Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot 25 op (UEF)

29.9.2017 - 31.12.2018
Kouvola

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Tavoite: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psyko-sosiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Kohderyhmä: Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäiset opintojaksot vanhenevat 10 vuodessa.

Suoritustapa: Opinnot toteutetaan verkko-opintoina (verkkotallenteet, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, verkkotentit). Joihinkin opintojaksoihin sisältyy myös luentoja, jotka välitetään Kymenlaakson kesäyliopistoon Kouvolaan.

Opintojen tueksi järjestetään myös tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä.

Alustava aikataulu: ke 18.10.2017, ke 15.11.2017, ke 17.1.2018, ke 14.2.2018 ja ke 14.3.2018 klo 17-19


OPETUSSUUNNITELMA

Johdantoluento

Aika: perjantai 29.9. klo 16-17


Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op

Aika: Verkko-opinnot 25.9.-12.11.2017. Ac-luennot Kouvolassa pe 29.9. klo 17-20 ja la 30.9.2017 klo 9-15

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Suoritustapa: Luennot ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)

Kirjallisuus:
1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-491, 493-502, 760-768. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus.
2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
3. Aro, T. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf
Lisäksi muu mahdollinen verkossa ilmoitettu kirjallisuus.

Opettaja: Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi


Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

Aika: Verkko-opinnot 30.10.-31.12.2017

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksen sosiaalisuus, sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Sosiaalinen vertailu ja tuki sekä sosiaalisen pääoman muodot lapsilla ja nuorilla. Verkko sosiaalisuuden areenana.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?sequence1
2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011.
3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf
4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Opettaja: YTT Mervi Issakainen

Lisätiedot: Opintojakso vastaa aikaisempaa Lapsi ja nuori perheen, ryhmän ja yhteiskunnan jäsenenä 5 op opintojaksoa.


Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

Aika: Verkko-opinnot 8.1.-5.3.2018. Opintojaksoon sisältyy luentoja, jotka välitetään ac:n kautta Kymenlaakson kesäyliopistoon Kouvolaan. Aika ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee.

Kirjallisuus:

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
3. Salmivalli C. 2010. Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus.
4. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt, Käypähoitosuositus http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
5. Viheriälä L. & Rutanen M. 2010. Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim 126 (22): 2671-7.
6. Lisäksi muu mahdollinen verkossa ilmoitettu materiaali.

Opettaja: Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi


Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

Aika: Verkko-opinnot 19.2.-15.4.2018

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä sekä keinoja niiden tukemiseen.

Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

Kirjallisuus:
1. Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen A.: Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015: 70.
2. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50085
3. Kujala, T. ym. (toim.): Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH 2012. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.PDF
4. Kaltiala-Heino, R. ym.: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
5. Räsänen, P.: Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 2012;128:1168–77. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo10309.pdf
6. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Opettaja: KM, Erityisluokanopettaja Jaana Jerkku


Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op

Aika: Verkko-opinnot 9.4.-26.5.2018

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa.

Sisältö: Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

Kirjallisuus:
1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
5. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
6. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet 
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja.
10. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Opettaja: Emeritaprofessori Pirjo Pölkki

Lisätietoja: Opintojakso vastaa aikaisempaa Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op opintojaksoa.


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 27.9.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot