Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (UEF)

10.11.2017 - 30.6.2018
Kouvola

Aika: Aloitus 10.-11.11.2017 pe klo 16.30-19.30 ja la klo 9-15; muut ajat ryhmä sopii opettajan kanssa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman sekä argumentoida tieteellisesti ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä.

Sisältö: Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.

Suoritustavat: Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn 30 t, tutkimussuunnitelman laatiminen kandidaatintutkielmaa varten, suunnitelman esittäminen seminaarissa, oppilasvastaväittäjänä toimiminen, kevään kandikonferenssiin osallistuminen sekä kandidaatin tutkielman itsenäinen laatiminen. Kandikonferenssin voi korvata pitämällä tutkielmastaan esitelmän kansallisella tai kansainvälisellä foorumilla.
Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana.

Toteutustavat: Ryhmätyöskentely 30 t

Oppimateriaalit:
Hirsjärvi S. & Remes P. & Sajavaara P.: Tutki ja kirjoita. Tammi 2009 (tai uudempi versio) ja Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Opettaja: yliopisto-opettaja Mari Suonio

Edeltävät opinnot: Kandidaattiseminaari sijoittuu sosiaalityön aineopintojen loppuvaiheeseen. Tutkiva sosiaalityö ja Tapaustutkimus sosiaalityössä -opintojaksot tulee olla suoritettuna ennen kandidaattiseminaarin aloittamista. Tutkielman ideapaperi tulee lähettää etukäteen opintojakson vastuuopettajalle.

Lisätietoja:  Opintojaksolla käytetään Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää. Sosiaalityön kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa ei voi korvata amk- /ylempi amk -tutkielmalla. Jos tutkielma ei valmistu kahdessa lukukaudessa, tulee seminaarityöskentelyä joko jatkaa seuraavalla lukukaudella uudessa seminaarissa tai tutkielman ollessa viimeistelyvaiheessa itsenäisenä työskentelynä ohjaajan tukemana.
Kypsyysnäyte katsotaan suoritetuksi hyväksytyn kandidaatintutkielman yhteydessä.

Osallistujamäärä: Opintojaksolle otetaan max 15 osallistujaa.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 445 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 100 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 27.10.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot