Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY)

14.9.2018 - 30.6.2019
Kouvola

Esi- ja alkuopetuksen opinnoissa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä käsitellään ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Opinnot sopivat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville sekä muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.


OPETUSSUUNNITELMA


Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (5 op)

Aika: 14.-15.9. ja 5.-6.10.2018 pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15 (24 t)

Opettaja: KT Annu Brotherus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta
- hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta
- kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana
- ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen
- osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita

Suoritustapa: luennot 18 t, ryhmäopetus 6 t ja ryhmätentti (uusintatentit yksilötenttejä)


Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I (5 op)

Aika:
Draama 2.-3.11.2018 pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15 (12 t)
Äidinkieli ja kirjallisuus 17.11. ja 30.11.-1.12.2018 pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15 (18 t)

Opettajat: Dosentti Tapio Toivanen (draama) ja KT Marja Nurmilaakso (äidinkieli ja kirjallisuus)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee
- perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista
- perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimisen erityiskysymyksistä
- valmiudet toteuttaa esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
- draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea
- draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta
- lasten ohjaamisen ja opettamiseen perusteita varhaiskasvatusikäisestä alkuopetusikäiseen

Suoritustapa: luennot 16 t, ryhmäopetus 14 t ja oppimistehtävät


Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen (5 op)

Aika: 11.-12.1. ja 1.-2.2.2019 pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15 (24 t)

Opettaja: KT Alisa Alijoki

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää
- havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa
- oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien taustalla olevaa aivotoimintaa
- opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa
- vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa
- erityispedagogisten toimintatapojen joustavan käytön hyödyt

Suoritustapa: luennot 12 t, ryhmäopetus 12 t ja ryhmätentti (uusintatentit yksilötenttejä)


Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I (5 op)

Aika:
Taito- ja taideaineet 8.-9.3.2019 pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15 (12 t)
Katsomusaineet 29.-30.3.2019 pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15 (12 t)

Opettajat: KM Sari Slotte (taito- ja taideaineet) ja professori Arto Kalliomäki (Katsomusaineet)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää katsomusopetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja
- ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatusta erityisesti luovuuden ja kulttuurin näkökulmasta
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin eheyttäviä työtapoja

Suoritustapa: luennot, ryhmäopetus ja soveltavat pedagogiset esseet


Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontieteiden didaktiikka I (esi- ja alkuopetuksen kokonaisuus, 5 op)

Aika: 3.-4.5. ja 7.-8.6.2019 pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15 (24 t)

Opettajat: KT Jari-Matti Vuorio (matematiikka) ja KT Arja Kaasinen (ympäristö- ja luonnontieto)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon & ympäristöopin osalta
- tietää esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen
- kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen
- tunnistaa ja osaa kartoittaa matemaattisen ajattelun oppimisvaikeuksia
- ymmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä
- ymmärtää luonnontieteiden ominaispiirteitä tiedonaloina ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkityksen maailmankuvan muodostumisessa
- osaa edistää ympäristövastuullisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä kulttuurisen moninaisuuden arvostamista
- opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonnontieteiden opetusta, opiskelua ja oppimista opetussuunnitelman perusteiden suuntaisesti

Suoritustapa: luennot 16 t, ryhmäopetus 8 t ja oppimistehtävä


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 720 € + Helsingin yliopiston avoimen yliopiston maksu 70 €


llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 31.8.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot