Hoitotieteen aineopinnot 63 op (UEF)

30.8.2018 - 31.7.2020
Kouvola

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Silloin opinnot muodostuvat hoitotieteen 33 op aineopintokokonaisuudesta ja perusopinnoista 30 op, jotka korvautuvat aiemmalla em. terveysalan tutkinnolla. Opiskelijalle voidaan kirjoittaa erillistodistus Hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta 63 op. 
 
Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. 
 
Oppiaine kuuluu terveystieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuopettaja on professori Hannele Turunen Hoitotieteen laitokselta. Oppiaineen koordinaattorina avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija, TtT Annamari Lastunen. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen päivitystarve arvioidaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.  

Opintoihin sisältyy tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä.


JOHDANTOLUENNOT        
                            
 
Aika: 30.8. ja 25.9.2018 klo 16.30-18.00

Sisältö: Johdanto hoitotieteen aineopintoihin sekä verkkooppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen. 
Toteutustapa: Luennot 2 t
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija


AY7020801 INTERNATIONAL ISSUES IN HEALTH CARE 5 ects 

Aika: 3.9.-25.11.2018 (Suositus on, että opintojakso suoritetaan toisena vuotena.)

Osaamistavoitteet/Learning outcomes: Students will 
- Familiarize themselves with health policy and strategies, health care systems, health care education in the international context, as well as, with international organizations and their role in health care
- Be able to analyze the issues of health care and its education in their home country and to make comparisons worldwide
- Gain knowledge about international and multicultural collaboration within the fields of health care and health care education
- Learn to use Internet as a learning environment as well as a source of finding relevant and valid information for international issues in health care.

Sisältö/Content: Global perspectives in health policy and strategies, health care systems, health care education in the international comparison. International organizations and their role in health care.

Suoritustapa/Modes of Study: Web-based learning environment, self-directed learning and web-based group discussions based on learning tasks. Written assignments. Tutoring.

Toteutustapa/Modes of study: Working in web-based environment

Oppimateriaali/Learning material: 
- Material in the Web-learning environment including links. 
- Scriven, A. & Garman, S.: Promoting health: global perspectives. Palgrarve Macmillan, 2005. 3. Dowling, B. & Glendinning, C. (Eds.): The New Primary Care. Modern, Dependable, Successful? Open University Press, 2003. 

Arvosteluperusteet/Evaluation criteria: pass-fail. Successful completion of learning tasks, evaluation criteria used. 

Opetuskieli/Language: English 

Lisätiedot: Opintojakso vastaa tiedelaitoksella Intercultural competence and professionalism 5 op -opintojaksoa. Opintojakso sijoittuu hoitotieteen pääaineen tutkinnossa hoitotyön johtamisen tai preventiivisen hoitotieteen suuntaaviin opintoihin, kandidaatintukinto. Opettajakoulutuksen suuntaavissa opinnoissa opintojakso sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin. 

 
AY4310214 HOITOTIETEEN HISTORIA- JA TIETOPERUSTA (HHT) 5 op

Aika: 3.9.-28.10.2018
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät
- osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat
- osaa kuvata hoitotieteellisen tiedon ja teorian tuottamisen ja sen arvioinnin lähtökohdat
- osaa hyödyntää hoitotieteellistä tietoa.  

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen. Hoitotieteen ja tutkimuksen tulevaisuus.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit:
- Luennot
- Meleis A.I. 2012. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Chapters 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16.

Arvosteluperusteet: 0-5, arviointi perustuu kirjalliseen kuulusteluun (luennot ja kirjallisuus) 


AY4311006 POTILASTURVALLISUUS 4 op

Aika: 15.10.-31.12.2018

Osaamistavoitteet: Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa
- kuvailla potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet
- kuvailla globaalisti potilasturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia
- keskustella potilasturvallisuudesta potilaan, terveydenhuoltojärjestelmän ja systeemien tasolla oppivassa organisaatiossa
- kuvailla ja analysoida erilaisia potilasturvallisuuden arviointityökaluja ja parantaa potilasturvallisuuskulttuuria
- keskustella potilasturvallisuustutkimukseen liittyvistä keskeisistä aiheista

Sisältö: Potilasturvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, analyysit ja työkalut (virhe, vaaratapahtuma, haittatapahtuma, läheltä pititilanne, vaaratapahtumien raportointi, root cause analyysi, trigger työkalut). Virheiden ehkäiseminen, syyllistämätön kulttuuri ja virheistä oppiminen. Johtajuuden merkitys potilasturvallisuuskulttuurissa. Potilaan osallistaminen. 

Suoritustapa: Verkko-opetus: luentotallenteet, verkkokeskustelu, oppimistehtävät

Oppimateriaalit:
- Institute of Medicine. 2003. To err is human. Building a safer health care system. Fourth printing. The National Academy Press,
Washington, DC. Http://www.iom.edu/Reports.aspx
- Five patient safety articles according to the course list. 
- Additional current material as informed during the course.

Arvosteluperusteet: Hyväksytty-Hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii:
- aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suoritamista
- tieteellisen tutkimusmateriaalin kriittistä arviointia ja käyttöä
- hyvää tieteellistä kirjoitustyyliä ja ohjeiden noudattamista


AY4312007 PREVENTIIVISEN HOITOTIETEEN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TIETOPERUSTA 6 op 

Aika: 14.1.-24.3.2019

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
- tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita 
- määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta
- tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
- saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
- syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta
- arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana

Sisältö: 
- preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet
- terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä 
- terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia
- terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Oppimateriaali:
- Naidoo J. & Wills J. 2016. Foundations for Health Promotion. 4th edition. Elsevier (soveltuvin osin)
- Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.f., Pelikan J.M., Lindström B. & Espnes G.A. (edit). 2016. The Handbook of Salutogenesis. Springer Internationa Publishing, Switzerland. (soveltuvin osin). E-kirja: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04600-6
- Pietilä A-M (toim.) 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro Oy. (soveltuvin osin)
Ståhl T & Rimpelä A. 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Yliopistopaino. Helsinki.
- Seedhouse D. 2009. Health Promotion. Philosophy, Prejudice and Practice. 2nd edition. Wiley (soveltuvin osin).
- Muut ajankohtaiset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat

Arvosteluperusteet: 0-5


AY4310202 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMENETELMÄT 5 op 

Aika: 14.1.-10.3.2019

Osaamistavoitteet: Opiskelija 
- osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. 
- osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet 
- osaa laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen 
- osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat
- on taitoa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta 
- osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset ja osaa soveltaa niitä oman tutkimusaiheensa valinnassa.

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys.
Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit: 
- Polit D & Beck CT. 2006. Essentials of nursing research, methods, appraisal and utilization. (6th edition). Lippincott Williams & Wilkins.  TAI 
- Burns N & Grove SK. 2009. The practice of nursing research.
Saunders Elsevier. (6th edition). 
- Ajankohtaiset luennolla erikseen sovittavat artikkelit.

Arviointiperusteet: 0-5


AY4310215 HOITOTIEDE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA 1, 4 op 

Aika: 18.3.-12.5.2019

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa hoitotieteen nykytilan ja tutkimuksen painopistealueet kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksessa
- ymmärtää hoitotieteen roolin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Sisältö: Hoitotieteen tutkimuksen painopistealueet suomalaisissa hoitotieteen yksiköissä. Hoitotiede osana yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot 

Oppimateriaalit: Ajankohtaiset artikkelit

Arviointiperusteet: Oppimispäiväkirja. Hyväksytty-hylätty. Hyväksytty vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintään 70% asetetuista tavoitteista.


AY4314013
  ARVOT JA ETIIKKA HOITOTIETEESSÄ 4 op

Aika: 1.4.-26.5.2019

Osaamistavoitteet: Opiskelija
- Tuntee hoitotieteen etiikan tutkimuksen
- Osaa arvioida hoitotieteen etiikan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia
- Osaa hyödyntää tutkimustietoa terveydenhuollon toimintoihin liittyvien eettisten kysymysten tunnistamisessa ja analysoinnissa
- Tunnistaa eettisten valintojen merkityksen asiantuntijatehtävissään

Sisältö: Etiikan tutkimus hoitotieteessä. Teoreettisten valintojen ja
tutkimustiedon merkitys terveydenhuollon eettisissä kysymyksissä. Terveydenhuollon eettiset haasteet. Asiantuntijuus ja eettiset valinnat.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit: 
- Johnstone M-J (ed.) 2015. Nursing Ethics, SAGE publications. Beauchamp TL & Childress JF (2009) Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press. 
- Luennot
- Valitun harjoitustyön perusteella määrittyvät ajankohtaiset artikkelit.

Arviointiperusteet: 0-5


Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 300 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 297 €.

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 17.8.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot