Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

3.10.2017 - 31.12.2018

OPINNOT ALKAVAT JA NIISSÄ ON VIELÄ TILAA.

Opintoinfo / tuutorikokoontuminen tiistaina 3.10. alk.klo 17 Kymenlaakson kesäyliopistolla, Kouvolankatu 24, Kouvola.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueiden keskeisiä käsitteitä ja niiden historiallista kehitystä. Hän on omaksunut itsenäisen ja kriittisen tieteellisen ajattelun perusteet ja saavuttanut aineopintojen edellyttämät käsitteelliset perusvalmiudet.

Kohderyhmä    
Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko. tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Verkkoympäristö

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena ja toteutuspaikkana toimivat Moodle- verkko-oppimisympäristöt.
 
Lähiopetus ja tuutorointi
Avoimen yliopiston monimuotoisten opintojen tueksi järjestetään tuutorointia. Tuutorikokoontumiset ovat opiskelijoille erittäin suositeltavia. Tapaamisissa harjoitellaan akateemisen opiskelun perustaitoja, tutustutaan opintojaksoihin sekä ohjataan opiskelusuunnitelman laatimiseen sekä saadaan vertaistukea toisilta opiskelijoilta.


AY2230101 KASVATUS, KOULUTUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN 5 op

Aika: 2.10.-30.11.2017 tai kevätlukukaudella 2018

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet ja organisoitumisen perusrakenteet
- tunnistaa kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen keskeisiä tutkimusalueita sekä niiden nykytilaa ja tehtäviä tieteiden kentässä

Sisältö: Kasvatuksen, aikuiskasvatuksen, koulutuksen ja sivistyksen käsitteet ja toimintakentät; Elinikäisen oppimisen periaate; Formaali, nonformaali ja informaali kasvatus; Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen tutkimusalueet.

Suoritustapa: oppimateriaaliin pohjautuvien tehtävien suorittaminen Moodlessa

Oppimateriaalit:
1. Rinne, Kivirauma & Lehtinen (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia). Johdatus kasvatustieteisiin (vain alkuosa, ei lukuja ”Klassiset kysymykset ja niiden esittäjät” ja ”Suomalaiset vastaukset”)
2. Suoranta, Kauppila, Rekola, Salo & Vanhalakka-Ruoho 2012. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla: johdatus aikuiskasvatukseen (myös vuoden 2008 painos käy)


AY2230102 JOHDATUS IHMISTIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 3 op

Aika: Tehtävien palautus 30.11.2017 tai kevätlukukaudella 2018.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa sijoittaa ihmistieteellisen tutkimuksen tieteiden kenttään
- on selvillä ihmistieteellisen tutkimusmetodologian monimuotoisuudesta ja sen taustana olevien erilaisten tiedekäsitysten olemassaolosta
- hallitsee kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen sekä monitapatutkimuksen peruskäsitteet, tyypilliset tutkimuskohteet ja tutkimusprosessien vaiheet

Sisältö: (Ihmis)tieteen luonne. Kvantitatiivinen lähestymistapa ihmisen tutkimukseen. Kvalitatiivinen lähestymistapa ihmisen tutkimukseen. Monitapatutkimuksellinen ihmisen lähestyminen. Tutkimuksen virhelähteiden hallinta ja eettiset perusteet. Eräitä spesifejä tutkimusmenetelmällisiä kysymyksiä.

Suoritustapa: omatoiminen työskentely Moodlessa olevan aineiston ja oppimistehtävien avulla

Oppimateriaalit:
Soveltuvin osin teokset
1. Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne, Paavilainen. Tutkimuksen voimasanat (vuoden 2011 tai 2013 painos)
2. Raatikainen 2004. Ihmistieteet ja filosofia.
3. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001./Uudempi. Tutki ja kirjoita.
4. Valikoituja artikkeleita ja www-sivuja.


AY2230103 KASVATUSPSYKOLOGIAN PERUSTEET 2 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ihmisen oppimista ja kehittymistä koko elämänkaaren aikana kasvatuspsykologian näkökulmasta.

Sisältö: Kehittyminen ja muutos. Kognitiivinen kehitys ja oppiminen. Älykkyys ja motivaatio. Oppiminen ja oppimisen vaikeudet. Kasvatuspsykologian tutkimus ja tyypilliset metodit.

Suoritustpa: kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä

Kirjallisuus:
Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007. Kasvatuspsykologia.

 

AY2230104 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLINEN PERUSTA: LUENNOT 3 op

Aika: Tehtävänpalautus 15.10.2017, 15.12.2017 tai 15.1.2018

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
- erottaa tieteen ja taiteen eroja kuvata yksilön ja yhteiskunnan suhdetta
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot. Koulutuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suoritustapa: oppimistehtävät

Oppimateriaalit:
Artikkelit ja luentomateriaalit.


AY2230105 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLINEN PERUSTA: KIRJALLISUUS  2 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee keskeistä kasvatussosiologista käsitteistöä ja teoriasuuntauksia
- osaa arvioida ja problematisoida kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä

Sisältö: Perehtyminen kasvatussosiologian ja yhteiskunnallisen kasvatuksen keskeiseen kirjallisuuteen.

Suoritustapa: kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä

Kirjallisuus:
Tentittävä kaksi teosta seuraavista: (Molemmat tentittävät teokset on suoritettava hyväksytysti samassa kuulustelussa.)
1. Antikainen 2005. Transforming a Learning society, The Case of Finland.
2. Antikainen, Rinne & Koski 2013 (myös vuoden 2000 ja 2006 painos käy). Kasvatussosiologia
3. Finger & Asun 2001. Adult Education at the crossroads
4. Rinne & Kivirauma (toim.) 2003. Koulutuksellista alaluokkaa etsimässä
5. Sallila & Niemelä (toim.) 1999. Sivistystyö osaamisyhteiskunnassa
6. Schuller, Preston, Hammond, Basset-Grundy & Bynner 2004. The Benefits of Learning. The impact of education on health, family life and social capital
7. Sennett 2002. Työn uusi järjestys
8. Silvennoinen 2002. Koulutus marginalisaation hallintana
9. Suoranta 2005. Radikaali kasvatus


AY2230106 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN FILOSOFIS-HISTORIALLINEN PERUSTA 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kasvatus- ja koulutuskysymysten keskeiset filosofiset ulottuvuudet
- ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen historialliset ja kulttuuriset kytkennät
- hahmottaa länsimaisen koulutusjärjestelmän perusajatukset ja niiden muotoutumisen
- pystyy muotoilemaan filosofista näkökulmaa hyödyntäviä kannanottoja osana kasvatuksesta ja koulutuksesta käytävää keskustelua

Sisältö: Filosofian peruskäsitteiden esittely. Kasvatuksen filosofisuus ja historiallisuus suomalaisesta ja globaalista näkökulmasta tarkasteltuna. Filosofian osa-alueet ja niihin liittyvät kasvatusfilosofiset kysymykset. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset.

Suoritustapa: kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä

Kirjallisuus:

A)
Bruhn 1982 (tai vanhempi). Kasvatusopin historian kehityslinjoja
Nussbaum 2011. Talouskasvua tärkeämpää: Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä?
Puolimatka 1995 (tai uudempi). Kasvatus ja filosofia
B)
Noddings 1995. Philosophy of education
Nussbaum 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities?
Power 1991. Legacy of learning: A History of western education [available electronically]


AY2230107 OPPIMISYMPÄRISTÖT ARJESSA, TYÖSSÄ JA KOULUTUKSESSA 5 op

Aika: kevätlukukausi 2018

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa viittä eri näkökulmaa oppimisympäristöjen ominaisuuksien arvioinnissa
- osaa oppimisympäristöajattelun oppimisteoreettiset ja didaktiset perustelut
- omaa käytännön kokemusta erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvasta opiskelusta

Sisältö: Oppimisympäristöajattelun periaatteet. Oppimisympäristökäsitteen erilaiset käyttötavat, erilaiset oppimisympäristöt ja niiden oppimisteoreettiset perusteet. Ryhmä- ja harjoitustehtäviä erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelun kokeilemiseksi käytännössä.

Suoritustapa: yliopiston perusopetuksen luentoja korvaavat tehtävät, aktiivinen osallistuminen oppimisympäristöharjoituksiin lähi- tai etäryhmässä, kirjallisuuden suorittaminen opintopiirissä lähi- tai etäryhmässä, arvioivan opiskeluraportin kirjoittameinen

Kirjallisuus:
Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H. 2007. Oppimista tukevat ympäristöt – Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Helsinki: OPH. (saatavana myös englannin- ja ruotsinkielisenä)

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 290 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 2.10.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot