Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (30 op)

27.9.2018 - 26.4.2019
Kouvola

Lähijaksojen alustava aikataulu: 27.–28.9.2018, 1.–2.11.2018, 13.–14.12.2018, 28.–29.1.2019, 11.–12.3.2019 ja 25.–26.4.2019 klo 9–16                                              

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutuksen johtaja
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD-asiantuntija Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.

Pääkouluttaja
KM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisohjauksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto

Vierailevat asiantuntijat
- Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
- Vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija Niko Wass sekä yksikön johtaja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija Samuli Juutilainen (lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat)
- Varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi YAMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Kirsi Ollikainen (varhaiskasvatuksen asiantuntija)
- KM, luokan- ja aineenopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki (positiivinen psykologia)
- Asperger-asiantuntija (nimi ilmoitetaan myöhemmin)
- ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja 

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.

Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Kuvaus
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Lähiopiskelu sisältää
- pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
- vierailevien asiantuntijoiden luennot
- valmennusharjoittelun
- workshop-tyyppisen työskentelyn
- ratkaisu- ja voimavarakeskeisen asiakastapaus-työnohjauksen joka lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää
-  omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
-  henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
- perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6–7 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
-  vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yhteensä 5–6 kertaa = 12 h
- vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
- oma valmennusasiakas > jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
- valmennuspäiväkirja
- kirjareflektio kahdesta kirjasta
- valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
- Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
- Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
- Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
- Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
- Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
- Positiivisen psykologian perusteet
- Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
- Syventävä Asperger-tietous
- Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus sekä varhaiskasvatus
- Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
- Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
- Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
- Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Osallistumismaksu 2.700 €. (Laskutetaan useassa erässä.)

Hakuaika päättyy 7.9.2018.
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on hakijan yhteystiedot, koulutus, ammatti, työpaikka (mahdollisesti aikaisemmatkin) sekä muu koulutus, jolla on merkitystä tähän koulutukseen.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Ryhmään otetaan 20 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutus tapahtuu sen jälkeen, kun on vastaanottanut koulutuspaikan tai kun koulutus on jo käynnistynyt, veloitamme koko maksun.

Oikeus kouluttaja- ja aikataulumuutoksiin pidätetään.
           
Kymenlaakson kesäyliopisto on järjestänyt Nepsy-koulutuksia yhteistyössä KirsiConsulting Oy:n kanssa jo vuodesta 2013 lähtien!
          
 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 7.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot