Viestinnän ja median perusopinnot 25 op (JY)

6.10.2018 - 31.7.2019

Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan?

Viestinnän ja median perusopintojen suorittaminen antaa valmiuksia teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriitisyyteen.Viestinnän ja median perusopinnoissa voit opiskella laaja-alaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Opintoja voit hyödyntää yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon työtehtävissä. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi viestintäkouluttaja tai tiedottamisen ja viestintäsuunnittelun asiantuntija.

Viestinnän ja median perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvät edellytykset hakeutua journalistiikan tai viestinnän opintoihin Jyväskylän yliopistoon.

Viestinnän ja median perusopinnot antavat valmiuksia mm.
- hahmottaa viestinnän ja median erilaisia ilmiöitä yhteiskunnassa
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen sekä sosiaalisen median aseman mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä
- kehittää viestinnällä vaikuttamisen sekä organisaatio- ja ryhmäviestinnän taitoja
- tuntea viestinnän eettiset ja juridiset normit
- tarkastella kriittisesti julkisuutta ja mediaa


VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op

Aika: Opintojakson aloitus 6.10.2018.

Opettaja: FM Heljä Koski

Tavoitteet    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

Sisältö    

Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.


VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op

Aika: Opintojakson aloitus 12.11.2018 klo 17-18.30

Opettaja: YTT Heidi Keinonen

Tavoitteet    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet
- ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa
- ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset
- tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat
- omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan

Sisältö    

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ja analysoidaan ajankohtaisia mediasisältöjä.


VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op

Aika: tammi-helmikuu 2019

Opettaja: YTT Heidi Keinonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
- pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
- osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
- tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa.


VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op

Aika: kevät 2019

Opettaja: FM Heljä Koski

Tavoitteet    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää työelämän viestinnän lähtökohdat ja osaa arvioida niitä
- tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen käsitteet sekä tuloksellisen tiimityön lähtökohdat
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä
- osaa määrittää viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä sekä tunnistaa omia tavoitteitaan työelämässä

Sisältö    

Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä ja tarkastellaan viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä erilaisista näkökulmista. Opiskelija oppii asettamaan tavoitteita oman asiantuntemuksensa kehittämiseksi ja kuvaamiseksi opintojensa aikana.


VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op

Aika: kevät 2019

Opettaja: YTT Heidi Keinonen

Tavoitteet    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-
ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
- osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
- tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
- ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet sekä niiden merkityksen alan ammattilaisen työssä
- motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.

Osallistumismaksu: 460 € (Sisältää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksun 80 €.)

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 14.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot