Ruotsin kielen perusopinnot 30 op (UEF)

10.11.2017 - 31.12.2018
Kouvola

Sivuainekoe

Tullakseen valituksi ruotsin kielen perusopintoihin opiskelijaksi täytyy suorittaa sivuainekoe. Hakijan on saavutettava 24 pistettä. Maksimipistemäärä on 56. Koe perustuu lukion ruotsin taitoihin. Koe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan.

Kokeen aika ilmoitetaan myöhemmin.

Edeltävät opinnot: Hakijoilta edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän erittäin hyvää hallintaa. Suosituksena on, että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Nikander & Jantunen, Ruotsin kielioppi.

Kaikki ruotsin kielen perusopintojen opintojaksot ovat pakollisia. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30 op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Kieli- ja viestintätaidot / tavoitteet
Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
- pystyy sekä suullisesti että kirjallisesti tuottamaan kieliopillisesti hyväksyttävää ja asiayhteyteen sopivaa ruotsin kieltä
- ääntää ruotsia luontevasti

Sisältö / tavoitteet
Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä kieliopin ja kielitieteen keskeiset käsitteet ja selittää lingvistisiä ilmiöitä niitä käyttäen
- pystyy lukemaan itsenäisesti kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi sekä luonnehtimaan ja analysoimaan sitä sisällöllisesti ja kielellisesti
- osaa kertoa ruotsalaisesta kielialueesta, sen historiasta, kulttuurista, maantieteestä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä

OPETUSSUUNNITELMA

A. Kielitaito-opinnot (16 op)

2132207 Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op

Aika: 10.-11.11., 17.-18.11., 8.-9.12.2017 sekä 12.-13.1.2018 pe klo 16.30-19.45 ja la klo 9.15-14.45

Opettaja: FM Minna-Mari Ollikainen

Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kielen keskeisimmän sanaston sekä omaa hyvät keskustelutaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin puhetilanteisiin
- osaa käyttää monipuolisesti ruotsin kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa puheessaan
- osaa suullisesti tuottaa arki- ja asiatyylistä ruotsin kieltä
- on saavuttanut vähintään eurooppalaisen viitekehyksen suullisen kielitaitotason B2.1

Sisältö: Opintojakson keskusteluharjoitukset koostuvat ruotsinkielisistä suullisista harjoituksista, joissa harjoitellaan aihepiiriin kuuluvaa sanastoa ja keskustelutaitoja. Opiskelijat keskustelevat ryhmissä ja pareittain erilaisista aihepiireistä, esim. ajankohtaisista aiheista. Jokainen opiskelija pitää valitsemastaan aiheesta alustuksen ja valmistelee suullisia aktivointitehtäviä muille ryhmäläisille. Sanaston osaamista testataan sanakokein ja muiden sanastotehtävien avulla.

Suoritustapa: Suullisia ja kirjallisia harjoituksia 38 t ja esitelmä. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %). Itsenäistä työskentelyä (alustuksen valmistelu 12 t). Sanakokeita ja sanastotehtäviä.

Kirjallisuus:
Linnapuomi, K: Ord och uttryck. Ruotsin perussanasto (uusin painos). Opettajan jakama opetusmateriaali.

Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin (80 %), jatkuva arviointi. Sanakokeet ja sanastotehtävät. Korvaavaan suoritukseen tarvitaan näyttökoe.
 

2132208 Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1 3 op

Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fonetiikan ja fonologian keskeiseen käsitteistöön ja ruotsin kielen äännejärjestelmään sekä saavuttaa ruotsin kielen ääntämisen perusteet ja hyvät keskustelutaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä ääntöväylän eri osat latinaksi, suomeksi ja ruotsiksi
- kuvailla fonetiikan keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä ruotsiksi
- soveltaa kansainvälistä foneettista tarkekirjoitusjärjestelmää (IPA) ruotsin kieleen
- tuottaa suomenruotsin vokaalit ja konsonantit tyydyttävästi sekä käyttää suomenruotsille tyypillisiä prosodisia piirteitä kohtalaisesti, tärkeimpinä piirteinä kvantiteetti sekä sana- ja lausepaino
- on saavuttanut vähintään eurooppalaisen viitekehyksen suullisen kielitaitotason B2.1

Sisältö: Perehdytään fonetiikan ja fonologian keskeiseen käsitteistöön (mm. foneemi, allofoni, ääntöväylä, konsonanttien ja vokaalien väliset erot) sekä ruotsin kielen äännejärjestelmään, kvantiteettiin, sana- ja lausepainoon ja foneettiseen tarkekirjoitukseen. Harjoitellaan korrektia ääntämistä ja ääneen lukemista.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset 32 t, teoriakoe 2 t ja ääntämiskoe 1 t. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %). Itsenäistä työskentelyä 10 t.

Kirjallisuus: Luennoilla ja harjoituksissa jaettava opetusmateriaali.

Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen (80 %), ääntämiskoe ja teoriakoe, arvosana näiden kahden kokeen keskiarvo painottaen ääntämiskokeen arvosanaa. Ääntämiskokeen korvaavaan suoritukseen tarvitaan näyttökoe.


2132209 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli)  4 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa tuottaa erityylistä asiaproosaa sujuvalla ja selkeällä ruotsin kielellä
- osaa kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
- osaa muokata ja korjata omia tekstejään ja toisten tekstejä
- tuntee kirjoittamiseen liittyviä sääntöjä ja normeja (esim. oikeinkirjoitus, kielioppi, jäsentely, välimerkkien käyttö, lyhenteet) ja osaa etsiä tietoa eri kirjoittamiseen liittyvistä oppaista, esim. Svenska skrivregler -kirjasta
- tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet ja vaatimukset

Sisältö: Opintojakso koostuu luennoista ja kirjallisista harjoituksista sekä sanastoesityksistä. Jokainen opiskelija kirjoittaa kurssilla erityylisiä tekstejä ja harjoittelee korjaamaan omia ja toisten tekstejä.

Suoritustavat: Luennot ja harjoitukset 24 t, joihin aktiivinen osallistuminen (80 %) ja itsenäinen työskentely 90 t. Opiskelija työstää kurssilla kirjoittamistaan teksteistä portfolion.

Oppimateriaalit:
Svenska skrivregler (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden) (uusin painos).
Siv Strömquist: Skrivprocessen: teori och tillämpning (2007)
sekä sanastotehtävissä tarvittavat sanasto- ja kielioppimateriaalit.

Arvosteluperusteet: Jatkuva arviointi ja portfolio.


2132203 Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli) 6 op

Tavoite: Kurssin tavoitteena on analysoida ruotsin ja suomen rakenteellisia eroja sekä parantaa ruotsin kielen sanaston ja rakenteiden hallintaa erilaisten tekstien ja harjoitusten avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kääntää ohjatusti helpohkoja tekstejä suomesta ruotsin kielelle ja ruotsista suomen kielelle
- osaa käyttää ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja keskeisimpiä rakenteita tuottaessaan tekstiä

Sisältö: Käännetään erityyppisiä ja eri vaikeusasteisia tekstejä suomesta ruotsin kielelle sekä ruotsista suomen kielelle, vertaillaan suomen ja ruotsin rakenteellisia eroja sekä harjoitellaan ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa käännettävien tekstien sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Noin puolet käännöksistä tehdään itsenäisinä kotikäännöksinä. Valmiit käännökset palautetaan etukäteen opettajalle, joka antaa niistä palautetta opiskelijoille, jotka sitten muokkaavat ja korjaavat käännöstään kommenttien perusteella. Käännökset ruotsista suomen kielelle tehdään pääosin suullisina harjoituksina.

Suoritustapa: Käännösharjoitukset 52 t, joihin aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %), itsenäinen työskentely 75 t sekä käännöskoe 2 t.

Kirjallisuus: Harjoituksissa jaettava opetusmateriaali.

Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen (80 %), jatkuva arviointi sekä käännöskoe.


B. Kielitieteelliset opinnot (5 op)

2132210 Ruotsin kielioppi 1  5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on kerrannut, syventänyt ja laajentanut kieliopin tietojaan
- omaa perustiedot nykyruotsin kieliopista ja osaa käyttää asianmukaisia ruotsinkielisiä termejä analysoidessaan kieltä ja selittäessään sen rakenteita
- on perehtynyt suomen ja ruotsin kontrastiiviseen analyysiin (esim. osaa vertailla suomen ja ruotsin kielen sanajärjestystä, määräisyyden ilmaisemista sekä genetiivirakenteita)
- tuntee ja tunnistaa sanaluokat ja lauseenjäsenet
- osaa soveltaa kieliopillista tietoa omaan kielenkäyttöönsä

Sisältö: Luentoja ja harjoituksia, joissa perehdytään nykyruotsin kielioppiin ja sen keskeiseen termistöön, esim. sanaluokkiin ja lauseenjäsennykseen. Opintojaksolla opiskelija kertaa, laajentaa ja syventää kieliopin tietojaan ruotsinkielisiä termejä käyttäen sekä hankkii myös uutta tietoa, joka auttaa häntä jatkamaan kielioppiopintojaan seuraavalla eli aineopintojen tasolla.

Suoritustapa: Luennot 24 t ja harjoitukset 28 t, joihin aktiivinen osallistuminen (molempiin 80 %). Itsenäistä työskentelyä 54 t. Opintojakson lopussa kirjallinen kuulustelu (2 t). Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus:
SAARI, M. & NYSTRÖM, I., Kurs i svensk grammatik 2
NIKANDER, M-L. & JANTUNEN, A., Ruotsin kielioppi
SAANILA, K.A., Några svårigheter i svensk grammatik för finsktalande

Kirjallisuus tentitään sovittavin osin opintojakson vastuuopettajalle.

Arvosteluperusteet: Kirjallinen kuulustelu opintojakson lopussa tai kirjatentti.


C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (9 op)

2132211 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) 4 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvailla ruotsiksi suomenruotsalaisten ja suomenruotsin alkuperää, Ruotsin ja Suomen yhteistä historiaa, Suomen kielilainsäädäntöä ja ruotsin kielen asemaa Suomessa
- kertoa ruotsiksi suomenruotsalaisista sekä suomenruotsalaisuuteen keskeisesti kuuluvista käsitteistä (mm. kaksikielisyys, kielisaareke) ja traditioista
- kuvailla ruotsiksi Ruotsin yhteiskunnallisia piirteitä, Ruotsin historiaa ja maantiedettä pääpiirteittäin
- kertoa ruotsiksi Ruotsin yhteiskuntarakenteesta ja nykypäivän Ruotsista valtiona

Sisältö: Opintojakson ensimmäisessä osassa (Luennot 1) tutustutaan suomenruotsalaisuuteen ja suomenruotsalaisiin eri näkökulmista. Perehdytään suomenruotsalaisten alkuperään, Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan, kielioloihin eri aikoina sekä ruotsin kielen kehityksen eri vaiheisiin suomenruotsin kannalta. Lisäksi käydään läpi Suomen kielilainsäädäntöä ja kaksikielisyyttä sekä tutustutaan suomenruotsalaisuuteen tämän päivän Suomessa. Opintojakson toisessa osassa (Luennot 2) perehdytään Ruotsin historiaan, maantieteeseen sekä nykypäivän Ruotsiin valtiona ja yhteiskuntajärjestelmänä.

Suoritustapa: Luentoja 28 t (luennot/harjoitukset 1: 14 t; luennot 2: 16 t), itsenäistä työskentelyä 20 t. Kurssin lopussa joko tentti tai esitelmä.

Kurssin voi suorittaa myös kirja-/kotitentteinä

Oppimateriaalit:
Luennot 1: Luennoilla jaettava materiaali.
Luennot 2: Landguiden Sverige sekä artikkeleita (yht. n. 200 s.)

Arvosteluperusteet: Luennoista 1 ja 2 kirjalliset kuulustelut tai kirja-/kotitentit erikseen (luennoista 1 vain kotitenttimahdollisuus). Arvosana muodostuu näiden kahden luento-osan keskiarvosta.


2132206 Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli) 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa ruotsinkielisen kirjallisuuden kulttuurisen monipuolisuuden
- kykenee keskustelemaan ohjatusti ruotsin kielellä lukemiensa kirjojen ja katsomiensa elokuvien sisällöstä
- osaa ilmaista ajatuksiaan lukemastaan ja analysoida lukemaansa kaunokirjallisuutta ruotsin kielellä myös kirjallisesti.

Sisältö: Luetaan neljä ruotsinkielistä kaunokirjallista teosta ja katsotaan elokuvia.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset 56 t. Itsenäistä työskentelyä 81 t. Keskusteluharjoituksissa läsnäolovaatimus (80 %).

Toteutustapa: Harjoituksissa luetaan kirjoja ja katsotaan ruotsalaisia elokuvia, joiden perusteella käydään keskustelua ohjatusti.

Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen sekä 4 esseetä: 2 kirjan perusteella ja 2 elokuvien perusteella. Luennoilla ja harjoituksissa jatkuva arviointi.


Tarkemmat tiedot hakukokeen ajasta sekä opintojen maksuista ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 30.9.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot