Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op (UEF)

11.9.2017 - 31.12.2018
Kouvola

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena ja käsitellä lääketieteen keskeisiä sairauksien ehkäisemiseen ja terveyden edistämiseen sekä sairauksien hoitoon liittyviä haasteita. Opintojaksoilla opiskelija tutustuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, tautien syntymekanismeihin, diagnostisointiin sekä yleisimpiin terveysongelmiin ja niiden ratkaisuihin ihmisen elämän eri vaiheissa. Opinnot sisältävät myös katsauksen lääketieteen historiaan ja terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin. Opinnot eivät ole hyväksiluettavissa Lääketieteen opintoihin. Oppiaine kuuluu Terveystieteiden tiedekuntaan.

Kohderyhmä
Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja esimerkiksi työnsä takia (esim. opettajat, toimittajat, osastoavustajat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat perehtyä lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintokokonaisuus soveltuu myös moniin tutkintoihin sivuaineopinnoiksi.

Koulutuksen sisältö
Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuus käsittelee lääketieteen ja terveystieteiden sekä kansanterveyden nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, eri-ikäisen väestön terveydentilaa ja yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös Elimistön rakenne ja toiminta -opintojakso, joka nimensä mukaisesti sisältää perustiedot ihmisen toiminnasta.

Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä. Kysy aikatauluja kesäyliopiston toimistosta.

JOHDANTO LÄÄKETIETEEN PERUSTEISIIN (5 op)

Aika: Verkko-opinnot 11.9.-30.11.2017.

Kohderyhmä: Opintojakso soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa lääketieteen historiasta, lääketieteen ja terveydenhoidon nykytilasta ja tulevaisuuden visioista, ja joita kiinnostaa tavallisimmat kansantautimme, niiden ehkäisy ja hoito.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys lääketieteen kehityksestä. Hän osaa nimetä lääketieteen keskeisiä, kansanterveydellisiä painopistealueita ja tulevaisuuden haasteita sekä tietää, miten yleisimpiä kansansairauksia ehkäistään ja hoidetaan elintavoilla ja lääkkeillä.

Sisältö: Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat ja kansantaudit, keskeisten kansantautien ehkäisy ja hoito, lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelu, käyttö ja kela-korvaukset

Suoritustapa: verkkoluennot ja oppimistehtävät/ verkkotentti

Oheiskirjallisuutta:

1) Aro A, Mutanen A, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede, Duodecim, 2015.
2) Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, Aittasalo M, Terveysliikunta, Duodecim, 2011
3) Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S (toim), Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, THL, 2016.
4) Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
5) Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.


ELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA (4 op)

Aika: Opintojaksolle on  jatkuva ilmoittautuminen. Verkkotenttiä onmahdollisuus suorittaa kaksi kertaa syyslukukaudella (syys- ja marraskuussa) ja kaksi kertaa kevät kesälukukaudella (helmi- ja kesäkuussa).

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet ja hänellä on peruskäsitys siitä, miten elimistön eri elinjärjestelmien toimintaa voidaan tutkia.

Sisältö: Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset   

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -tentti

Kirjallisuus:
Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos.  Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali. Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.:Kunnon kirja. WSOY, uusin painos.


LASTEN JA NUORTEN TERVEYS (5 op)

Aika: Verkko-opinnot 1.12.2017-11.2.2018.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville, jotka tarvitsevat tietoa lasten tavallisimmista sairauksista, niiden ehkäisystä ja hoidosta, ja laajemminkin ko. ikäryhmän terveyden edistämisestä.

Tavoite:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityskulun pääpiirteissään

Sisältö: Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen.

Suoritustapa: Verkkoluennot, verkkotentti ja/tai – tehtävät.

Kirjallisuus:
1. Ylikorkala, O. & Tapanainen, J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2011 (kappale Taustasairaudet ja raskaus)
2. Rajantie, J., Heikinheimo, M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016.
3. Pihko, H, Haataja, L, Rantala, H (toim.): Lasten neurologia. Duodecim, 2014 (soveltuvin osian, kappaleet 2-6, 10) 4. Lastenneuvolakäsikirja.


TYÖIKÄISEN TERVEYS (5 op)

Aika: Verkko-opinnot 12.2.-31.3.2018

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä

Sisältö: Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen (Käypä hoito -suositukset). Työn ja elintapojen yhteys terveyteen.Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.

Suoritustapa: Verkkoluennot  ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:
Luentomateriaalin ohella soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:
1. Työ ja terveys Suomessa 2012 -nettikirja  
2.Työstä terveyttä -nettikirja (soveltuvin osin)  
3. Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede. WSOY, viimeisin painos.


VANHUUDEN SAIRAUDET JA LÄÄKEHOITO (6 op)

Aika: 2.4.-4.6.2018, lähitentti 7.5.2018 ja uusinta 4.6.2018

Tavoite: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Suoritustapa: Luennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä lähitentti.

Kirjallisuus:
1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin. 2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin. 3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin.  Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opettaja: Professori Eija Lönnroos

Lisätietoja: Jakson aikana pidetään geriatrin kyselytunti, jonka ajankohta on to 3.5.2018 klo 16-17. Geriatrin kyselytunnille voi osallistua tietokoneen välityksellä, omalta kotikoneelta. Kyselytunti tallennetaan, jos et pääse tuona ajankohtana kyselytunnille.
 

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 275 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 4.9.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot