Hankkeet

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Kymenlaakson kesäyliopisto on osatoteuttajana ESR -rahoitteisessa Kymenlaakson sosiaalityön
koulutus- ja kehittämishankkeessa. Päätoteuttajana ja hallinnoijana hankkeessa toimii Itä-Suomen
yliopisto. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020.

Sosiaalityön maisteriohjelma 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen sosiaalityöntekijöiden vajetta kouluttamalla
pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityön maistereita Kymenlaaksoon. Syksyllä 2018 käynnistyvään
maisteriohjelmaan otetaan 25 henkilöä. Itä-Suomen yliopisto vastaa maisterikoulutuksen opetuksesta.
Koulutukseen liittyvä lähiopetus tapahtuu Kouvolassa. Maisterikoulutus ja samanaikaisesti tehtävä
kehittämistyö kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa. Opiskelijoiden harjoitustehtävien ja gradujen aiheet
kerätään sosiaalityön asiantuntijoiden kokemuksista ja näkemyksistä ja ovat osa hankkeessa tehtävää
sosiaalityön kehittämistä.

Kehittäminen ja SOCOBA-ekosysteemi

Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa innovaatio- ja kehittämisalusta Kymenlaakson maakuntaan ja
edistää kehittämisosaamista erityisesti sosiaalihuollon alalla osana alueen SOTE-rakenteiden
uudistumista. Kymenlaakson sosiaalityötä kehitetään hankkeessa työelämälähtöisesti SOCOBA -
ekosysteemin avulla. SOCOBA on korkeakoulujen (UEF ja Kymenlaakson kesäyliopisto) ja Kymenlaakson
kuntien uusi yhteistyömalli (ekosysteemi), jossa yhteistyön osapuolilla on yhteisesti sovitut roolit ja
tehtävät kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Tavoitteena on luoda ekosysteemistä pysyvä
toimintamalli, jonka innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan
vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin.

Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa hankkeessa tehtävän kehittämistyön koordinoinnista. Hanke
kutsuu sosiaalityön asiantuntijoita eripuolilta Kymenlaakson mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja
ekosysteemin luontiin mm. työpajojen, verkostotapaamisten ja seminaarien myötä.

Tehdään yhdessä ”Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso”

Hankkeen yhteyshenkilö Kymenlaaksossa:
Jaana Lauhkonen-Teräväinen
koulutuskoordinaattori
Kymenlaakson kesäyliopisto/ Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke
jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi
puh. 044 747 8518

Hankkeesta Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla