ohjaajantyö (2 op)

Sisältö    
Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa


SOVELTAVA DRAAMA I


ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen (2 op)

Sisältö    
Prosessidraama ja sen soveltaminen.

Tavoitteet    

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija
-
ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
- osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
- hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja
- osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op)

Sisältö
Prosessidraama ja sen soveltaminen


DRAAMAOPETTAJUUTEEN KASVAMINEN


ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana (5 op)


HAKU DRAAMAKASVATUKSEN OPINTOHIN: Ilmoittaudu ensin Kymenlaakson kesäyliopiston nettisivujen kautta. Lähetä tämän jälkeen hakemus osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat asiat:

- Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
- Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
- Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen).
- Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
- Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

 
Osallistumismaksu: 795 € (Sisältää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksun 80 €.)

Opintokokonaisuuden aikataulut ym. tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 13.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot